Search result for

โทษ

(91 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โทษ-, *โทษ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอโทษ (vt adv ) ขอโทษสำหรับการส่งอีเมล์ช้า
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ (phrase sentence ) Failure to do so will result in a fine of...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทษ[N] wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, ผลร้าย, Ant. สิ่งดี, คุณ, Example: ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ ก็สมควรศึกษาว่าด้านใดดีด้านใดเลวเพื่อใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
โทษ[N] punishment, See also: penalty, chastisement, correction, Example: เขาถูกระบุโทษรุนแรงถึงขั้นถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ, Thai definition: มาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา, Notes: (กฎหมาย)
โทษ[V] blame, See also: chide, reproach, accuse, Syn. กล่าวโทษ, Example: คนบางคนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวขึ้นมักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเป็นต้น, Thai definition: อ้างเอาความผิดให้
โทษจำ[N] imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
โทษเบา[N] light penalty, See also: minor offence, light punishment, Syn. โทษสถานเบา, ลหุโทษ, Ant. โทษหนัก
โทษโพย[N] guilt, See also: punishment, crime, offense, penalty, Syn. โทษ, Example: ถ้าคุณทำผิดเองกรุณาอย่ากล่าวโทษโพยผู้อื่น
โทษปรับ[N] fine, See also: damages, forfeit, Example: ความผิดลหุโทษแบ่งโทษออกเป็นสองลักษณะคือ โทษปรับ และโทษจำคุก
โทษหนัก[N] heavy punishment, See also: major offence, Syn. โทษสถานหนัก, ครุโทษ, Ant. โทษเบา
โทษทัณฑ์[N] penalty, See also: punishment
โทษาดิลก[N] lamp, See also: night ornament, light, lantern, torch, light bulb, Syn. ตะเกียง, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โทษ, โทษ-(โทด, โทดสะ-) น. ความไม่ดี, ความชั่ว, เช่น โทษแห่งความเกียจคร้าน, ความผิด เช่น กล่าวโทษ, ผลแห่งความผิดที่ต้องรับ เช่น ถูกลงโทษ, ผลร้าย เช่น ยาเสพติดให้โทษ.
โทษ, โทษ-(โทด, โทดสะ-) ก. อ้างเอาความผิดให้ เช่น อย่าโทษเด็กเลย.
โทษกรณ์(โทดสะกอน) น. โทษ, อาชญา, เช่น รู้สึกซึ่งโทษกรณ์ ตนผิด (นิทราชาคริต).
โทษตรัย(โทดสะ-) น. อาการที่ดี ลม และเสมหะ ให้โทษพร้อมกัน.
โทษทางวินัยน. โทษที่ลงแก่บุคลากรขององค์กรซึ่งปฏิบัติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางวินัยขององค์กรที่กำหนดไว้ เช่น โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดไว้ ๕ สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก.
โทษทางอาญาน. โทษที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดไว้ ๕ สถาน ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน.
โทษน. โทษ.
โทษดู โทษ, โทษ-.
โทษานุโทษน. ความผิดมากและน้อย.
โทษานุโทษดู โทษ, โทษ-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minimum sentenceโทษขั้นต่ำที่ศาลกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life imprisonmentโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonment for lifeโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimum termโทษจำคุกอย่างต่ำ (สำหรับโทษจำคุกตลอดชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory penaltyโทษตามที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal servitudeโทษทางอาญาให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penalty, death; punishment, capitalโทษประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
punishment, capital; penalty, deathโทษประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
death penaltyโทษประหารชีวิต [ดู capital punishment] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capital punishmentโทษประหารชีวิต [ดู death penalty] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital punishmentโทษประหารชีวิต [TU Subject Heading]
Day finesโทษปรับตามวันและรายได้ [TU Subject Heading]
Fines (Penalties)โทษปรับ [TU Subject Heading]
Capital Punishmentโทษประหารชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry.ขอโทษ Blues Harp (1998)
Excuse me.โทษนะ Legally Blonde (2001)
Sorry.โทษที Robots (2005)
Sorry.ขอโทษด้วย Saw III (2006)
Excuse me!โทษค่ะ Secret (2007)
Sorry.โทษที Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Excuse me!ขอโทษHeyy Babyy (2007)
I'm so sorry.ผมขอโทษจริงๆ Minimal Loss (2008)
Sorry.ขอโทษด้วยนะ The Revelator (2008)
Sorry.โทษที You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Sorry.โทษค่ะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
And I'm sorry.ฉันขอโทษ Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทษ[n.] (thōt) EN: crime ; offense; guilt ; charge   FR: crime [m]
โทษ[n.] (thōt) EN: punishment ; penalty ; correction   FR: sanction [f] ; peine [f] ; punition [f]
โทษจำ[n. exp.] (thōt jam) EN: imprisonment   FR: peine de prison [f]
โทษจำคุก[n. exp.] (thōt jamkhuk) EN: prison sentence   
โทษจำคุกตลอดชีวิต[n. exp.] (thōt jamkhuk taløt chīwit) EN: life sentence   
โทษฐาน...[n. exp.] (thōt thān …) EN: conviction for …   
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[n. exp.] (thōt thān khomkheūn krathamchamrao) EN: conviction for rape   
โทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา[n. exp.] (thōt thān khā khon tāi dōi jēttanā) EN: conviction for homicid   
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān chøkōng) EN: conviction for fraud   
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān plon sap) EN: conviction for robbery   

English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capital punishment[N] โทษประหาร
penalty[N] โทษ, See also: โทษทัณฑ์
stretch[N] โทษจำคุก (คำสแลง), Syn. prison term

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
aby(อะไบ') v. pt., pp. abought รับโทษ, อดทน, ทนรับ, Syn. abye
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
amerce(อะเมิร์ส') vt. ลงโทษ, ปรับ. -amercement n. -amerceable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
amnesty(n) นิรโทษกรรม
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
captive(n) จำเลย,เชลย,นักโทษ

German-Thai: Longdo Dictionary
verwechseln(vt) |verwechselte, hat verwechselt| แยกความแตกต่างไม่ได้ เช่น Es tut mir leid. Ich habe Sie mit ihrem Bruder verwechselt. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณเป็นน้องชายของคุณ
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Freiheitsstrafe(n) |die, pl. Freiheitsstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
Es tut mir Leid.ฉันเสียใจ (ใช้แสดงความเสียใจหรืออาจใช้สำหรับขอโทษเวลาที่ทำผิด)
sich entschuldigen(vt) |entschuldigte sich, hat sich entschuldigt, bei jmdm. für etw.| ขอโทษ เช่น Sie müssen sich bei ihm entschuldigen. คุณต้องไปขอโทษเขาซะ
Todesstrafe(n) |die, pl. Todesstrafen| โทษประหารชีวิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top