ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chide

CH AY1 D   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chide-, *chide*
Possible hiragana form: ちで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chide[VT] ดุด่า, Syn. scold, berate, criticize
chide[VI] ดุด่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke

English-Thai: Nontri Dictionary
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chideHe chided her for her unfaithfulness.
chideMy refusing to eat meat occasioned an inconvenience, and I was frequently chided for my singularity.
chideShe chided her child for cutting in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทษ[V] blame, See also: chide, reproach, accuse, Syn. กล่าวโทษ, Example: คนบางคนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวขึ้นมักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเป็นต้น, Thai definition: อ้างเอาความผิดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกกล้วยไม้[n.] (døk klūaymai) EN: orchid   FR: orchidée [f]
เอื้อง[n.] (eūang) EN: Dendrobium ; orchid   FR: orchidée [f]
กล้วยไม้[n.] (klūaymāi) EN: orchid   FR: orchidée [f]
ลูกเนียง [n. exp.] (lūk nīeng) EN: Archidendron jiringa ; Luk Nieng Tree   
น้ำมันถั่วลิสง[n. exp.] (nāmman thūalisong) EN: groundnut oil   FR: huile d'arachide [f]
ถั่วลิสง[n.] (thūalisong) EN: peanut   FR: arachide [f] ; cacahuète [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIDE CH AY1 D
CHIDED CH AY1 D IH0 D
CHIDES CH AY1 D Z
CHIDEYA CH IH0 D IY1 Y AH0
CHIDEYA CH IH0 D EY1 Y AH0
CHIDESTER CH IH1 D IH0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chide (v) tʃˈaɪd (ch ai1 d)
chided (v) tʃˈaɪdɪd (ch ai1 d i d)
chides (v) tʃˈaɪdz (ch ai1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喝叱[hē chì, ㄏㄜ ㄔˋ, ] chide, #92,344 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
エイチディー[, eichidei-] (n) {comp} HD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[, eichidei-erushi-] (n) {comp} HDLC [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[, efudei-eichidei-] (n) {comp} FDHD [Add to Longdo]
ニーエイチディー[, ni-eichidei-] (n) {comp} 2HD [Add to Longdo]
マルチディスプレイ[, maruchideisupurei] (n) {comp} multi-display [Add to Longdo]
口では大阪の城も建つ[くちではおおさかのしろもたつ, kuchidehaoosakanoshiromotatsu] (exp) (id) easier said than done; if it's just talking you can even build Osaka Castle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC [Add to Longdo]
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD [Add to Longdo]
ニーエイチディー[にーえいちでいー, ni-eichidei-] 2HD [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chide \Chide\ (ch[imac]d), v. t. [imp. {Chid} (ch[i^]d), or
   {Chode} (ch[imac]d Obs.); p. p. {Chidden}, {Chid}; p. pr. &
   vb. n. {Chiding}.] [AS. c[imac]dan; of unknown origin.]
   1. To rebuke; to reprove; to scold; to find fault with.
    [1913 Webster]
 
       Upbraided, chid, and rated at.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To be noisy about; to chafe against.
    [1913 Webster]
 
       The sea that chides the banks of England. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To chide hither}, {To chide from}, or {To chide away}, to
    cause to come, or to drive away, by scolding or reproof.
 
   Syn: To blame; rebuke; reprove; scold; censure; reproach;
     reprehend; reprimand.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chide \Chide\, v. i.
   1. To utter words of disapprobation and displeasure; to find
    fault; to contend angrily.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore the people did chide with Moses. --Ex.
                          xvii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a clamorous noise; to chafe.
    [1913 Webster]
 
       As doth a rock againts the chiding flood. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chide \Chide\, n. [AS. c[imac]d]
   A continuous noise or murmur.
   [1913 Webster]
 
      The chide of streams.          --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chide
   v 1: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
      for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the
      Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for
      bringing cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to
      task}, {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
      {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
      {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
      {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top