ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swear

S W EH1 R   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swear-, *swear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swear[VI] สาบาน, See also: ยืนยัน, สัญญา, ปฏิญาณ, Syn. attest, affirm, testify, vow
swear[VI] สาบแช่ง, See also: สบถ, ก่นด่า, Syn. blaspheme, curse, be foul-mouthed
swear at[PHRV] สบถใส่, See also: ด่า, แช่งด่า
swear by[PHRV] สาบานต่อ, Syn. swear on
swear by[PHRV] วางใจใน, See also: เชื่อใจใน, เชื่อถือ
swear in[PHRV] กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่, See also: สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
swear on[PHRV] สาบานต่อ, Syn. swear by
swear to[PHRV] ประกาศความจริง, See also: ยืนยันความจริง
swear for[PHRV] สัญญาว่าจะซื่อสัตย์กับ
swear off[PHRV] สาบานว่าจะเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ
menswear(เมนซ'แวร์) n. เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
swear(vi) ปฏิญาณ,สาบาน,สบถ
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swearสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swearing inสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I swear to God.สาบานเลย Pawn (2013)
If I knew that my last hour had come I swear in my place in your place I would do the same thing....ยืนยันเลยว่าถ้าเป็นนาย ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I swear it!ฉันสาบาน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I swear those responsible shall pay with torture and with death!เจ้าคนทําเรื่องนี้ต้องถูกเราทรมานจนตาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
I swear on my children that he won't be, Mike.ฉันสาบานกับลูก ๆ ของฉันว่าเขาจะไม่เป็นไมค์ The Godfather (1972)
let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today. The Godfather (1972)
I swear on the kids.I swear on the kids. The Godfather (1972)
Drop it! Or I swear I'll blow this nigger's head all over this town!ทิ้งปืน ไม่งั้นจะยิงหัวไอ้มืดนี่ ให้กระจายทั่วเมือง Blazing Saddles (1974)
I swear it.สาบานได้ The Little Prince (1974)
You better swear me in. You'll never believe it.ให้ผมสาบานตนก่อน คุณไม่เชื่อแน่ Oh, God! (1977)
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?คุณสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงอย่างเดียว ความจริงเท่านั้น Oh, God! (1977)
Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth?คุณสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงอย่างเดียว ความจริงเท่านั้น Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swearDon't swear in public.
swearHe didn't half swear.
swearHe often swears when he is angry.
swearHe would swear at the naughty boys in the neighborhood.
swearI'm not lying. I swear to God!
swearI'm sorry I can't swear by him.
swearI never told anybody about it, I swear.
swearI swear by God that I will speak the truth.
swearI swear I will never do such a thing.
swearI swear, John.
swearI swear, John. As of today, I quit smoking.
swearShe swears by that brand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกหมายจับ[V] swear out, Example: ตำรวจออกหมายจับ 2 คนร้ายยิงรถนักเรียนบ้านคา, Thai definition: หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลย
สาบาน[V] swear, See also: vow
สาบาน[V] swear, See also: vow, make an oath, Syn. สบถสาบาน, สัญญา, Example: เราสาบานกันว่าจะไม่ทิ้งกันนอกจากความตายเท่านั้นที่จะพรากเราไป, Thai definition: กล่าวคำปฏิญาณโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน
สบถ[V] swear, See also: curse, abuse, revile, imprecate, Example: เขาสบถว่าถ้าผิดคำพูดขอให้ฟ้าผ่าตาย, Thai definition: อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงโทษตนเองเมื่อไม่เป็นไปอย่างพูด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำสบถ[N] swear word, Example: เขาชอบหลุดคำสบถที่หยาบคายออกมาบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัยไปซะแล้ว, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดหรือคำด่าที่หลุดปากออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก
ปฏิญาณ[V] pledge, See also: swear, promise, take an oath, make a vow, make a pledge, Syn. สาบาน, สัญญา, Example: เขาปฏิญาณว่าเขาจะไม่ดื่มเหล้าอีก, Thai definition: ให้คำมั่นสัญญา โดยมากมักเป็นไปตามแบบพิธี
ด่า[V] abuse, See also: swear, curse, Syn. ด่าทอ, ดุด่า, บริภาษ, ดุ, ว่ากล่าว, Example: เขาชี้หน้าด่าไปทั่วตลาด, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นด้วยคำหยาบช้าเลวทราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names   FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse   FR: jurer ; maudire
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำสัตย์[n.] (khamsat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant   
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; make a pledge ; declarer   FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution   FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath   FR: promettre ; jurer
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWEAR S W EH1 R
SWEARS S W EH1 R Z
SWEARING S W EH1 R IH0 NG
SWEARENGEN S W IH1 R IH0 NG AH0 N
SWEARENGIN S W EH1 R IH0 NG AH0 N
SWEARINGEN S W EH1 R IH0 NG AH0 N
SWEARINGIN S W EH1 R IH0 NG AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swear (v) swˈɛəʳr (s w e@1 r)
swears (v) swˈɛəʳz (s w e@1 z)
swearer (n) swˈɛəʳrər (s w e@1 r @ r)
swearers (n) swˈɛəʳrəz (s w e@1 r @ z)
swearing (v) swˈɛəʳrɪŋ (s w e@1 r i ng)
swearword (n) swˈɛəʳwɜːʳd (s w e@1 w @@ d)
swearwords (n) swˈɛəʳwɜːʳdz (s w e@1 w @@ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] swear off; warn against, #5,100 [Add to Longdo]
宣誓[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, ] swear an oath (of office); make a vow, #16,564 [Add to Longdo]
粗口[cū kǒu, ㄘㄨ ㄎㄡˇ, ] swear words; obscene language, #21,238 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kraftausdruck {m} | Kraftausdrücke {pl}swear word | swear words [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
アクティブスポーツウエア[, akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear [Add to Longdo]
スポーツウェア[, supo-tsuuea] (n) sportswear [Add to Longdo]
スポーツウエア[, supo-tsuuea] (n) sportswear [Add to Longdo]
ダーク・スーツ;ダークスーツ[, da-ku . su-tsu ; da-kusu-tsu] (n) dark (menswear) suit (midnight blue, black, etc.) [Add to Longdo]
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[, buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts [Add to Longdo]
メンズウエア[, menzuuea] (n) menswear [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
運動着[うんどうぎ, undougi] (n) (See 体操服) sportswear [Add to Longdo]
偽り誓う[いつわりちかう, itsuwarichikau] (v5u) to swear falsely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swear \Swear\, v. i. [imp. {Swore}, formerly {Sware}; p. p.
   {Sworn}; p. pr. & vb. n. {Swearing}.] [OE. swerien, AS.
   swerian; akin to D. zweren, OS. swerian, OHG. swerien, G.
   schw["o]ren, Icel. sverja, Sw. sv[aum]rja, Dan. svaerge,
   Icel. & Sw. svara to answer, Dan. svare, Dan. & Sw. svar an
   answer, Goth. swaran to swear, and perhaps to E. swarm.
   [root]177. Cf. {Answer}.]
   1. To affirm or utter a solemn declaration, with an appeal to
    God for the truth of what is affirmed; to make a promise,
    threat, or resolve on oath; also, to affirm solemnly by
    some sacred object, or one regarded as sacred, as the
    Bible, the Koran, etc.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall swear by my name falsely.  --Lev. xix.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       I swear by all the Roman gods.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To give evidence on oath; as, to swear to the truth
    of a statement; he swore against the prisoner.
    [1913 Webster]
 
   3. To make an appeal to God in an irreverant manner; to use
    the name of God or sacred things profanely; to call upon
    God in imprecation; to curse.
    [1913 Webster]
 
       [I] swore little; diced not above seven times a
       week.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To swear by}, to place great confidence in a person or
    thing; to trust implicitly as an authority. "I simply
    meant to ask if you are one of those who swear by Lord
    Verulam." --Miss Edgeworth.
 
   {To swear off}, to make a solemn vow, or a serious
    resolution, to abstain from something; as, to swear off
    smoking. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swear \Swear\, v. t.
   1. To utter or affirm with a solemn appeal to God for the
    truth of the declaration; to make (a promise, threat, or
    resolve) under oath.
    [1913 Webster]
 
       Swear unto me here by God, that thou wilt not deal
       falsely with me.           --Gen. xxi.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       He swore consent to your succession. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To put to an oath; to cause to take an oath; to
    administer an oath to; -- ofetn followed by in or into;
    as, to swear witnesses; to swear a jury; to swear in an
    officer; he was sworn into office.
    [1913 Webster]
 
   3. To declare or charge upon oath; as, he swore treason
    against his friend. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To appeal to by an oath.
    [1913 Webster]
 
       Now, by Apollo, king,
       Thou swear'st thy gods in vain.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To swear the peace against one}, to make oath that one is
    under the actual fear of death or bodily harm from the
    person, in which case the person must find sureties that
    he will keep the peace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swear
   v 1: utter obscenities or profanities; "The drunken men were
      cursing loudly in the street" [syn: {curse}, {cuss},
      {blaspheme}, {swear}, {imprecate}]
   2: to declare or affirm solemnly and formally as true; "Before
     God I swear I am innocent" [syn: {affirm}, {verify},
     {assert}, {avow}, {aver}, {swan}, {swear}]
   3: promise solemnly; take an oath
   4: make a deposition; declare under oath [syn: {swear},
     {depose}, {depone}]
   5: have confidence or faith in; "We can trust in God"; "Rely on
     your friends"; "bank on your good education"; "I swear by my
     grandmother's recipes" [syn: {trust}, {swear}, {rely},
     {bank}] [ant: {distrust}, {mistrust}, {suspect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top