Search result for

scolding

(38 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scolding-, *scolding*, scold
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now I want you to remember this for the custody hearing, how Mommy is always scolding Daddy, okay?พ่ออยากจะให้ลูกเป็นพยานให้พ่อนะ ว่าแม่ชอบบ่นพ่อประจำเลยโอเคมั้ย ลูกทำได้มั้ย The Next Three Days (2010)
Oh, you're scolding with him, aren't you?โอ้ คุณกะลังว่าเขาอยู่นะเนี่ยะ Finding Mr. Destiny (2010)
Otherwise, I will get a scolding.ไมงั้นฉันโดนดุแน่ Episode #1.7 (2010)
You want to avoid me scolding?แกจงใจหลบเลี่ยงที่จะฟังฉันด่าแกใช่ไหม A Thousand Days' Promise (2011)
She provides, shall we say, recreational scolding for those who enjoy that sort of thing and are prepared to pay for it.เธอให้บริการ หรือเราอาจจะพูดว่าเธอให้คำดุด่าที่น่าอภิรมย์ สำหรับพวกชอบ และพร้อมจะจ่ายกับอะไรแบบนี้ A Scandal in Belgravia (2012)
Scolding me first... Can't you see I'm wet?มาถึงก็ดุเลย ไม่เห็นเหรอคะว่าหนูเปียกอยู่... A Muse (2012)
You prepare for the scolding of your life!เตรียมโดนด่าสุดชีวิตได้ The Parking Spot Escalation (2012)
He wants to give me a scolding before he sets me free.เขาอยากดุข้า แล้วก็ปล่อยข้าไป Kissed by Fire (2013)
It was the Hindi scolding that did the job.ต้องใช้คำด่าภาษาฮินดูถึงได้ผล The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Gratitude's one thing, but skip the scoldingแทนที่จะขอบคุณ ดันมาว่ากันอีก Swing Girls (2004)
Give our teaching assistant a scolding.คุณต้องจัดการครูฝึกสอนให้ฉันด้วยนะคะ My Boyfriend Is Type-B (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoldingI didn't feel like scolding her for being late.
scoldingI gave it up after my father had given me a good scolding.
scoldingI give a good scolding.
scoldingI was not scolding you.
scoldingThe parents could not help scolding their little child.
scoldingThe scolding I gave to the other children doesn't apply to you.
scoldingWhen she was late, I felt like scolding her, but I held my tongue.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others   
คำด่า[n.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding   FR: juron [m] ; blasphème [m]
ก่นด่า[n.] (kondā) EN: keep scolding   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOLDING    S K OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scolding    (v) (s k ou1 l d i ng)
scoldings    (n) (s k ou1 l d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schimpferei {f} (mit)scolding (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お叱り;御叱り[おしかり, oshikari] (n) (hon) (See 叱り) scolding [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout [Add to Longdo]
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scold \Scold\, v. i. [imp. & p. p. {Scolded}; p. pr. & vb. n.
   {Scolding}.] [Akin to D. schelden, G. schelten, OHG. sceltan,
   Dan. skielde.]
   To find fault or rail with rude clamor; to brawl; to utter
   harsh, rude, boisterous rebuke; to chide sharply or coarsely;
   -- often with at; as, to scold at a servant.
   [1913 Webster]
 
      Pardon me, lords, 't is the first time ever
      I was forced to scold.          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scolding \Scold"ing\,
   a. & n. from {Scold}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Scolding bridle}, an iron frame. See {Brank}, n., 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scolding
   n 1: rebuking a person harshly [syn: {chiding}, {scolding},
      {objurgation}, {tongue-lashing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top