ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yell

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yell-, *yell*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yellow(adj) เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก
yellow(adj) เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, See also: เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์
yellow(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว
yellow(n) สีเหลือง, See also: สีเหลือง
yellow(n) สีย้อมสีเหลือง
yellow(n) ไข่แดง
yellow(vi) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow(vt) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yell off(phrv) ตะโกนเสียงดัง
yell out(phrv) ตะโกนพูด (บางสิ่ง), Syn. roar out, shout out, thunder out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yell(เยล) vi., vt., n. (การ) ตะโกน, โห่, ร้อง, แผดเสียง, ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out, bellow
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง, เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์, เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, ซีดเหลือง, ขี้ขลาด, ตาขาว, ไว้ใจไม่ได้, เก่า, คร่ำครึ, หวาดระแวง n. สีเหลือง, ไข่แดง, สีย้อมสีเหลือง vt., vi. ทำให้เป็นสีเหลือง, กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
yellow jackn. =yellow fever
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์
yellow pagesn. สมุดโทรศัพท์ฉบับโฆษณาสินค้า
yellow periln. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว
yellow pinen. ต้นสนอเมริกาที่มีเนื้อไม้สีเหลืองและแข็งแรง, ไม้ของต้นดังกล่าว
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง, ทาด้วยสีเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
yell(n) การตะโกน, การโห่ร้อง, การแผดเสียง, การเอ็ดตะโร
yell(vi) ตะโกน, เอ็ดตะโร, โห่ร้อง, แผดเสียง
yellow(adj) สีเหลือง, เกี่ยวกับชนผิวเหลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow feverไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow groundชั้นสีเหลือง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
yellow pagesหน้าเหลือง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow perilภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Yellow Perilภัยผิวเหลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow spot; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow-dog contractข้อตกลงไม่เข้าสหภาพแรงงาน (ของลูกจ้าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
yellow orange leaf diseaseโรคใบสีส้ม, โรคชนิดหนึ่งของต้นข้าวเกิดจากเชื้อรา ใบข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองส้ม และจะชะงักการเจริญเติบโต แล้วตายไปในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yellow River (China)แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Yellow River Watershed (China)ลุ่มน้ำแม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
yellow spotจุดดวงเหลือง, ส่วนของจอตาที่ไวต่อแสงมากที่สุด  เป็นบริเวณที่มีสีเหลือง อยู่ตรงข้ามกับเลนส์ตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen to the guys yell. They ain't gonna leave till it's over.ฟังเสียงตะโกนข้างนอกนั่นไว้ จะไม่มีใครเลิกจนกว่าเกมส์จะจบ Of Mice and Men (1992)
Please, don't you go yelling.ได้โปรด อย่าตะโกนออกมา Of Mice and Men (1992)
Don't! Don't you go yelling.อย่าส่งเสียงดัง Of Mice and Men (1992)
Don't! Don't! Don't yell!อย่าสิ อย่า อย่าตะโกน อย่าทำอย่างนั้น Of Mice and Men (1992)
George is gonna be mad if you yell.จอร์จจะโมโห ถ้าเธอตะโกน Of Mice and Men (1992)
In fact, if one of those Swiss boys ever come across a pretty girl, he probably yell, "Eins, zwei, drei,"ที่จริงแล้ว ถ้าพวกสวิส ได้ออกมาเจอสาวเอาะ ๆ ล่ะก็ พวกเขาจะร้องว่า " 1 2 3 " Cool Runnings (1993)
He'd yell at the kids for no reason and then he would shake like he was having a seizure.เขาตะโกนใส่ลูกๆ โดยไม่มีเหตุผล แล้วตัวเขาก็สั่น ยังกับว่าเขาเป็นโรคลมชัก Squeeze (1993)
- [ Ringing Continues ] - [ People On Television Yelling, Shouting ]- [ เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง ] - [ คนในโทรทัศน์ตะโกนตะโกน ] Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ Yelling, Shouting Continue ]- [ เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง ] - [ ตะโกนตะโกน Continue ] Pulp Fiction (1994)
[ Crowd Cheering, Yelling Continues ][ ฝูงชนโห่ร้องตะโกนอย่างต่อเนื่อง ] Pulp Fiction (1994)
- [ Crowd Cheering, Yelling ] - [ Bell Rings ]- [ ฝูงชนเชียร์ตะโกน ] - [ เบลล์ออฟเดอะริง ] Pulp Fiction (1994)
[ Yelling Continues ][ ตะโกนอย่างต่อเนื่อง ] Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yellAll the flowers in the garden are yellow.
yellAll the leaves on the tree turned yellow.
yellBlend the blue paint with the yellow paint.
yellDon't yell at me.
yellHe always yells at me when he is angry.
yellHe lives in that yellow house.
yellHer skirt is yellow with polka dots.
yellHe yelled out an order to the soldiers.
yellHe yelled with pain.
yellHis shirt was gray and the tie was yellow.
yellHis teeth are yellow from smoking too much.
yellHis voice was drowned by the yells.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเหลือง(n) yellow card
ผ้าเหลือง(n) yellow robe, Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์, ผ้ากาสาวพัสตร์, Example: คนที่เป็นแม่ขอแต่เพียงได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าย้อมฝาด ซึ่งภิกษุสามเณรใช้นุ่งห่ม, Notes: (ปาก)
โศก(adj) chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai Definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
ไข้เหลือง(n) yellow fever, Syn. โรคไข้เหลือง, Example: คนในชนบทสมัยก่อนป่วยเป็นไข้เหลืองกันมาก, Thai Definition: โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดหลัง ไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ชีพจรเต้นช้าลง ผิวและตาเหลือง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตภายใน 6-7 วัน
ตะเบ็ง(v) shout, See also: yell, bellow, bowl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็งเสียง, เปล่งเสียง, Ant. กระซิบกระซาบ, พึมพำ, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงในเธค, Thai Definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ตวาด(v) yell, See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten, Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง, Example: แม่ค้าตวาดลูกค้าที่ทำผลไม้ตกพื้น, Thai Definition: ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ
บงสุกุล(n) yellow robe drawn by a Buddhist, Syn. บังสุกุล, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เรียกผ้าที่พระภิกษุชักออกจากศพ
จีวร(n) robe (of a Buddhist monk), See also: yellow robe, Syn. ผ้าจีวร, Example: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผ้าเหลือง(n) yellow (Buddhist monk's) robes, Syn. พระพุทธศาสนา, Notes: (ปาก)
แหกปาก(v) shout, See also: yell, bawl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็ง, Example: เขาแหกปากร้องเมื่อยาซึมเข้าแผล, Thai Definition: ตะเบ็งเสียงออกมาดังๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเหลือง[bai leūang] (n, exp) EN: yellow card  FR: carte jaune [ f ]
ช้อนทอง[chøn thøng] (n, exp) EN: Yellow mussaenda
เอ็ด[et] (v) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at  FR: crier ; faire du vacarme
ไฟเหลือง[fai leūang] (n, exp) EN: yellow light  FR: feu orange [ m ] ; feu jaune [ m ]
ฝนเหลือง[fon leūang] (n, exp) EN: yellow rain
แหกปาก[haēkpāk] (v, exp) EN: shout ; yell ; bawl  FR: hurler ; brailler ; beugler
แห้วหมู[haēomū] (n, exp) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge
จุลกฐิน[junlakathin] (n) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush
ก้ามกุ้งสีทอง[kāmkung sī thøng] (n, exp) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)
การทอดกฐิน[kān thøtkathin] (n) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
yell
yelle
yells
yelled
yellen
yellin
yellow
yelland
yellin'
yelling

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yell
yells
yelled
yellow
yelling
yellows
yellowed
yellower
yellowest
yellowing

WordNet (3.0)
yell(v) utter or declare in a very loud voice, Syn. scream
yelling(n) uttering a loud inarticulate cry as of pain or excitement, Syn. shouting
yellow(n) yellow color or pigment; the chromatic color resembling the hue of sunflowers or ripe lemons, Syn. yellowness
yellow(v) turn yellow
yellow(adj) of the color intermediate between green and orange in the color spectrum; of something resembling the color of an egg yolk, Syn. xanthous, yellowish
yellow(adj) changed to a yellowish color by age, Syn. yellowed
yellow(adj) cowardly or treacherous; -M.W.Straight
yellow-banded(adj) having yellow bands
yellow-beige(adj) of beige tinged with yellow, Syn. yellowish-beige
yellowcake(n) an impure mixture of uranium oxides obtained during the processing of uranium ore, Syn. U308

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Yell

n. A sharp, loud, hideous outcry. [ 1913 Webster ]

Their hideous yells
Rend the dark welkin. J. Philips. [ 1913 Webster ]

Yell

v. i. [ imp. & p. p. Yelled p. pr. & vb. n. Yelling. ] [ OE. yellen, &yogh_;ellen, AS. giellan, gillan, gyllan; akin to D. gillen, OHG. gellan, G. gellen, Icel. gjalla, Sw. gälla to ring, resound, and to AS., OS., & OHG. galan to sing, Icel. gala. Cf. 1st Gale, and Nightingale. ] To cry out, or shriek, with a hideous noise; to cry or scream as with agony or horror. [ 1913 Webster ]

They yelleden as feendes doon in helle. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Nor the night raven, that still deadly yells. Spenser. [ 1913 Webster ]

Infernal ghosts and hellish furies round
Environed thee; some howled, some yelled. Milton. [ 1913 Webster ]

Yell

v. t. To utter or declare with a yell; to proclaim in a loud tone. Shak. [ 1913 Webster ]

yelling

n. The uttering of one or more loud inarticulate cries, as of pain or excitement.
Syn. -- shouting. [ WordNet 1.5 ]

Yellow

a. [ Compar. Yellower superl. Yellowest. ] [ OE. yelow, yelwe, &yogh_;elow, &yogh_;eoluw, from AS. geolu; akin to D. geel, OS. & OHG. gelo, G. gelb, Icel. gulr, Sw. gul, Dan. guul, L. helvus light bay, Gr. chlo`n young verdure, chlwro`s greenish yellow, Skr. hari tawny, yellowish. √49. Cf. Chlorine, Gall a bitter liquid, Gold, Yolk. ] 1. Being of a bright saffronlike color; of the color of gold or brass; having the hue of that part of the rainbow, or of the solar spectrum, which is between the orange and the green. [ 1913 Webster ]

Her yellow hair was browded [ braided ] in a tress. Chaucer. [ 1913 Webster ]

A sweaty reaper from his tillage brought
First fruits, the green ear and the yellow sheaf. Milton. [ 1913 Webster ]

The line of yellow light dies fast away. Keble. [ 1913 Webster ]

2. Cowardly; hence, dishonorable; mean; contemptible; as, he has a yellow streak. [ Slang ] [ Webster 1913 Suppl. ]

3. Sensational; -- said of some newspapers, their makers, etc.; as, yellow journal, journalism, etc. [ Colloq. ] [ Webster 1913 Suppl. ]


Yellow atrophy (Med.), a fatal affection of the liver, in which it undergoes fatty degeneration, and becomes rapidly smaller and of a deep yellow tinge. The marked symptoms are black vomit, delirium, convulsions, coma, and jaundice. --
Yellow bark, calisaya bark. --
Yellow bass (Zool.), a North American fresh-water bass (Morone interrupta) native of the lower parts of the Mississippi and its tributaries. It is yellow, with several more or less broken black stripes or bars. Called also barfish. --
Yellow berry. (Bot.) Same as Persian berry, under Persian. --
Yellow boy, a gold coin, as a guinea. [ Slang ] Arbuthnot. --
Yellow brier. (Bot.) See under Brier. --
Yellow bugle (Bot.), a European labiate plant (Ajuga Chamaepitys). --
Yellow bunting (Zool.), the European yellow-hammer. --
Yellow cat (Zool.), a yellow catfish; especially, the bashaw. --
Yellow copperas (Min.), a hydrous sulphate of iron; -- called also copiapite. --
Yellow copper ore, a sulphide of copper and iron; copper pyrites. See Chalcopyrite. --
Yellow cress (Bot.), a yellow-flowered, cruciferous plant (Barbarea praecox), sometimes grown as a salad plant. --
Yellow dock. (Bot.) See the Note under Dock. --
Yellow earth, a yellowish clay, colored by iron, sometimes used as a yellow pigment. --
Yellow fever (Med.), a malignant, contagious, febrile disease of warm climates, attended with jaundice, producing a yellow color of the skin, and with the black vomit. See Black vomit, in the Vocabulary. --
Yellow flag, the quarantine flag. See under Quarantine, and 3d Flag. --
Yellow jack. (a) The yellow fever. See under 2d Jack. (b) The quarantine flag. See under Quarantine. --
Yellow jacket (Zool.), any one of several species of American social wasps of the genus Vespa, in which the color of the body is partly bright yellow. These wasps are noted for their irritability, and for their painful stings. --
Yellow lead ore (Min.), wulfenite. --
Yellow lemur (Zool.), the kinkajou. --
Yellow macauco (Zool.), the kinkajou. --
Yellow mackerel (Zool.), the jurel. --
Yellow metal. Same as Muntz metal, under Metal. --
Yellow ocher (Min.), an impure, earthy variety of brown iron ore, which is used as a pigment. --
Yellow oxeye (Bot.), a yellow-flowered plant (Chrysanthemum segetum) closely related to the oxeye daisy. --
Yellow perch (Zool.), the common American perch. See Perch. --
Yellow pike (Zool.), the wall-eye. --
Yellow pine (Bot.), any of several kinds of pine; also, their yellowish and generally durable timber. Among the most common are valuable species are Pinus mitis and Pinus palustris of the Eastern and Southern States, and Pinus ponderosa and Pinus Arizonica of the Rocky Mountains and Pacific States. --
Yellow plover (Zool.), the golden plover. --
Yellow precipitate (Med. Chem.), an oxide of mercury which is thrown down as an amorphous yellow powder on adding corrosive sublimate to limewater. --
Yellow puccoon. (Bot.) Same as Orangeroot. --
Yellow rail (Zool.), a small American rail (Porzana Noveboracensis) in which the lower parts are dull yellow, darkest on the breast. The back is streaked with brownish yellow and with black, and spotted with white. Called also yellow crake. --
Yellow rattle,
Yellow rocket
. (Bot.) See under Rattle, and Rocket. --
Yellow Sally (Zool.), a greenish or yellowish European stone fly of the genus Chloroperla; -- so called by anglers. --
Yellow sculpin (Zool.), the dragonet. --
Yellow snake (Zool.), a West Indian boa (Chilobothrus inornatus) common in Jamaica. It becomes from eight to ten long. The body is yellowish or yellowish green, mixed with black, and anteriorly with black lines. --
Yellow spot. (a) (Anat.) A small yellowish spot with a central pit, the fovea centralis, in the center of the retina where vision is most accurate. See Eye. (b) (Zool.) A small American butterfly (Polites Peckius) of the Skipper family. Its wings are brownish, with a large, irregular, bright yellow spot on each of the hind wings, most conspicuous beneath. Called also Peck's skipper. See Illust. under Skipper, n., 5. --
Yellow tit (Zool.), any one of several species of crested titmice of the genus Machlolophus, native of India. The predominating colors of the plumage are yellow and green. --
Yellow viper (Zool.), the fer-de-lance. --
Yellow warbler (Zool.), any one of several species of American warblers of the genus Dendroica in which the predominant color is yellow, especially Dendroica aestiva, which is a very abundant and familiar species; -- called also garden warbler, golden warbler, summer yellowbird, summer warbler, and yellow-poll warbler. --
Yellow wash (Pharm.), yellow oxide of mercury suspended in water, -- a mixture prepared by adding corrosive sublimate to limewater. --
Yellow wren (Zool.) (a) The European willow warbler. (b) The European wood warbler.
[ 1913 Webster ]

Yellow

v. t. [ imp. & p. p. Yellowed p. pr. & vb. n. Yellowing. ] To make yellow; to cause to have a yellow tinge or color; to dye yellow. [ 1913 Webster ]

Yellow

n. 1. A bright golden color, reflecting more light than any other except white; the color of that part of the spectrum which is between the orange and green. “A long motley coat guarded with yellow.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. A yellow pigment. [ 1913 Webster ]


Cadmium yellow,
Chrome yellow,
Indigo yellow,
King's yellow, etc.
See under Cadmium, Chrome, etc. --
Naples yellow, a yellow amorphous pigment, used in oil, porcelain, and enamel painting, consisting of a basic lead metantimonate, obtained by fusing together tartar emetic lead nitrate, and common salt. --
Patent yellow (Old Chem.), a yellow pigment consisting essentially of a lead oxychloride; -- called also Turner's yellow.
[ 1913 Webster ]

Yellow

v. i. To become yellow or yellower. [ 1913 Webster ]

Yellowammer

n. (Zool.) See Yellow-hammer. [ 1913 Webster ]

Yellowbill

n. (Zool.) The American scoter. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang #1,157 [Add to Longdo]
黄色[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ,   /  ] yellow; pornographic #5,203 [Add to Longdo]
黄河[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ,   /  ] Yellow River or Huang He #5,702 [Add to Longdo]
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ,   /  ] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals) #13,357 [Add to Longdo]
黄帝[Huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ,   /  ] Yellow Emperor #20,413 [Add to Longdo]
黄海[Huáng Hǎi, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄞˇ,   /  ] Yellow Sea #20,977 [Add to Longdo]
黄鱼[huáng yú, ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ,   /  ] yellow croaker (fish) #43,369 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] yellow loam; clay; season; few #44,453 [Add to Longdo]
黄鼠狼[huáng shǔ láng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ,    /   ] yellow weasel (Mustela sibirica); Japanese mink; skunk #53,358 [Add to Longdo]
黄鹂[huáng lí, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ,   /  ] yellow oriole (Oriolus chinensis) #55,096 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfeuerungsruf { m }yell [ Am. ] [Add to Longdo]
gellender Schrei | einen Schrei ausstoßenyell | to let out a yell [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
voyelle(n) |f, pl. -s| สระ, See also: consonne, alphabet

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n, adj-na) yellow; (P) #2,784 [Add to Longdo]
黄色[きいろ(P);こうしょく;おうしょく, kiiro (P); koushoku ; oushoku] (adj-na, n) yellow; amber; (P) #5,628 [Add to Longdo]
エール[e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P) #8,913 [Add to Longdo]
イエロー(P);イェロー;イェロウ[iero-(P); iero-; ierou] (adj-na, n) yellow; (P) #9,411 [Add to Longdo]
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block #10,284 [Add to Longdo]
紅葉(P);黄葉[こうよう(P);もみじ(P), kouyou (P); momiji (P)] (n, vs) (1) autumn colours; fall colors; leaves changing color (colour); (2) (紅葉, こうよう only) leaves turning red; red leaves; (3) (黄葉, こうよう only) leaves turning yellow; yellow leaves; (n) (4) (もみじ only) (See 以呂波紅葉) (Japanese) maple (Acer japonicum); (5) (もみじ only) (col) venison; (P) #11,328 [Add to Longdo]
黄色い(P);黄いろい[きいろい, kiiroi] (adj-i) (1) yellow; (2) (See 黄色い声) high-pitched (voice); shrill; (P) #12,049 [Add to Longdo]
唱える[となえる, tonaeru] (v1, vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) #14,541 [Add to Longdo]
ソフトテニス[sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls) #16,321 [Add to Longdo]
黄海[こうかい, koukai] (n) Yellow Sea #18,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top