ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bellow

B EH1 L OW0   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bellow-, *bellow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bellow[VI] ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
bellow[VT] แผดเสียง, See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bellow[N] เสียงคำราม, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bellows[N] เครื่องสูบลม
bellow out[PHRV] ส่งเสียงร้อง (เฉพาะสัตว์), See also: ส่งเสียงคำราม, คำราม
bellow out[PHRV] ตะโกนเสียงดัง, See also: ร้องเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)

English-Thai: Nontri Dictionary
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bellowsส่วนพับยืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bellows sealกันรั่วแบบจีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bellow Bagถังพักลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your first story was better. Where's that bellows cranny?เรื่องแรกของเจ้าดีกว่านะ The Princess Bride (1987)
We work those bellows all night long.เราทำงานสูบลมเหล่านั้นตลอดทั้งคืน Princess Mononoke (1997)
But women working the bellows in an ironworks?แต่ผู้หญิงสูบลมทำงานในโรงหลอมเหล็ก? Princess Mononoke (1997)
Get those bellows working.ได้รับการสูบลมผู้ที่ทำงาน The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bellowThe bellows are is not working.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก[V] bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ตะเบ็งเสียง[V] shout, See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell' roar, Syn. แผดเสียง, เบ่งเสียง, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงที่ดังจนแสบแก้วหู, Thai definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ร้อง[V] cry, See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar, Example: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน, Thai definition: เปล่งเสียงดัง
การร้อง[N] cry, See also: bellow, bawl, call, scream, screech, shout, Syn. การส่งเสียงร้อง, การตะโกน, Example: การร้องเสียงดังมากๆ จะเป็นอันตรายต่อเส้นเสียง, Thai definition: การเปล่งเสียงดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek   FR: crier ; pousser un cri
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out   
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow   FR: écho [m]
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout ; bellow in reprimand   FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLOW B EH1 L OW0
BELLOWS B EH1 L OW0 Z
BELLOW'S B EH1 L OW0 Z
BELLOWED B EH1 L OW0 D
BELLOWING B EH1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bellow (v) bˈɛlou (b e1 l ou)
bellows (v) bˈɛlouz (b e1 l ou z)
bellowed (v) bˈɛloud (b e1 l ou d)
bellowing (v) bˈɛlouɪŋ (b e1 l ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒吼[nù hǒu, ㄋㄨˋ ㄏㄡˇ, ] bellow; rave; snarl, #16,423 [Add to Longdo]
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, / ] bellows; ventilator; air blower, #47,270 [Add to Longdo]
风箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, / ] bellows, #59,844 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ベローズ[, bero-zu] (n) bellows [Add to Longdo]
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish [Add to Longdo]
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice [Add to Longdo]
天津鞴韜[てんしんふくとう;あまつたたら, tenshinfukutou ; amatsutatara] (n) {Buddh} bellows (of the) imperial harbor; Shinto Buddhist doctrines [Add to Longdo]
怒号[どごう, dogou] (n,vs) angry roar; bellow; (P) [Add to Longdo]
踏鞴;蹈鞴[たたら, tatara] (n) (uk) foot-operated bellows; foot bellows [Add to Longdo]
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P) [Add to Longdo]
唸り[うなり, unari] (n) groan; roar; howl; growl; bellow; sough [Add to Longdo]
殷々;殷殷[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) roaring; booming; bellowing; pealing; reverberating; rumbling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, v. i. [imp. & p. p. {Bellowed}; p. pr. & vb.
   n. {Bellowing}.] [OE. belwen, belowen, AS. bylgean, fr.
   bellan; akin to G. bellen, and perh. to L. flere to weep,
   OSlav. bleja to bleat, Lith. balsas voice. Cf. {Bell}, n. &
   v., {Bawl}, {Bull}.]
   1. To make a hollow, loud noise, as an enraged bull.
    [1913 Webster]
 
   2. To bowl; to vociferate; to clamor. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To roar; as the sea in a tempest, or as the wind when
    violent; to make a loud, hollow, continued sound.
    [1913 Webster]
 
       The bellowing voice of boiling seas. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, v. t.
   To emit with a loud voice; to shout; -- used with out. "Would
   bellow out a laugh." --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, n.
   A loud resounding outcry or noise, as of an enraged bull; a
   roar.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bellow
   n 1: a very loud utterance (like the sound of an animal); "his
      bellow filled the hallway" [syn: {bellow}, {bellowing},
      {holla}, {holler}, {hollering}, {hollo}, {holloa}, {roar},
      {roaring}, {yowl}]
   2: United States author (born in Canada) whose novels influenced
     American literature after World War II (1915-2005) [syn:
     {Bellow}, {Saul Bellow}, {Solomon Bellow}]
   v 1: shout loudly and without restraint [syn: {bawl}, {bellow}]
   2: make a loud noise, as of animal; "The bull bellowed" [syn:
     {bellow}, {roar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top