Search result for

สรรเสริญ

(48 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรรเสริญ-, *สรรเสริญ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สรรเสริญพระบารมี (name ) Glorify His Prestige
See also: S. Royal anthem,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรเสริญ[V] praise, See also: admire, laud, extol, eulogize, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, สรเสริญ, เทิดทูน, Example: ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม, Thai definition: กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรรเสริญ(สันเสิน, สันระเสิน) ก. กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญพระพุทธคุณ, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอคุณความดี เช่น สรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, สรเสริญ ก็ใช้.
สรรเสริญพระจันทร์ดู บุหลันลอยเลื่อน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've written eulogies.ผมได้เขียนคำสรรเสริญ Odyssey (2008)
Then start writing.โอเค งั้นเริ่มเขียนคำสรรเสริญได้เลย Birthmarks (2008)
Praise God!สรรเสริญพระเจ้า! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Praise be to the Lord on the highest...!จงสรรเสริญพระเจ้าในสวรรค์สูงสุด... ! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
In the name of God the merciful we praise our brothers who shall carry out this heroic act in the fig orchard and beg God to give us strength for our continuing struggle.ในนามของเมตตาแห่งพระเจ้า เราขอสรรเสริญเหล่าพี่น้องผู้แบกรับ ภารกิจยิ่งใหญ่ที่สวนรุกขชาติ Body of Lies (2008)
Well, say halleluiah, Hassert.ได้เวลาสรรเสริญพระเจ้าแล้ว แฮสเสริท WarGames: The Dead Code (2008)
I don't deserve these accolades.ฉันไม่สมควรได้รับคำสรรเสริญ Loyal and True (2008)
(ALL chanting)ร้องเพลงสรรเสริญชม Fighting (2009)
Patty's gonna bribe him.ได้รับการสรรเสริญ\ และเหรียญสดุดีไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง Trust Me (2009)
And the servants only job was to whisper in his ear when people praised him:งานของเขามีเพียงแค่คอยกระซิบ ในขณะที่ผู้คนพากันยกย่องสรรเสริญ ว่า"คุณเพียงเป็นคนธรรมดา" Law Abiding Citizen (2009)
Nobody mentions the millions of people we help every year without incidentไม่มีคำสรรเสริญของหลายๆคนที่เขาได้ช่วยเหลือในทุกๆปี Saw VI (2009)
"The youth and his sweetheart entered the castle, "which was now theirs, and held their wedding.ก็ถูกปลดหนี้และมาร่วมงานแต่งงาน" "แล้วส่งเสียงสรรเสริญกษัตริย์หนุ่ม Cold Comfort (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = sanrasoēn) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol   FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ แก้วกำเนิด[n. prop.] (Sansoēn Kaēokamnoēt) EN: Sansern Kaewkamnerd ; Col. Sansern Kaewkamnerd ; Sansern   FR: Sansern Kaewkamnerd

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[VT] สรรเสริญ, Syn. praise, laud, celebrate
celebrate[VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, Syn. praise
eulogize[VT] สรรเสริญ (คำทางการ), See also: เยินยอ, ยกย่อง, Syn. extol, glorify, praise
eulogize[VI] สรรเสริญ (คำทางการ), See also: เยินยอ, ยกย่อง, Syn. extol, glorify, praise
extol[VT] สรรเสริญ, See also: สดุดี, ยกย่อง, เยินยอ, Syn. eulogize, laud, praise
honour with[PHRV] ยกย่องด้วย, See also: สรรเสริญด้วย, สดุดีด้วย, ให้รางวัล
glorify[VT] ยกย่อง, See also: สรรเสริญ, เชิดชู, ให้เกียรติ, Syn. honor, praise, Ant. condemn
laud[VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, ชมเชย, Syn. praise, eulogize
praise[VT] ชมเชย, See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ, Syn. eulogize, laud, cheer, admire
sing[VI] สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allelula(แอลละลู' อะ) interj. สรรเสริญพระเจ้า. -n. เพลงสรรเสริญพระเจ้า -alleluiatic adj.
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
applaud(อะพลอด') vt.,vi. ปรบมือให้,ปรบมือ,สรรเสริญ, Syn. cheer,clap, acclaim)
applause(อะพลอซ') n. การปรบมือ,เสียงปรบมือ,การสรรเสริญ. -applausive adj.
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
celebrant(เซล'ละบรันทฺ) n. ผู้ร่วมพิธีศาสนา,ผู้ร่วมการฉลอง,ผู้สรรเสริญคนที่ตายไปแล้ว
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
carol(vi) ร้องเพลงสดุดี,ร้องเพลงสรรเสริญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top