Search result for

reproaches

(126 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reproaches-, *reproaches*, reproache
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reproaches มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reproaches*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reproach[VT] ตำหนิ, See also: กล่าวโทษ, ว่ากล่าว, Syn. blame, criticize
reproach[VT] ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้ขายหน้า, Syn. disgrace
reproach[N] การตำหนิ, See also: การว่ากล่าว, การต่อว่า, Syn. blame, rebuke
reproach[N] สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ข้อตำหนิ
reproacher[N] ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
reproachful[ADJ] เต็มไปด้วยคำตำหนิ, Syn. censorious, scolding
reproach for[PHRV] ด่าว่า, See also: ดุด่า, แสดงความผิดหวังหรือเสียใจต่อการทำผิด, Syn. tell off
reproachable[ADJ] ซึ่งทำให้เสื่อมเสีย
reproach with[PHRV] ตำหนิ, See also: จับผิด, หาข้อบกพร่องด้วย, Syn. tell off
reproachfully[ADV] อย่างกล่าวตำหนิ, See also: โดยทำให้เสื่อมเสีย
reproachingly[ADV] โดยกล่าวตำหนิ
irreproachable[ADJ] ไม่มีที่ติ
reproachfulness[N] การกล่าวตำหนิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reproach(รีโพรช') vt.,n. (การ) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณาม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขายหน้า,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ขายหน้า,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: reproachable adj. reproachableness n. reproachably adv. reproacher n. reproachingly adv.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful

English-Thai: Nontri Dictionary
irreproachable(adj) ไม่มีข้อครหา,ไม่มีตำหนิ
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reproach(vt) ไม่พอใจ,ติเตียน,ต่อว่า,ตำหนิ,ดุด่า,ประณาม
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before I subject a good woman to such an ordeal I need to be satisfied that the woman I'm replacing her with is beyond reproach.ก่อนที่ข้าจะทำให้หญิงดีๆคนหนึ่ง ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ข้าก็ต้องแน่ใจได้ก่อนว่า หญิงคนใหม่ที่จะมาแทนนาง\ อยู่เหนือข้อกล่าวหานั้น The Other Boleyn Girl (2008)
Look, your work has been beyond reproach exemplary.ว่าผลงานของคุณนั้นดีเยี่ยม Pathology (2008)
And in my experience, the judgement of both Major Lennox and his team, has always been above reproach.และดูจากผลงาน ผมต้องขอยกให้การตัดสินใจ ของผู้พัน เลนนิกซ์และลูกทีม อยู่เหนือการทักท้วงใดๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
no one is above reproach.ไม่มีใคร เหนือการทักท้วง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- I don't think Colonel Young is so far above reproach as you seem to think he is.- ฉันไม่คิดผู้พันยังค์ เพื่อให้ไกลกว่าตำหนิที่คุณดูเหมือนจะคิดว่าเขาเป็น Justice (2009)
No, don't reproach yourself for these medieval conditions.Oh, ฉันขา โอ๊ย Hop (2011)
It's as if Lebendauer Enterprises were above reproach.มันเหมือนกับว่า ละเบนดอร รัฐวิสาหกิจอยู่เหนือการประณาม Jack Reacher (2012)
His opinions are above reproach.ความคิดเห็นของเขาจะอยู่เหนือการถูกตำหนิ Power (2013)
They also have to be above reproach, personally.เราต้องหลีกเลี่ยงเรื่องเสื่อมเสีย Prayer of David (2015)
And no reproach on the subject of fortuneและจะไม่ต้องพูดถึง เรื่องทรัพย์สิน Pride & Prejudice (2005)
Well, if anyone is beyond reproach, its Constance.คนที่ประวัติดีพร้อมกว่าใคร ก็ต้องคอนสแตนซ์ค่ะ สวัสดีจ้ะ คอนสแตนซ์ Big Momma's House 2 (2006)
But then... she reproached me.แต่ว่า เธอผลักฉัน Goth (2008)
look, d.c. has tasked me to make sure that our reaction to flight 627 is beyond reproach.ผู้ใหญ่ส่งผมมาก็เพื่อควบคุมให้ ปฏิบัติการเรื่องเที่ยวบิน 627 ไร้จุดบกพร่อง Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reproachFather reproached me for my rudeness.
reproachHe looked back reproachfully.
reproachHe reproached me for carelessness.
reproachLately, he reproaches me.
reproachShe reproached me for not answering the letter.
reproachShe reproach me with laziness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
ว่ากล่าว[V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ว่าขาน[V] reprimand, See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ต่อว่า, Ant. ชมเชย, Example: ไม่ว่าญาติพี่น้องจะว่าขานอย่างไร เขาก็ยืนยันจะทำงานนี้ต่อไป, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
คำด่า[N] abuse, See also: reproach, vilification, scolding, Example: หนังสือพิมพ์ใช้คำด่าในการเขียนข่าวแรงจนเกินไป, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำหยาบคายชั่วช้าใช้ว่าผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
ความมัวหมอง[N] blemish, See also: flaw, taint, reproach, impurity, Syn. มลทิน, ราคี, Ant. ความบริสุทธิ์, Example: แม้เขาจะไม่ถูกลงโทษเขาก็ไม่ปราศจากความมัวหมอง
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง
โทษ[V] blame, See also: chide, reproach, accuse, Syn. กล่าวโทษ, Example: คนบางคนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวขึ้นมักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเป็นต้น, Thai definition: อ้างเอาความผิดให้
คุ[V] scold, See also: rebuke, chide, reprove, reprimand, censure, admonish, reproach, Syn. ดุ, Example: ผมถูกคุณพ่อคุเอาใหญ่, Notes: (ปาก)
ปากหมา[ADJ] abusive, See also: reproaching, Example: ไพลินพูดตรงๆ ไม่เป็นแล้วหรือพอพูดตรงๆ ก็ถูกหาว่าเป็นคนปากหมาอีก, Thai definition: ชอบกล่าวแต่เรื่องที่จะทำให้เดือดร้อนหรือเสียหาย
ปากเสีย[V] be abusive, See also: be reproaching, Example: หญิงสาวนึกโมโหตัวเองที่ปากเสีย ทำให้ใบหน้าของชายหนุ่มที่ยิ้มแย้มอยู่เปลี่ยนไปทันที, Thai definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
พ้อ[V] complain, See also: blame, grumble, reprove, reproach, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อ, ตัดพ้อต่อว่า, Example: คนที่ถูกขัดใจหรือไม่ได้ตามที่ตนต้องการซึ่งมักจะออกมาในรูปตัดพ้อ บ่นพึมพำ แสดงท่าไม่พอใจ, Thai definition: พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ
ตักเตือน[V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ต่อว่าต่อขาน[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ต่อว่า[V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอย่างไม่พอใจนัก, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ตำหนิติเตียน[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด
ตำหนิ[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย
ตะคอก[V] bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า
ติ[V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ตอด[V] reproach, See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke, Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง, Example: ทั้งคู่พูดตอดเล็กตอดน้อยกันตลอดเวลาที่มีโอกาส, Thai definition: อาการพูดว่าเหน็บแนม
ติติง[ADJ] blameful, See also: reprehensible, culpable, reproachable, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: สำนวนว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เป็นคำติติงคนที่รู้รอบและรู้หลายจนท่วมหัว แต่กลับรักษาตัวไม่ได้, Thai definition: เกี่ยวกับการทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
ติติง[V] reproach, See also: censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: ทำไมไม่ติติงไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้างล่ะ, Thai definition: ทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
ประณาม[V] condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
ก่น[V] reproach, See also: abuse, curse, swear, Syn. ด่าว่า, ด่า, แช่ง
การติ[N] condemnation, See also: censure, reproach, comment, review, Syn. การตำหนิ, การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์, Example: การติเพื่อก่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ครหา[V] blame, See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ, Ant. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ, Example: ลูกน้องต่างก็พากันครหาหัวหน้าว่าอ่อนแอเกินไปจึงแก้ปัญหาไม่ได้
ดุด่า[V] scold, See also: reproach, blame, rebuke, reprimand, Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า, บริภาษ, Example: เขาถูกดุด่าเพราะมาสาย
เล่นงาน[V] attack, See also: assault, get even with, reprimand, scold, blame, reproach, criticize, tackle, Example: ฝ่ายโน้นเล่นงานเราเข้าแล้ว, Thai definition: ว่าหรือทำร้าย โดยอีกฝ่ายหนึ่งมักไม่อาจตอบโต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch   FR: reproche [m] ; grief [m]
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
คำด่า[n.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding   FR: juron [m] ; blasphème [m]
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle   
ไม่มีข้อบกพร่อง[adj.] (mai mī khø bokphrǿng) EN: flawless ; irreproachable   
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach   FR: souillure [f] ; tache [f]
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise   FR: blâmer ; réprimander
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment   
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse   
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task   FR: reprocher ; critiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
REPROACH    R IY0 P R OW1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reproach    (v) (r i1 p r ou1 ch)
reproached    (v) (r i1 p r ou1 ch t)
reproaches    (v) (r i1 p r ou1 ch i z)
reproachful    (j) (r i1 p r ou1 ch f @ l)
reproaching    (v) (r i1 p r ou1 ch i ng)
reproachfully    (a) (r i1 p r ou1 ch f @ l ii)
irreproachable    (j) (i2 r i p r ou1 ch @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstvorwurf {m}self-reproach [Add to Longdo]
Tadel {m} (Vorwurf)reproach [Add to Longdo]
Untadeligkeit {f}irreproachability [Add to Longdo]
Untadeligkeiten {pl}irreproachableness [Add to Longdo]
Vorwurf {m}; Vorhaltung {f} | vorwurfsvoller Blick | über jeden Vorwurf erhaben sein | jdn. mit Vorwürfen überhäufenreproach | look of reproach | to be above reproach; to be beyond reproach | to heap reproaches on [Add to Longdo]
einwandfrei; untadelig {adj} | untadeliger | am untadeligstenirreproachable | more irreproachable | most irreproachable [Add to Longdo]
einwandfrei {adv}irreproachably [Add to Longdo]
tadellosreproachless [Add to Longdo]
untadeligunreproachful [Add to Longdo]
vorgeworfenreproached [Add to Longdo]
vorgeworfen; warf vorreproached [Add to Longdo]
vorhaltento reproach sb. with [Add to Longdo]
vorwerfendreproaching [Add to Longdo]
vorwerfen; Vorwürfe machento reproach [Add to Longdo]
vorwurfsvollreproachful [Add to Longdo]
vorwurfsvoll {adv}reproachfully [Add to Longdo]
wirft vorreproaches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
詰責[きっせき, kisseki] (n,vs) (obsc) reproach; reprove; reprimand [Add to Longdo]
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful [Add to Longdo]
恨み言;怨み言;怨言[うらみごと;えんげん(怨言), uramigoto ; engen ( en gen )] (n) grudge; complaint; reproach [Add to Longdo]
恨めしい;怨めしい;怨しい(io);恨しい(io)[うらめしい, urameshii] (adj-i) reproachful; hateful; bitter [Add to Longdo]
恨めし気に[うらめしげに, urameshigeni] (adv) reproachfully [Add to Longdo]
自責[じせき, jiseki] (n,vs) self-condemnation; self-reproach; (P) [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp) [Add to Longdo]
点の打ち所がない;点の打ち所が無い[てんのうちどころがない, tennouchidokoroganai] (adj-i) (obsc) above reproach [Add to Longdo]
非難(P);批難[ひなん, hinan] (n,vs,adj-na) criticism; blame; censure; attack; reproach; (P) [Add to Longdo]
非難の目を向ける;批難の目を向ける[ひなんのめをむける, hinannomewomukeru] (exp,v1) to regard someone with odium; to look at someone with reproach [Add to Longdo]
品行方正[ひんこうほうせい, hinkouhousei] (adj-na,n,adj-no) irreproachable conduct; good conduct; high morals [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叱责[chì zé, ㄔˋ ㄗㄜˊ, / ] reproach [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] duty; responsibility; to reproach; to blame [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top