Search result for

ชมเชย

(40 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชมเชย-, *ชมเชย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชมเชย[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ, Thai definition: ยกย่อง, สรรเสริญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชมเชยก. ยกย่อง, สรรเสริญ
ชมเชยแสดงกิริยาเสน่หา เช่น จักปราไสสอง ทรามรัก เล็งพระภักตร์แล้วชมเชย (ม. คำหลวง หิมพานต์).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy.เขาคิดว่าเขาแค่แสดงตัว กับเปิดเผยเรื่องต่างเพื่อความสบายใจหรือคำชมเชย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
# Only giving you the best reviewsชมเชยเธอ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Only giving me the best reviewsชมเชยฉัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Only giving me the best reviews I want it allชมเชยฉัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
And by "feedback," he Means "a wall of praise."แล้ว"ผลตอบรับ"ที่เขาหมายถึงคือ"น่าชมเชยมาก" Carrnal Knowledge (2009)
There's no environmental movement working actively on this issue that has any kind of power at all in that country.ร่างนี้ควรจะต้องพิจารณาข้อเสนอ ประเทศโดมินิกา ขอชมเชยตัวแทนของญี่ปุ่น The Cove (2009)
Simply does not want become like me, which, grab for a compliment, seems quite unlikely.เธอไม่ต้องการให้นายเป็นแบบฉัน ซึ่งน่าชมเชยมาก แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะไม่จริง Chuck Versus the Dream Job (2009)
From the admiring eyes of your father,จากสายตาที่ชมเชยของพ่อนาย Air: Part 3 (2009)
My compliments to the chef. [chuckles] I'll give you his number, and he delivers.คำชมเชยฉันเพื่อพ่อครัว ฉันจะให้เบอร์ของเขา Life (2009)
Start with a compliment.เริ่มต้นด้วยคำชมเชย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Is it that hard, Ray, to come up with a compliment for a woman?มันดูยากไป เรย์ ที่ทำอย่างนั้น กับคำชมเชยสำหรับผู้หญิงไหม Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
And that's a compliment.นั่นเป็นคำชมเชยเลยน่ะ Harbingers in a Fountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build up[PHRV] ยกย่อง (มักเกินจริง), See also: ชมเชย
commend for[PHRV] ชมเชยในเรื่อง, See also: ยกย่องในเรื่อง, Syn. recommend for
praise[VT] ชมเชย, See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ, Syn. eulogize, laud, cheer, admire
stroke[VT] ชมเชย, See also: กล่าวชมเชย, ให้กำลังใจ, Syn. compliment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
commend(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top