Search result for

มัวหมอง

(24 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มัวหมอง-, *มัวหมอง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มัวหมองว. มีมลทิน, ไม่บริสุทธิ์.
อับ ๒มัวหมอง เช่น อับเศร้าหมองศรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your mind is clouded by grief.แกมัวหมองเพราะความเศร้า Great and Unfortunate Things (2010)
Such a thing would ruin my husband, and taint my father's name.สิ่งนั้นจะทำลายสามีของข้า และชื่อของพ่อข้ามัวหมอง Whore (2010)
Despite the success of the mission, Colonel Casey, you abused your privileged position and if you were anyone else, you would be right back in jail.นอกจากเรื่องที่ภาระกิจลุล่วง ผู้พันเคซี่ย์ คุณทำให้ยศของตัวเองมัวหมอง และถ้าคุณเป็นคนอื่น Chuck Versus the Tic Tac (2010)
You should also know that because of you, they suffer dirty looks.คุณควรจะรู้ดีนะว่าเป็นเพราะคุณ พวกเขาต้องพลอยมัวหมองไปด้วย City Hunter (2011)
She wanted to clear her father's name, through this press conference.ต้องมัวหมองเนื่องจากบิดาบุญธรรมของเธอ องค์หญิงจึงต้องการสร้างความถูกต้องผ่านการแถลงข่าวนี้ My Princess (2011)
My eyes have been contaminated because of you.เป็นเพราะคุณแท้ๆ ทำให้สายตาผมมัวหมอง Episode #1.8 (2011)
Renounce your Hatfield defiler and your poppy might let you come home.ทิ้งเจ้าแฮตฟิลด์ที่ทำให้ลูกมัวหมองซะ แล้วพ่ออาจจะยอมให้ลูกกลับบ้าน Episode #1.1 (2012)
Even tarnished by blood and calamity, such a thing yet can hold value...ทำให้มัวหมองแม้ โดยเลือดและภัยพิบัติ, สิ่งดังกล่าว ยังสามารถเก็บค่า ... Sacramentum (2012)
Or maybe she just doesn't want to see the precious Hastings name get tarnished.หรือบางที เธอแค่ไม่อยากให้ ชื่อของตระกูลเฮ็ตติ้งต้องมัวหมอง Birds of a Feather (2012)
you should do it fast, before your reputation is tarnished by this "brand first and ask questions later" behavior.หรืออะไรก็ตาม นายควรรีบๆหน่อย ก่อนที่ชื่อเสียงของนายจะมัวหมอง The Hour of Death (2012)
I'd rather die than allow you to defile the Church.พ่อยอมตายดีกว่าปล่อยให้คุณ ทำให้ศาสนจักรมัวหมอง The Name Game (2013)
It dies of weariness, of witherings, of tarnishings."มันตายเพราะความอ่อนแอ การดูหมิ่น และการทำให้มัวหมอง All That Remains (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัวหมอง[v.] (mūamøng) FR: ternir ; salir
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
soil(vi,vt) สกปรก,เปื้อน,มีมลทิน,ด่างพร้อย,มัวหมอง
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top