ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ว่ากล่าว

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่ากล่าว-, *ว่ากล่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ากล่าว[V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่ากล่าวก. ตำหนิ, ตักเตือน, เช่น มาทำงานสายเป็นประจำ จึงถูกผู้บังคับบัญชาเรียกไปว่ากล่าว, สั่งสอน เช่น ผู้ใหญ่ว่ากล่าวไม่เชื่อฟัง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not going to- I'm not going to lecture you.ฉันไม่ได้จะ.. ฉันไม่ได้จะว่ากล่าวเธอ Cassandra's Dream (2007)
It's a teacher's duty to reprimand her students when they've done wrong.ครูมีหน้าที่ว่ากล่าวนักเรียนที่กระทำความผิด Confessions (2010)
Ser Jorah, I don't know how to say thank you in Dothraki.เซอร์จอร่าห์ \ ข้าไม่รู้ว่ากล่าวขอบคุณ ในภาษาดอธแรคคีพูดอย่างไร Winter Is Coming (2011)
- I paid her to party, not complain.ผมจ่ายให้เธอมางานเลี้ยง ไม่ใช่มาว่ากล่าว Girl's Best Friend (2011)
If at first you don't succeed Made a statement condemning the act of violence.ถ้าในตอนแรกมันไม่สำเร็จ มีการแถลงว่ากล่าวเกี่ยวกับการกระทำอันรุนแรง Falling Ash (2011)
Uh, I'm better at incoherent rambling than speeches, so I'll keep it short.อืม, แต่ฉันว่ามันจะดีถ้า พุดแบบกันเอง ดีกว่ากล่าวอะไรอย่างเป็นทางการ ดังนี้นฉันจะทำให้มันสั้งลง Medallion (2012)
I believe a "thank you" is in order.ผมว่ากล่าว "ขอบคุณ" น่าจะเหมาะนะ Would You Rather (2012)
You're impossible to talk to.ท่านแม่ไม่มีสิทธิว่ากล่าว The Stable Boy (2012)
You are the only person in this who bears none of the blame.คุณคือคนเดียวในที่นี่ ที่อดทนต่อคำว่ากล่าว Don't You Feel Me (2013)
For being honest, I don't remember charging through the breach.ด้วยความซื่อสัตย์ข้าจำไม่ได้ว่ากล่าวหาการฝ่าฝืน The Broken Man (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่ากล่าว[v.] (wāklāo) EN: admonish   FR: réprimander ; admonester

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blame[VT] ตำหนิ, See also: ว่ากล่าว, Syn. complain, criticize, Ant. praise
be on at[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. go on at
bring up[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. tell off
burn up[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ว่ากล่าว, ด่าว่า, Syn. tell off
chew up[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, Syn. tell off
choke off[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, Syn. tell off
dress down[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ว่ากล่าว
fling something in someones face[IDM] ตำหนิ, See also: ว่ากล่าว, Syn. cast in, throw in
go on at[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, บอกย้ำ, บอกซ้ำซาก, Syn. be after, be at, be on at
pick holes in[IDM] ว่ากล่าวอย่งรุนแรง, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand

English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
railer(n) ผู้ต่อว่า,ผู้ตำหนิ,ผู้ว่ากล่าว
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top