Search result for

จับผิด

(45 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับผิด-, *จับผิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับผิด[V] carp, See also: find fault with, cavil, Example: ต่างฝ่ายต่างตั้งทีมจับผิดดูว่าใครจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง, Thai definition: จับความผิดของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับผิดก. จับความผิดของผู้อื่น, สรรหาเอาผิดจนได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you got the wrong guy.เออ งั้นแกคงจับผิดคนแล้วแหละ New Haven Can Wait (2008)
"Nothing happened here"'จับผิดPortrait of a Beauty (2008)
You've got the wrong person!คุณจับผิดตัวแล้ว! Vantage Point (2008)
Because they get anything on you and those criminals are back on the streets, followed swiftly by you and me.ถ้ามันจับผิดอะไรได้ละก็ อาชญากรพวกนั้นเดินกลับอยู่บนท้องถนน คุณกลับผมจะได้ตามไปด้วย The Dark Knight (2008)
Also, you look like someone's wife who has come here to nag.และก็, เธอดูเหมือน ภรรยาที่มาที่นี่ เพื่อคอยจับผิดสามี Episode #1.9 (2008)
And didn't leave so much as a scrap of paper to explain any of it.ไม่มีอะไรจะส่อเค้าให้จับผิดได้เลย Quantum of Solace (2008)
It's the habit. It catches us up more often than not.มันเป็นกิจวัตร เรื่องคอยจับผิดพวกเราเป็นประจำอยู่แล้ว Doubt (2008)
She has asked me to have you removed from the set.เขา.. บอกให้ฉันมาบอก ให้ถอดคุณออกจากกอง เพราะว่าเขาทำงานไม่ได้ เวลาคุณมาคอยจับผิด Loyal and True (2008)
You know what this is? This is the awkward moment.นี่รู้อะไรไหม ช่วงเรดาร์จับผิด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
There's trouble for peter. Someone rat on him.มีปัญหาเกิดกับพีท มีคนตามจับผิดเขาอยู่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
You got me.คุณจับผิดผมได้ Mandala (2009)
But if you put a bunch of cops in the back of a garbage truck, there's no way I'm seriously thinking that there's cops in the back of a garbage truck.แต่ถ้านายขนตำรวจทั้งขโยง ใส่ท้ายรถเก็บขยะ ไม่มีทางจับผิดได้ ฉันพูดจริงๆนะ เอาตำรวจทั้งขโยง ใส่ท้ายรถเก็บขยะ Better Call Saul (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับผิด[v. exp.] (japphit) EN: find faults ; find fault with   FR: prendre en défaut

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be at[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. go on at
be down on[PHRV] หาข้อผิดพลาดได้เร็ว, See also: จับผิดได้เร็ว
carp[VT] บ่นถึงข้อผิดพลาด, See also: จับผิดและบ่นถึงข้อผิดพลาด, Syn. cavil, find fault, criticize
carp at[PHRV] จับผิด, See also: บ่น(อย่างไร้เหตุผล)เกี่ยวกับ, หาเรื่อง, Syn. cavil at
catch up[PHRV] จับผิด, See also: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง
detect in[PHRV] จับผิด, See also: ตรวจจับ, จับเท็จ
get after[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, ขอให้ทำ, บอกให้ทำ, Syn. go on at
lay out[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. tell off
look a gift horse in the mouth[IDM] หาข้อตำหนิ, See also: จับผิด
pull apart[PHRV] จับผิด, Syn. take apart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
carp(คาร์พ) {carped,carping,carps} vi. จับผิด,หาเรื่อง,บ่นอย่างไร้เหตุผล -n. ปลาคาร์พ,ปลาลี้ฮื้อ, Syn. find fault
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง,จับผิด,หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
criticize(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจารณ์,จับผิด., Syn. evaluate
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty,fastidious
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass

English-Thai: Nontri Dictionary
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
carp(vi) แคะไค้,บ่นว่า,จับผิด,หาเรื่อง
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์
hypercritical(adj) ช่างติ,ช่างวิจารณ์,ชอบจับผิด
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top