ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดุ

   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุ-, *ดุ*
Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n ) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สวก (adj ) ดุ ตัวอย่าง: "ตั๋วหยังมาสวกแต๊ว่า(เธอทำไมดุจัง)"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ[ADJ] fierce, See also: ferocious, unfriendly, Syn. ถมึงทึง, บึ้ง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, Example: เธอว่าตัวเองไม่ใช่คนหยิ่งแต่เป็นคนหน้าดุและไม่ค่อยยิ้ม
ดุ[ADJ] embossed design, See also: relief
ดุ[V] push, See also: nudge, poke, Syn. ดัน, ผลัก, ไส, เข็น, รุน, ขับดัน
ดุ[V] support, See also: back up, Syn. ดัน, ผลัก, รุน, สนับสนุน, ผลักดัน, Ant. ดึง
ดุ[N] button, Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน
ดุ[N] hub, See also: hub of a wheel, nave of an ox-cart, nave box, axle-nut of a wheel
ดุ[V] balance, See also: equal, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน
ดุ[N] libra, See also: the seventh sign of zodiac, Syn. ราศีตุล
ดุ[N] balance, See also: equilibrium, Syn. ความเท่ากัน, ความเสมอกัน, ความทัดเทียมกัน
ดุ่ม[ADV] without looking left or right, See also: in a preoccupied manner, Syn. ดุ่ย, ดุ่มๆ, Example: เขาเดินดุ่มไปตามทางที่คดเคี้ยวอย่างมีจุดหมายท่ามกลางความมืดมิด, Thai definition: อย่างมีอาการก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่ดูอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุก. ว่ากล่าวหรือทักท้วงด้วยความโกรธหรือไม่พอใจเพราะมีความผิดหรือไม่อยู่ในโอวาทเป็นต้น.
ดุว. มีลักษณะทำให้ดูน่ากลัวหรือน่าเกรงขาม เช่น หน้าดุ ตาดุ
ดุพร้อมจะทำร้ายหรือให้โทษ เช่น หมาดุ เสือดุ, โดยปริยายหมายความว่า มีอันตรายมาก, มีคนเสียชีวิตมาก, เช่น นํ้าปีนี้ดุ ที่ตรงนี้ดุ.
ดุน. ชื่อปลานํ้าจืดทุกชนิดในสกุล Clarias วงศ์ Clariidae ไม่มีเกล็ด มีเงี่ยงเฉพาะที่ครีบอก ส่วนใหญ่ครีบหลังและครีบก้นยาวแต่ไม่ติดต่อกับครีบหาง เช่น ดุกอุย ( C. macrocephalus Günther) ซึ่งมีขอบปลายกระดูกท้ายทอยมน กลม ดุกด้าน [ C. batrachus (Linn.)] ซึ่งมีขอบปลายกระดูกท้ายทอยแหลม ดุกลำพัน [ C. nieuhofi (Valenciennes)] ซึ่งมีครีบหลังและครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหาง.
ดุกดิกก. อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่ง เช่น นั่งนิ่ง ๆ อย่าดุกดิก แม่จะตัดผมให้, กระดุกกระดิก ก็ว่า.
ดุกทะเลน. ชื่อปลาทะเลหรือนํ้ากร่อยชนิด Plotosus lineatus (Thunberg) และ P. canius (Hamilton) ในวงศ์ Plotosidae มีเงี่ยงที่ครีบอกและครีบหลังตอนแรก ส่วนครีบหลังตอนที่ ๒ ต่อเนื่องกับครีบก้นและครีบหางยาว, สามแก้ว ปิ่นแก้ว หรือ เป็ดแก้ว ก็เรียก.
ดุ้งว. โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ เช่น พื้นกระดานดุ้ง.
ดุ้งดิ้งว. กระตุ้งกระติ้ง, ตุ้งติ้ง ก็ว่า.
ดุ(ดุด, ดุดจะ) ว. เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง, ราวกะ, บางทีในกลอนใช้ว่า ดวจ ก็มี.
ดุจดัง, ดุจหนึ่ง(ดุด-) ว. เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง, ราวกะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hubดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake drumดุมเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid-base balanceดุลกรด-เบส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balance, acid-baseดุลกรด-เบส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balance of terrorดุลการคุกคาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
terror, balance ofดุลการคุกคาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
balance of tradeดุลการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance of paymentsดุลการชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
migration balanceดุลการย้ายถิ่น [ดู balance of migration] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
balance of migrationดุลการย้ายถิ่น [ดู migration balance] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Balance of tradeดุลการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Acid-base equilibriumดุลกรด-ด่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acid-base equilibriumดุลกรด-ด่าง [TU Subject Heading]
Administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง [TU Subject Heading]
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Balance of powerดุลอำนาจ [TU Subject Heading]
Balance of tradeดุลการค้า [TU Subject Heading]
Discretionดุลยพินิจ [TU Subject Heading]
Equilibrium (Economics)ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Duke.-ดุค The Boost Job (2010)
Duke.ดุ๊ก Lockdown (2011)
Duke.ดุ๊ก Business as Usual (2011)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
Looking for me? - I didn't make you jump, did I?มองหาผมอยู่หรือ ไม่ได้ตั้งใจทำคุณสะดุ้งนะ Rebecca (1940)
Suddenly, she stumbled and fell.จู่ๆ หล่อนก็สะดุดล้ม Rebecca (1940)
A guy like this, if he's sittin' ringside at the Dempsey-Firpo fight, he'd be trying to tell you that...คนที่แต่งตัวประหลาดเช่นนี้ถ้าเขาเป็น 'สมดุลย์ Sittin ที่ต่อสู้ก้าว-เฟอร์โป, เขาก็จะพยายามที่จะบอกคุณว่า ... 12 Angry Men (1957)
Or we did have.เฮย, อับดุล Help! (1965)
How's your equilibrium, Ringo?วิธีการของสมดุลของ ริงโก้ ? Help! (1965)
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุ[n.] (duk) EN: catfish   FR: poisson-chat [m]
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
ดุ[X] (dut) FR: comme ; pareil à
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
ดุบเนียม[n.] (dupnīem) EN: dubnium   FR: dubnium [m]
ดุ[n.] (dum) EN: button   FR: bouton (de vêtement) [m]
ดุ[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee   FR: moyeu [m]
ดุ๊ยส์บวร์ก[TM] (Duisbuāk) FR: Duisburg

English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุ
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
mulch(n) วัสดุคลุมดิน
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrid[ADJ] ดุเดือด (คำพูด, กิริยาวาจา), See also: รุนแรง, เผ็ดร้อน, Syn. sarcastic, caustic
barracuda[N] ปลาทะเลบาราคิวดาตระกูล Sphyraena, See also: ดุร้ายและมีฟันแหลมคม
button[N] กระดุม, See also: ดุม, ลูกดุม, Syn. frog
bawl out[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
be after[PHRV] ดุด่า, See also: ด่าว่า, Syn. go on at
be at[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. go on at
be on at[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. go on at
bring up[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. tell off
brush down[PHRV] ตำหนิ, See also: ดุด่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
burn up[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ว่ากล่าว, ด่าว่า, Syn. tell off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting ###A. kind, soft, gentle)
acrimony(แอค'ริโมนี) n. ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม, Syn. acerbity)
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime

English-Thai: Nontri Dictionary
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุ
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
balance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insight (n ) ดุลยพินิจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
叱る[しかる, shikaru] Thai: ดุว่า English: to scold

German-Thai: Longdo Dictionary
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| กระดุ
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
zu(adj) ปิด (ประตู, กระดุม, ร้านค้า), See also: geschlossen
offen(adj) เปิด เช่น ประตู, กระดุม, See also: <--> geschlossen, verschlossen
stolpern über etw.(akk)(vt phrase) |stolperte, ist gestolpert| สะดุดหรือ กระทบอะไรบางอย่าง
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)
knallhart(adj adv) โหด, ดุเดือด, รุนแรง เช่น In dem Film spielt er einen knallharten Gangster. ในหนังเรื่องนี้เขาแสดงเป็นโจรหัวรุนแรง, See also: S. brutal,
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุ

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top