หรือคุณหมายถึง blameleß?
Search result for

blameless

(22 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blameless-, *blameless*, blameles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blameless[ADJ] ซึ่งไร้มลทิน

English-Thai: Nontri Dictionary
blameless(adj) ไม่มีที่ติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You guys should let go of that blameless kidเจ้าจะกลายเป็นคนมีมลทิน Iljimae (2008)
I think the police will find me completely blameless.ผมคิดว่าตำรวจจะเห็นว่า ผมปราศจากความผิดแน่นอน Everybody Says Don't (2009)
Because he's blameless.ก็เพราะเขาไม่มีความผิดไงคะ Damien Darko (2011)
But many of us are innocent, kind, blameless victims at the hands of another.แต่พวกเราไม่น้อย ที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ใจดี เหยื่อที่ไร้มลทิน จากมือของผู้อื่น Afterbirth (2011)
Because, I doubt Jean's blameless in all this.เพราะฉันไม่เชื่อว่าจีน จะไม่มีส่วนผิดหรอกนะ August: Osage County (2013)
just cause I said she's not blameless, It doesn't mean I've blamed her.แค่ฉันพูดว่าแกมีส่วนผิด ไม่ได้หมายความว่าฉันโทษแก August: Osage County (2013)
Skyler is a blameless victim.สกายเลอร์คือ เหยื่อที่ปราศจากความผิด Granite State (2013)
My children are blameless victims of their monstrous father.ลูกๆของผมเป็นเหยื่อบริสุทธิ์ ของพ่ออันโหดเหี้ยม Felina (2013)
Our enemies will be vanquished, and you will be blameless in the eyes of the only person who matters.ศัตรูของพวกเราจะได้สิ้นหมดไป และลูกก็จะเป็นผู้ไร้มลทิน ในสายตาของคนๆหนึ่ง Manhattan (2013)
The motel maid-- blameless.แม่บ้านของโรงแรมพ้นข้อสงสัย Red John's Rules (2013)
Yes, I think underneath we are all blameless.ใช่ฉันคิดว่าเราอยู่ภายใต้ไม่มี ความผิดทั้งหมด How I Won the War (1967)
You're blameless.คุณไม่มีความผิด Basic Instinct (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAMELESS    B L EY1 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blameless    (j) (b l ei1 m l @ s)
blamelessly    (a) (b l ei1 m l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tadellos {adj} | tadelloser | am tadellosestenblameless | more blameless | most blameless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
無辜[むこ, muko] (n,adj-no) innocent; blameless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blameless \Blame"less\, a.
   Free from blame; without fault; innocent; guiltless; --
   sometimes followed by of.
   [1913 Webster]
 
      A bishop then must be blameless.     --1 Tim. iii.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Blameless still of arts that polish to deprave.
                          --Mallet.
   [1913 Webster]
 
      We will be blameless of this thine oath. --Josh. ii.
                          17.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Irreproachable; sinless; unblemished; inculpable.
 
   Usage: {Blameless}, {Spotless}, {Faultless}, {Stainless}. We
      speak of a thing as blameless when it is free from
      blame, or the just imputation of fault; as, a
      blameless life or character. The others are stronger.
      We speak of a thing as faultless, stainless, or
      spotless, only when we mean that it is absolutely
      without fault or blemish; as, a spotless or stainless
      reputation; a faultless course of conduct. The last
      three words apply only to the general character, while
      blameless may be used in reverence to particular
      points; as, in this transaction he was wholly
      blameless. We also apply faultless to personal
      appearance; as, a faultless figure; which can not be
      done in respect to any of the other words.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blameless
   adj 1: free of guilt; not subject to blame; "has lived a
       blameless life"; "of irreproachable character"; "an
       unimpeachable reputation" [syn: {blameless},
       {inculpable}, {irreproachable}, {unimpeachable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top