ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taint

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taint-, *taint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taint(vt) ทำให้มีรอยเปื้อน, Syn. spoil, infect, contaminate
taint(vt) ทำให้ด่างพร้อย, See also: ทำให้มีมลทิน, Syn. deprave, debase
taint(vi) มีมลทิน, See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, มีจุดด่างพร้อย
taint(vi) มีรอยเปื้อน
taint(n) จุดด่างพร้อย, See also: รอยมลทิน, จุดด่างพร้อย, ความเสื่อมเสีย
taint(n) รอยเปื้อน, See also: รอยด่าง
taint with(phrv) ทำให้เสียด้วย, See also: ทำให้ปนเปื้อนด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taint(เทนทฺ) n., vi., vt. (ทำให้, กลายเป็น) รอยเปื้อน, จุดด่างพร้อย, รอยด่าง, มลทิน, ความเสื่อม, Syn. corrupt
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) , กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน, ความแน่ใจ, สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude, Ant. doubt
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน, ความไม่แน่ใจ, ความลังเล, ความคลุมเครือ, Syn. doubt, indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
taint(n) รอยเปื้อน, รอยด่าง, จุด, มลทิน, โรค
taint(vt) ทำให้เปื้อน, ทำให้ด่าง, ทำให้เสีย
certainty(n) ความเชื่อมั่น, ความแน่นอน, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน, ความลังเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tainter gateTainter gate, บานโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, cheese dick... why don't you quit being such a fucking taint licker, and get me another slushee.เฮ้ๆๆ นายจู๋เหี่ยว เธอไปทำให้ฉันเหมือนมีมลทิน อยากให้ฉันดูเหมือนคุณโสหรือไง American Pie Presents: Band Camp (2005)
# great respect we reflect, we have shown. # # see our cracks and our taints # # are as clean as a saint's # # 'cause we know # # it's written in stone. ##แชมพูคือความเยาวัยของเรา และคือทวารของเรา# #ความเคารพที่เราได้รับ ได้แสดงออกไป# #ความล้มเหลว และความด่างพร้อยของเรา# The Ten (2007)
Look. Let's not taint the beauty of the story.ผมหมายความว่า เราควรจะปล่อยให้เรื่องมันสวยงาม ตามแบบฉบับของมันสิ Scandal Makers (2008)
Let's not taint the beauty of an anonymous story.เรื่องราวมันจะสวยงามในตัวของมันเอง Scandal Makers (2008)
I do not wish to taint the celebrationข้าไม่อยากทำให้ งานฉลองต้องมาสะดุด Delicate Things (2010)
Who taints the name of gaul.เขาอาจจะโง่ Mark of the Brotherhood (2010)
Such a thing would ruin my husband, and taint my father's name.สิ่งนั้นจะทำลายสามีของข้า และชื่อของพ่อข้ามัวหมอง Whore (2010)
Is that moreau doesn't want to taint the election.เพราะมัวโรไม่ต้องการ ให้การเลือกตั้งมีมลทิน The San Lorenzo Job (2010)
Well, then you also know I'm not going to taint my company's reputation by giving Myra credit.ดังนั้นคุณควรรู้ว่าฉันจะไม่ ทำให้ชื่อเสียงบริษัทเสียหาย โดยการยกย่องไมร่า She Knows (2012)
- Humans taint this part of the process...- มนุษย์ทำให้การฝึกสกปรก Fae-ge Against the Machine (2013)
Association with the name of Crassus will only serve to further taint my own.ที่มีชื่อของ Crassus ได้รับ เพียงเพื่อทำให้เสื่อมเสียของตัวเอง Separate Paths (2013)
Father Thompson believed that you could wash that taint away and restore their humanity.คุณพ่อทอมป์สันเชื่อว่า คุณสามารถที่จะชำระล้างความต่ำช้าเลวทรามออกไป เเล้วนำพาความเป็นมนุษย์กลับคืนมาอีกครั้ง Clip Show (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taintThere is no odor so bad as that which arises from goodness tainted.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful  FR: taré
แฮะ[hae] (x) EN: eeh ! (uncertainty)  FR: euh ! (incertitude)
ความไม่แน่นอน[khwām mai naēnøn] (n, exp) EN: incertainty  FR: incertitude [ f ]
มีมลทิน[mī monthin] (adj) EN: tainted
มัวหมอง[mūamøng] (adj) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud  FR: sali ; terni
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
สะอาด[sa-āt] (adj) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted  FR: propre ; net
ตำหนิ[tamni] (n) EN: flaw ; blemish ; defect ; blot ; taint  FR: défaut [ f ]
ยอดเขา[yøtkhao] (n) EN: mountaintop ; peak ; crest  FR: sommet (montagneux) [ m ] ; mont [ m ] ; pic [ m ] ; aiguille [ f ] ; point culminant [ m ] ; cime [ f ] ; faîte [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
taint
taints
tainted
tainter
tainting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taint
taints
tainted
tainting
taintless

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hài, ㄏㄞˋ, ] tainted food [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) #441 [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) #4,027 [Add to Longdo]
やら[yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty #5,522 [Add to Longdo]
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na, n) certainty; reliability; soundness; (P) #5,556 [Add to Longdo]
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
とやら[toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
テイント[teinto] (n) { comp } tainted [Add to Longdo]
データインタフェース[de-taintafe-su] (n) { comp } data interface [Add to Longdo]
データインテンシブ[de-taintenshibu] (n) { comp } data intensive [Add to Longdo]
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] (n) certainty [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テイント[ていんと, teinto] tainted [Add to Longdo]
データインタフェース[でーたいんたふぇーす, de-taintafe-su] data interface [Add to Longdo]
データインテンシブ[でーたいんてんしぶ, de-taintenshibu] data intensive [Add to Longdo]
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taint \Taint\, v. t. [F. teint, p. p. of teindre to dye, tinge,
   fr. L. tingere, tinctum. See {Tinge}, and cf. {Tint}.]
   1. To imbue or impregnate with something extraneous,
    especially with something odious, noxious, or poisonous;
    hence, to corrupt; to infect; to poison; as, putrid
    substance taint the air.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To stain; to sully; to tarnish.
    [1913 Webster]
 
       His unkindness may defeat my life,
       But never taint my love.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To contaminate; defile; pollute; corrupt; infect;
     disease; vitiate; poison.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taint \Taint\, n. [Cf. F. atteinte a blow, bit, stroke. See
   {Attaint}.]
   1. A thrust with a lance, which fails of its intended effect.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This taint he followed with his sword drawn from a
       silver sheath.            --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. An injury done to a lance in an encounter, without its
    being broken; also, a breaking of a lance in an encounter
    in a dishonorable or unscientific manner. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taint \Taint\, v. i.
   1. To be infected or corrupted; to be touched with something
    corrupting.
    [1913 Webster]
 
       I can not taint with fear.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be affected with incipient putrefaction; as, meat soon
    taints in warm weather.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taint \Taint\, n.
   1. Tincture; hue; color; tinge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Infection; corruption; deprivation.
    [1913 Webster]
 
       He had inherited from his parents a scrofulous
       taint, which it was beyond the power of medicine to
       remove.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A blemish on reputation; stain; spot; disgrace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taint \Taint\, v. i. [imp. & p. p. {Tainted}; p. pr. & vb. n.
   {Tainting}.]
   To thrust ineffectually with a lance. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taint \Taint\, v. t.
   1. To injure, as a lance, without breaking it; also, to
    break, as a lance, but usually in an unknightly or
    unscientific manner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Do not fear; I have
       A staff to taint, and bravely.    --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   2. To hit or touch lightly, in tilting. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They tainted each other on the helms and passed by.
                          --Ld. Berners.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taint \Taint\, v. t.
   Aphetic form of {Attaint}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taint
   n 1: the state of being contaminated [syn: {contamination},
      {taint}]
   v 1: place under suspicion or cast doubt upon; "sully someone's
      reputation" [syn: {defile}, {sully}, {corrupt}, {taint},
      {cloud}]
   2: contaminate with a disease or microorganism [syn: {infect},
     {taint}] [ant: {disinfect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top