Search result for

bellow

(51 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bellow-, *bellow*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bellow    [VI] ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
bellow    [VT] แผดเสียง, See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bellow    [N] เสียงคำราม, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bellows    [N] เครื่องสูบลม
bellow out    [PHRV] ส่งเสียงร้อง (เฉพาะสัตว์), See also: ส่งเสียงคำราม, คำราม
bellow out    [PHRV] ตะโกนเสียงดัง, See also: ร้องเสียงดัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bellowsส่วนพับยืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bellows sealกันรั่วแบบจีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bellow Bagถังพักลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bellowThe bellows are is not working.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)

English-Thai: Nontri Dictionary
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก    [V] bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ตะเบ็งเสียง    [V] shout, See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell' roar, Syn. แผดเสียง, เบ่งเสียง, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงที่ดังจนแสบแก้วหู, Thai definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ร้อง    [V] cry, See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar, Example: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน, Thai definition: เปล่งเสียงดัง
การร้อง    [N] cry, See also: bellow, bawl, call, scream, screech, shout, Syn. การส่งเสียงร้อง, การตะโกน, Example: การร้องเสียงดังมากๆ จะเป็นอันตรายต่อเส้นเสียง, Thai definition: การเปล่งเสียงดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek   FR: crier ; pousser un cri
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out   
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow   FR: écho [m]
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout ; bellow in reprimand   FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLOW    B EH1 L OW0
BELLOWS    B EH1 L OW0 Z
BELLOW'S    B EH1 L OW0 Z
BELLOWED    B EH1 L OW0 D
BELLOWING    B EH1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bellow    (v) (b e1 l ou)
bellows    (v) (b e1 l ou z)
bellowed    (v) (b e1 l ou d)
bellowing    (v) (b e1 l ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ベローズ[, bero-zu] (n) bellows [Add to Longdo]
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish [Add to Longdo]
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice [Add to Longdo]
天津鞴韜[てんしんふくとう;あまつたたら, tenshinfukutou ; amatsutatara] (n) {Buddh} bellows (of the) imperial harbor; Shinto Buddhist doctrines [Add to Longdo]
怒号[どごう, dogou] (n,vs) angry roar; bellow; (P) [Add to Longdo]
踏鞴;蹈鞴[たたら, tatara] (n) (uk) foot-operated bellows; foot bellows [Add to Longdo]
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P) [Add to Longdo]
唸り[うなり, unari] (n) groan; roar; howl; growl; bellow; sough [Add to Longdo]
殷々;殷殷[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) roaring; booming; bellowing; pealing; reverberating; rumbling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒吼[nù hǒu, ㄋㄨˋ ㄏㄡˇ, ] bellow; rave; snarl [Add to Longdo]
风箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, / ] bellows [Add to Longdo]
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, / ] bellows; ventilator; air blower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, v. i. [imp. & p. p. {Bellowed}; p. pr. & vb.
   n. {Bellowing}.] [OE. belwen, belowen, AS. bylgean, fr.
   bellan; akin to G. bellen, and perh. to L. flere to weep,
   OSlav. bleja to bleat, Lith. balsas voice. Cf. {Bell}, n. &
   v., {Bawl}, {Bull}.]
   1. To make a hollow, loud noise, as an enraged bull.
    [1913 Webster]
 
   2. To bowl; to vociferate; to clamor. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To roar; as the sea in a tempest, or as the wind when
    violent; to make a loud, hollow, continued sound.
    [1913 Webster]
 
       The bellowing voice of boiling seas. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, v. t.
   To emit with a loud voice; to shout; -- used with out. "Would
   bellow out a laugh." --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, n.
   A loud resounding outcry or noise, as of an enraged bull; a
   roar.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bellow
   n 1: a very loud utterance (like the sound of an animal); "his
      bellow filled the hallway" [syn: {bellow}, {bellowing},
      {holla}, {holler}, {hollering}, {hollo}, {holloa}, {roar},
      {roaring}, {yowl}]
   2: United States author (born in Canada) whose novels influenced
     American literature after World War II (1915-2005) [syn:
     {Bellow}, {Saul Bellow}, {Solomon Bellow}]
   v 1: shout loudly and without restraint [syn: {bawl}, {bellow}]
   2: make a loud noise, as of animal; "The bull bellowed" [syn:
     {bellow}, {roar}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top