Search result for

foreign

(128 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foreign-, *foreign*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA

English-Thai: Longdo Dictionary
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foreign[ADJ] เกี่ยวกับต่างประเทศ, See also: เกี่ยวกับต่างชาติ
foreigner[N] คนต่างชาติ, See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Syn. outlander
foreign affairs[N] กิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, See also: การต่างประเทศ
foreign country[N] ต่างประเทศ
foreign currency[N] เงินตราต่างประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreign billตั๋วแลกเงินต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign bodyสิ่งแปลกปลอม, สิ่งแปลกที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign companyบริษัทต่างรัฐ ดู domestic company [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign currencyเงินตราต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign judgmentคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign jurisdiction clauseข้อกำหนดอำนาจศาลต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign lawกฎหมายต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign proceedingการพิจารณาคดีในต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign serumเซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, heterologous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign-bornที่เกิดต่างถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreignสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]
Foreign authorsนักประพันธ์ชาวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign boardกระดานต่างประเทศ
เป็นส่วนของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ARMS) ที่ใช้รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนชาวต่างประเทศด้วยกัน ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่มาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ การที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มี foreign board ขึ้นมา เนื่องจากหลักทรัพย์ของบางบริษัทได้มีชาวต่างประเทศเข้าลงทุนถือครองจนครบตามเกณฑ์ระดับที่ให้ชาวต่างชาติถือครองแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ลงทุนชาวต่างชาติต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่อีก เมื่อสั่งซื้อผ่านกระดานหลัก (main board) แล้วก็จะประสบปัญหาไม่อาจโอนรับหุ้นได้เพราะจะทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติเกินจากเกณฑ์ที่จำกัดไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศตลาดหลักทรัพย์จึงจัดให้มี foreign board ขึ้นมา เพื่อให้ชาวต่างประเทศผู้ซื้อมั่นใจว่าจะสามารถรับโอนหุ้นเป็นของตนได้ เพราะเป็นการรับโอนจากชาวต่างประเทศด้วยกัน ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างประเทศรวมแต่ประการใด วิธีซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธี automatching และวิธี put thorugh แล้วแต่จะเลือกตามความเหมาะสม การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีซื้อขายแบบใด ระดับราคาซื้อขายจะเป็นเท่าใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง floor price กับ ceiling price [ตลาดทุน]
Foreign bodiesวัตถุแปลกปลอม [TU Subject Heading]
Foreign Bodiesวัตถุต่างที่,สิ่งแปลกปลอม,สารแปลกปลอม,วัตถุแปลกปลอม [การแพทย์]
Foreign Bodies, Conjunctivalสิ่งแปลกปลอมที่เยื่อบุตา [การแพทย์]
Foreign Bodies, Cornealสิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา,เศษผงกระเด็นมาถูกกระจกตาดำ [การแพทย์]
Foreign Bodies, Opaqueการเห็นสิ่งแปลกปลอมที่ทึบแสง [การแพทย์]
Foreign Bodies, Retainedสิ่งแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในลูกตา [การแพทย์]
Foreign Body Granulomaฟอเรนจ์บอดีแกรนูโลมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
foreign matter (n ) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
Foreigner, Foreigner! Oh, mother father!ชาวต่างชาติ โอ๊ะ แม่เจ้า Baby and I (2008)
...took a hard line, suggesting that the US Foreign Policy...พวกเขามีท่าทีไม่พอใจ ต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ Vantage Point (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
You want us to gather up the foreign political funds in Macau?คุณต้องการให้เรารวบรวมเงินทุนเพื่อ การเมืองจากต่างประเทศที่มาเก๊า? Episode #1.5 (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
Do the foreigners eat spring onion?คนต่างช่างกินหัวหอมไหมเนี่ย The Ramen Girl (2008)
♪♪ [car radio: Man singing in foreign language][เสียงผู้ชายในวิทยุกำลังร้องเพลงเป็นภาษาต่างประเทศ] New York, I Love You (2008)
♪♪ [Man singing along in foreign language][เสียงผู้ชายในวิทยุกำลังร้องเพลงเป็นภาษาต่างประเทศ] New York, I Love You (2008)
[SPEAKS IN FOREIGN LANGUAGE]"poo-mui" 24: Redemption (2008)
[SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE][SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE] 24: Redemption (2008)
[MAN YELLING IN FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE][MAN YELLING IN FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE] 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreignAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
foreignAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
foreignA foreigner asked me where the station was.
foreignA foreign language cannot be mastered in a year or so.
foreignAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
foreignA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
foreignA group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
foreignA group of foreign students visited Akira's high school.
foreignAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
foreignA lot of foreigners visit Japan every year.
foreignAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
foreignAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตการค้าเสรี[N] foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
เมืองนอก[N] foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count unit: เมือง, Thai definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
ภาษาต่างประเทศ[N] foreign language, Example: ในบางประเทศจะพบว่า คนที่ได้รับการศึกษาสูงนิยมใช้ภาษาต่างประเทศ, Count unit: ภาษา
วิเทศสัมพันธ์[N] foreign relations, Example: ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์, Thai definition: ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ต่างบ้านต่างเมือง[N] foreign country, Syn. ต่างถิ่นต่างแดน, Example: พอมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองเช่นนี้ ฉันก็รู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจ, Thai definition: ที่ไม่ใช่ในบ้านเมืองนี้, ที่มาจากต่างประเทศ
คำต่างประเทศ[N] foreign word, Syn. คำทับศัพท์, Example: เทนนิส ฟุตบอลเป็นคำต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยแต่ออกสำเนียงไทยๆ
เงินตราต่างประเทศ[N] foreign currency, See also: foreign exchange, Example: นพพรไปแลกเงินดอลลาร์ที่แผนกเงินตราต่างประเทศ
พิเทศ[N] foreign country, Syn. ต่างประเทศ, เมืองนอก
ไพรัช[ADJ] foreign, Syn. ต่างประเทศ, เมืองนอก, Thai definition: ที่มาจากนอกประเทศ
แปลกหน้า[ADJ] strange, See also: foreign, unacquainted, unknown, unfamiliar, Syn. แปลกถิ่น, ไม่คุ้นเคย, ไม่คุ้นหน้า, ไม่รู้จัก, Ant. คุ้นหน้า, รู้จัก, Example: ช่วงนี้มีคนแปลกหน้าเดินเพ่นพ่านอยู่ในหมู่บ้าน ทุกคนต้องระวังให้ดี, Thai definition: ที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ขี้นก[n. exp.] (Farang khīnok) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner   
อิทธิพล(ของ)ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [xp] (itthiphon (khøng) phāsā tāngprathēt nai phāsā Thai) EN: influence of foreign languages on Thai   
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kānkhā rawāng prathēt) EN: international trade ; foreign trade   
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (kān khūapkhum attrā laēkplīen ngoentrā tāngprathēt) EN: foreign exchange control   
การแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (kān laēkplīen ngoentrā) EN: switch in foreign currencies   
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
คำต่างประเทศ[n. exp.] (kham tāngprathēt) EN: foreign word   FR: mot étranger [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREIGN    F AO1 R AH0 N
FOREIGNER    F AO1 R AH0 N ER0
FOREIGNER    F AO1 R N ER0
FOREIGNERS    F AA1 R AH0 N ER0 Z
FOREIGNERS    F AA1 R N ER0 Z
FOREIGNERS'    F AA1 R AH0 N ER0 Z
FOREIGNERS'    F AA1 R N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foreign    (j) (f o1 r @ n)
foreigner    (n) (f o1 r @ n @ r)
foreigners    (n) (f o1 r @ n @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad [Add to Longdo]
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent [Add to Longdo]
Auslandsabteilung {f}foreign department [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}foreign experience [Add to Longdo]
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent [Add to Longdo]
Auslandsnachfrage {f}foreign demand [Add to Longdo]
Außenhandel {m}; Außenwirtschaft {f}foreign trade [Add to Longdo]
Außenminister {m}foreign minister [Add to Longdo]
Außenministerium {n}; Auswärtiges Amt | Außenministerien {pl}foreign office | foreign offices [Add to Longdo]
Außenpolitik {f}foreign policy [Add to Longdo]
Devisen {pl}foreign currencies; foreign exchange [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Fremdarbeiter {m}foreign worker [Add to Longdo]
Fremdenlegion {f} [mil.]Foreign Legion [Add to Longdo]
Fremdherrschaft {f} | Fremdherrschaften {pl}foreign rule; foreign domination | foreign rules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger [Add to Longdo]
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
フォリナー[, forina-] (n) foreigner [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际外交[guó jì wài jiāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, / ] foreign policy [Add to Longdo]
外事[wài shì, ㄨㄞˋ ㄕˋ, ] foreign affairs [Add to Longdo]
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department [Add to Longdo]
外交事务[wài jiāo shì wù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕˋ ˋ, / ] foreign affairs [Add to Longdo]
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [Add to Longdo]
外交部[wài jiāo bù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ, ] Foreign Affairs ministry; foreign office; Dept. of State [Add to Longdo]
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] foreign relations; diplomatic relations [Add to Longdo]
外人[wài rén, ㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, ] foreigner [Add to Longdo]
外来投资[wài lái tóu zi, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄊㄡˊ ㄗ˙, / ] foreign investment [Add to Longdo]
外债[wài zhài, ㄨㄞˋ ㄓㄞˋ, / ] foreign debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foreign \For"eign\, a. [OE. forein, F. forain, LL. foraneus, fr.
   L. foras, foris, out of doors, abroad, without; akin to fores
   doors, and E. door. See {Door}, and cf. {Foreclose},
   {Forfeit}, {Forest}, {Forum}.]
   1. Outside; extraneous; separated; alien; as, a foreign
    country; a foreign government. "Foreign worlds." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not native or belonging to a certain country; born in or
    belonging to another country, nation, sovereignty, or
    locality; as, a foreign language; foreign fruits.
    "Domestic and foreign writers." --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Hail, foreign wonder!
       Whom certain these rough shades did never breed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Remote; distant; strange; not belonging; not connected;
    not pertaining or pertient; not appropriate; not
    harmonious; not agreeable; not congenial; -- with to or
    from; as, foreign to the purpose; foreign to one's nature.
    [1913 Webster]
 
       This design is not foreign from some people's
       thoughts.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Held at a distance; excluded; exiled. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Kept him a foreign man still; which so grieved him,
       That he ran mad and died.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Foreign attachment} (Law), a process by which the property
    of a foreign or absent debtor is attached for the
    satisfaction of a debt due from him to the plaintiff; an
    attachment of the goods, effects, or credits of a debtor
    in the hands of a third person; -- called in some States
    trustee, in others factorizing, and in others garnishee
    process. --Kent. --Tomlins. --Cowell.
 
   {Foreign bill}, a bill drawn in one country, and payable in
    another, as distinguished from an inland bill, which is
    one drawn and payable in the same country. In this latter,
    as well as in several other points of view, the different
    States of the United States are foreign to each other. See
    {Exchange}, n., 4. --Kent. --Story.
 
   {Foreign body} (Med.), a substance occurring in any part of
    the body where it does not belong, and usually introduced
    from without.
 
   {Foreign office}, that department of the government of Great
    Britain which has charge British interests in foreign
    countries.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Outlandish; alien; exotic; remote; distant; extraneous;
     extrinsic.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foreign
   adj 1: of concern to or concerning the affairs of other nations
       (other than your own); "foreign trade"; "a foreign
       office" [ant: {domestic}]
   2: relating to or originating in or characteristic of another
     place or part of the world; "foreign nations"; "a foreign
     accent"; "on business in a foreign city" [syn: {foreign},
     {strange}] [ant: {native}]
   3: not contained in or deriving from the essential nature of
     something; "an economic theory alien to the spirit of
     capitalism"; "the mysticism so foreign to the French mind and
     temper"; "jealousy is foreign to her nature" [syn: {alien},
     {foreign}]
   4: not belonging to that in which it is contained; introduced
     from an outside source; "water free of extraneous matter";
     "foreign particles in milk" [syn: {extraneous}, {foreign}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top