ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denounce

D AH0 N AW1 N S   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denounce-, *denounce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denounce[VT] บอกเลิก (คำทางการ), See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
denounce[VT] ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
denounce for[PHRV] ประณาม, See also: ต่อว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse

English-Thai: Nontri Dictionary
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you denounce me to the police, you will also be exposed and humiliated.ถ้าคุณบอกเรื่องของผมให้ตำรวจ คุณเองก็ยังจะอับอายและขายหน้า Clue (1985)
Someone who didn't like him denounced him as a rebel spy.อาจจะคนที่ไม่ชอบเขา แล้วใส่ร้ายว่าเป็นสาย Hotel Rwanda (2004)
- You should not denounce the Goddesses.- คุณไม่ควรละทิ้งเทพธิดาได้โปรด Heyy Babyy (2007)
I could denounce your unseemly party.ฉันจะยกเลิกปาร์ตี้ที่ ไม่สมควรของเธอ The Witches of Bushwick (2010)
But don't you have a denouncement to attend?แต่เธอไม่มีงานสำคัญต้องไปร่วมหรอกหรือ The Witches of Bushwick (2010)
I denounce him and attaint him.ข้าขอยกเลิก และเพิกถอนอภิสิทธิ์ทั้งหลาย A Golden Crown (2011)
John denounced my mother's remarriage to my uncle, the king.จอห์นได้เลิกล้มการแต่งงานของแม่กับลุง ผู้เป็นราชา Whatever I Am, You Made Me (2012)
Besides, the Pope has denounced gay marriage.นอกจากนี้ พระสันตะปาปา ได้ประณามการแต่งงานของพวกเกย์ Hopeless (2012)
Rufus will denounce her.รูฟัสจะเลิกเธอ Decline of an Empire (2014)
In 2000, church leaders reversed their 1965 denouncement of Katherine, and restained her as a saint.ในปี 2000 ผู้นำคริสตจักรกลับ 1965 การบอกเลิกของแคทเธอรีและ restained เธอเป็นนักบุญ Decline of an Empire (2014)
In Moscow, the party denounces someone every day.ในมอสโค พรรครัฐบาล ประณามใครสักคนทุก ๆ วัน Guernica (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denounceHe was denounced as a coward.
denounceShe denounced him to the police as a murderer.
denounceWhite was denounced to the police as a spy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราหน้า[V] denounce, See also: accuse, insult, defy, despise, Syn. หมายหน้า, หยามหน้า, สบประมาท, Example: พวกเราตราหน้าเขาไว้ได้เลยว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จแน่นอน, Thai definition: แสดงการหยามหน้าหรือสบประมาทผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DENOUNCE    D AH0 N AW1 N S
DENOUNCED    D AH0 N AW1 N S T
DENOUNCES    D AH0 N AW1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denounce    (v) dˈɪnˈauns (d i1 n au1 n s)
denounced    (v) dˈɪnˈaunst (d i1 n au1 n s t)
denounces    (v) dˈɪnˈaunsɪz (d i1 n au1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谴责[qiǎn zé, ㄑㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce; condemn; criticize, #6,948 [Add to Longdo]
公开指责[gōng kāi zhǐ zé, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse [Add to Longdo]
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as [Add to Longdo]
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court [Add to Longdo]
吊上げ;吊し上げ;吊るし上げ;つるし上げ[つるしあげ, tsurushiage] (n) (1) hung up; hoist; (2) denounced; severely criticised; kangaroo court [Add to Longdo]
非を鳴らす[ひをならす, hiwonarasu] (exp,v5s) to cry against; to denounce publicly [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denounce \De*nounce"\, v. t. [imp. & p. p. {Denounced}; p. pr. &
   vb. n. {Denouncing}.] [F. d['e]noncer, OF. denoncier, fr. L.
   denuntiare, denunciare; de- + nunciare, nuntiare, to
   announce, report, nuntius a messenger, message. See {Nuncio},
   and cf. {Denunciate}.]
   1. To make known in a solemn or official manner; to declare;
    to proclaim (especially an evil). [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Denouncing wrath to come.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I denounce unto you this day, that ye shall surely
       perish.                --Deut. xxx.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. To proclaim in a threatening manner; to threaten by some
    outward sign or expression.
    [1913 Webster]
 
       His look denounced desperate.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To point out as deserving of reprehension or punishment,
    etc.; to accuse in a threatening manner; to invoke censure
    upon; to stigmatize.
    [1913 Webster]
 
       Denounced for a heretic.       --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       To denounce the immoralities of Julius C[ae]sar.
                          --Brougham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denounce
   v 1: speak out against; "He denounced the Nazis"
   2: to accuse or condemn or openly or formally or brand as
     disgraceful; "He denounced the government action"; "She was
     stigmatized by society because she had a child out of
     wedlock" [syn: {stigmatize}, {stigmatise}, {brand},
     {denounce}, {mark}]
   3: announce the termination of, as of treaties
   4: give away information about somebody; "He told on his
     classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce},
     {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit},
     {shop}, {snitch}, {stag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top