ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exalt

IH0 G Z AO1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exalt-, *exalt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exalt(vt) ยกระดับ (คำทางการ), See also: ทำให้อยู่ในระดับสูงขึ้น, Syn. elevate, promote, raise
exalted(adj) สูงส่ง, See also: มีจิตใจสูงส่ง, มีจิตใจดี, Syn. grand, noble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น, ยกย่อง, กระตุ้น, เพิ่มความเข้มข้น, ทำให้ปีติยินดี, ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ, การทำให้สูงขึ้น, ความปลื้มปีติ, ความดีอกดีใจ, การกระทำที่มากเกินไป, ความใหญ่โตเกินไป
exalted(อิกซอล'ทิด) adj. สูง, สูงส่ง, สูงค่า, ปลื้มปีติยินดี., See also: exaltedness n. ดูexalted, Syn. esteemed

English-Thai: Nontri Dictionary
exalt(vt) ยกย่อง, ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น, สรรเสริญ, ยกยอ
exaltation(n) การยกระดับ, ความเบิกบานใจ, ความปลื้มปีติ, ความดีใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exaltationภาวะอารมณ์คลั่งเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"'My heart exalts in the Lord..."หัวใจข้าฯเถิดทูลพระผู้เป็นเจ้า... An American Haunting (2005)
To exalt you in your glory.To exalt you in your glory. Apocalypto (2006)
Love is supposed to dignify us! Exalt us!ความรักควรที่จะสร้างเกียรติยศให้แก่เรา สรรเสริญพวกเรา Episode #1.1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaltThe medieval church despised the body and exalted the spirit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง(adj) lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
เฉลิม[chaloēm] (v) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward
เฉลิมพระเกียรติ[chaloēmphrakīet] (v) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate
เชิดชู[choētchū] (v) EN: praise  FR: rendre hommage ; exalter
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent
ภูมิพระภาคเจ้า[Phū mī Phra Phāk Jao] (n, exp) EN: the Blessed One ; the Exalted One
ปราโมทย์[prāmōt] (n) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness  FR: jubilation [ f ] ; exaltation [ f ] ; joie [ f ]
ตื่นเต้น[teūnten] (v) EN: be excited ; be elated  FR: être excité ; être exalté
ยอ[yø] (v) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud  FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXALT IH0 G Z AO1 L T
EXALTS IH0 G Z AO1 L T S
EXALTED IH0 G Z AO1 L T IH0 D
EXALTING IH0 G Z AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exalt (v) ˈɪgzˈɔːlt (i1 g z oo1 l t)
exalts (v) ˈɪgzˈɔːlts (i1 g z oo1 l t s)
exalted (v) ˈɪgzˈɔːltɪd (i1 g z oo1 l t i d)
exalting (v) ˈɪgzˈɔːltɪŋ (i1 g z oo1 l t i ng)
exaltation (n) ˌɛgzɔːltˈɛɪʃən (e2 g z oo l t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擢升[zhuó shēng, ㄓㄨㄛˊ ㄕㄥ, / ] exalt; promote #71,543 [Add to Longdo]
超升[chāo shēng, ㄔㄠ ㄕㄥ, ] exaltation #141,095 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
exaltiert; exzentrisch { adj }eccentric [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄位[えいい, eii] (n) exalted position [Add to Longdo]
顕揚[けんよう, kenyou] (n, vs) extolling; exalting [Add to Longdo]
高位高官[こういこうかん, kouikoukan] (n, adj-no) (person of) high rank and office (exalted station); persons in high positions [Add to Longdo]
高揚(P);昂揚[こうよう, kouyou] (n, vs) enhancement; exaltation; promotion; uplift; (P) [Add to Longdo]
称揚[しょうよう, shouyou] (n, vs) praise; admiration; exalting; extolling [Add to Longdo]
尊い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P) [Add to Longdo]
得意げ[とくいげ, tokuige] (adv, adj-na) triumphant; exalted [Add to Longdo]
発揚[はつよう, hatsuyou] (n, vs) exalting; raising; enhancing; rousing up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exalt \Ex*alt"\, v. t. [imp. & p. p. {Exalted}; p. pr. & vb. n.
   {Exalting}.] [L. exaltare; ex out (intens.) + altare to make
   high, altus high: cf.F. exalter. See {Altitude}.]
   1. To raise high; to elevate; to lift up.
    [1913 Webster]
 
       I will exalt my throne above the stars of God. --Is.
                          xiv. 13.
    [1913 Webster]
 
       Exalt thy towery head, and lift thine eyes --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To elevate in rank, dignity, power, wealth, character, or
    the like; to dignify; to promote; as, to exalt a prince to
    the throne, a citizen to the presidency.
    [1913 Webster]
 
       Righteousness exalteth a nation.   --Prov. xiv.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       He that humbleth himself shall be exalted. --Luke
                          xiv. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To elevate by prise or estimation; to magnify; to extol;
    to glorify. "Exalt ye the Lord." --Ps. xcix. 5.
    [1913 Webster]
 
       In his own grace he doth exalt himself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To lift up with joy, pride, or success; to inspire with
    delight or satisfaction; to elate.
    [1913 Webster]
 
       They who thought they got whatsoever he lost were
       mightily exalted.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To elevate the tone of, as of the voice or a musical
    instrument. --Is. xxxvii. 23.
    [1913 Webster]
 
       Now Mars, she said, let Fame exalt her voice.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   6. (Alchem.) To render pure or refined; to intensify or
    concentrate; as, to exalt the juices of bodies.
    [1913 Webster]
 
       With chemic art exalts the mineral powers. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exalt
   v 1: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
      children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
      {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]
   2: fill with sublime emotion; "The children were thrilled at the
     prospect of going to the movies"; "He was inebriated by his
     phenomenal success" [syn: {exhilarate}, {tickle pink},
     {inebriate}, {thrill}, {exalt}, {beatify}]
   3: heighten or intensify; "These paintings exalt the
     imagination" [syn: {inspire}, {animate}, {invigorate},
     {enliven}, {exalt}]
   4: raise in rank, character, or status; "exalted the humble
     shoemaker to the rank of King's adviser"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top