Search result for

ex-

(113 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ex,-ex-, *ex*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ex    [PRF] ก่อนหน้า, Syn. former
ex    [PRF] นอก, Syn. away, out, outside
ex    [N] พยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
ex    [PRF] ไม่มี, See also: ปราศจาก, Syn. not, without
ex    [PREP] ไม่รวม, See also: ไม่คิดรวม
ex    [N] อดีตภรรยาหรือสามี (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนรักเก่า, แฟนเก่า, อดีตคนรัก
ex    [PRF] ออก, See also: จาก
ex    [PRF] ออก
ex    [SL] คู่รักเก่า, See also: แฟนเก่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exภายนอก [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes,apices) ปลาย, ยอด,สุดยอด, Syn. tip,top, pinnacle
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
cimex(ไซ'เมคซฺ) n. ตัวเรือดจำพวกหนึ่ง
circumflexn. เครื่องหมายกำกับเสียงรูปหมวก/รูปโค้งหรือโค้งงอ vt. ใส่เครื่องหมายกำกับเสียงดังกล่าว
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน

English-Thai: Nontri Dictionary
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annex(vt) เพิ่ม,ผนวก,แนบท้าย,ยึด
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
complex(n) ความลำเอียง,จิตวิปลาส,ปมด้อย
convex(adj) นูนออก,โค้งออก
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก
duplex(adj) ทวีคูณ,สองเท่า,คู่,ซึ่งมี 2 ส่วน
index(n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้
index(vt) ทำสารบัญ,เป็นเครื่องชี้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ex"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
ex"This is what I was looking for," he exclaimed.
exHe said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."
ex"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."
exThe examination will be held this day week, said the teacher.
exForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
exTo say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."
ex"He's a tiger when he's angry" is an example of metaphor.
exSo-called "winter time" is expected to enhance the college reform.
ex"Will he pass the examination?" "I am afraid not."
ex"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
exOne thousand dollars will cover all the expenses for the party.
exMore than 1000 issues are listed on the stock exchange.
ex$100 will cover all your expenses for the trip.
exAs many as ten students failed the exam.
exJapan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.
exWe expected we should have a warm January, but we hear that this winter is the coldest in twenty years.
exIt is an exciting time of the year.
exThe house was empty except for a cat.
exTen thousand yen will not cover the expenses.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Now, now, now, don't get excited.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ ตื่นเต้น ไปเลย. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't, don't, don't, don't get excited! Don't get...ไม่ได้รับไม่ได้รับการขึ้นไม่ได้ รับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Now, men, don't get excited.ตอนนี้ คนไม่ได้ตื่นเต้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Defective shell. We'll examine it.กระสุนด้าน พวกผมจะไปตรวจดู The Great Dictator (1940)
I'm exhausted. Quick, help me to my plane.ฉันบาดเจ็บสาหัส เร็ว ช่วยพาฉันไปที่เครื่องบิน The Great Dictator (1940)
He was to be examined.เราต้องตรวจเขา The Great Dictator (1940)
You have an excuse. You were injured in the war.ไม่ต้องเนียน คุณบ๊องเพราะคุณบาดเจ็บจากสงคราม The Great Dictator (1940)
A little outdoor exercise.ออกกำลังกายบ้าง The Great Dictator (1940)
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ. The Great Dictator (1940)
- An excellent idea. To the buffet!- โต๊ะบุพเฟ่ต์ ดูท่าจะดี The Great Dictator (1940)
What else can you expect from Hynky?เฮนเคิล พึ่งพาอะไรได้ The Great Dictator (1940)
No request is too extremeไม่มีคำขอเป็นมากเกินไป Pinocchio (1940)
I didn't know what to expect.ฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่คาดหวัง Pinocchio (1940)
How do you ever expect to be a real boy?คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง? Pinocchio (1940)
"How do you ever expect to be a real boy?"คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง? Pinocchio (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอดีต [V] be (a) former, See also: ex, Ant. ในอนาคต, Example: จิมมี่ คาร์เตอร์ อายุ 76 เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ี่ผ่านไปแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อารมณ์เก็บกด[n. exp.] (ārom kep kot) EN: mental complex   
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng aksøn) EN: card index   FR: fichier de cartes [m]
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
ไดโนเสาร์ ที.เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thī rēks) EN: T. Rex   FR: T. Rex
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī cheū nangseū) EN: title index   FR: bibliographie [f]
ดรรชนีชื่อผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī cheū phūtaeng) EN: author index   FR: index des auteurs [m]
ดรรชนีหักเห[n. exp.] (datchanī hakhē) EN: refractive index   
ดัชนีหุ้น[n. exp.] (datchanī hun) EN: share index   

CMU English Pronouncing Dictionary
EX    EH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ex    (n) (e1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ab Lagerex stock; ex warehouse [Add to Longdo]
Veteran {m}ex servicemen [Add to Longdo]
Exlibris {n}ex libris; ex-libris; bookplate [Add to Longdo]
Amtslizenz {f}ex officio licence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex [Add to Longdo]
アイベックス[, aibekkusu] (n) ibex [Add to Longdo]
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
アクティブエックス[, akuteibuekkusu] (n) {comp} ActiveX [Add to Longdo]
アナルセックス[, anarusekkusu] (n,vs) anal intercourse; anal sex [Add to Longdo]
アレックス[, arekkusu] (n) {comp} Alex [Add to Longdo]
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
エムエスシーディーイーエックス[, emuesushi-dei-i-ekkusu] (n) {comp} MSCDEX [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] index [Add to Longdo]
色指標[いろしひょう, iroshihyou] color index [Add to Longdo]
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
多重[たじゅう, tajuu] multiple (a-no), multiplex [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] appendix, annex [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ex \ex\ ([e^]ks), n.
   The letter x.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ex \ex\ ([e^]ks), prep. (Finance)
   Without (some right); not including the right to have; as, a
   stock selling ex dividend (a stock for which the right to a
   dividend has expired the previous day); ex interest; ex
   rights.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ex- \Ex-\ ([e^]ks).
   A prefix from the latin preposition, ex, akin to Gr. 'ex or
   'ek signifying out of, out, proceeding from. Hence, in
   composition, it signifies out of, as, in exhale, exclude;
   off, from, or out, as in exscind; beyond, as, in excess,
   exceed, excel; and sometimes has a privative sense of
   without, as in exalbuminous, exsanguinous. In some words, it
   intensifies the meaning; in others, it has little affect on
   the signification. It becomes ef- before f, as in effuse. The
   form e- occurs instead of ex- before b, d, g, l, m, n, r, and
   v, as in ebullient, emanate, enormous, etc. In words from the
   French it often appears as es-, sometimes as s- or ['e]-; as,
   escape, scape, ['e]lite. Ex-, prefixed to names implying
   office, station, condition, denotes that the person formerly
   held the office, or is out of the office or condition now;
   as, ex-president, ex-governor, ex-mayor, ex-wife, ex-convict.
   The Greek form 'ex becomes ex in English, as in exarch; 'ek
   becomes ec, as in eccentric.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ex \ex\ ([e^]ks), n. [contraction]
   An ex-wife or ex-husband; a former spouse; -- used usually
   with a possessive; as, she invited her ex to her second
   wedding; her ex; his ex; John's ex. [informal]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ex
   adj 1: out of fashion; "a suit of rather antique appearance";
       "demode (or outmoded) attire"; "outmoded ideas" [syn:
       {antique}, {demode}, {ex}, {old-fashioned}, {old-hat(p)},
       {outmoded}, {passe}, {passee}]
   n 1: a man who was formerly a certain woman's husband [syn: {ex-
      husband}, {ex}]
   2: a woman who was formerly a particular man's wife; "all his
     exes live in Texas" [syn: {ex-wife}, {ex}]
   3: the 24th letter of the Roman alphabet [syn: {X}, {x}, {ex}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 ex‐
   ex‐; former
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ex‐
   ex‐; former
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ex
   from; out of
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top