ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggravate

AE1 G R AH0 V EY2 T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggravate-, *aggravate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggravate[VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วยุ, ชวนวิวาท, ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy, provoke
aggravate[VT] ทำให้แย่ลง, See also: ซ้ำเติม, ทำให้มีปัญหามากขึ้น, Syn. worsen, complicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggravateทำให้ร้ายแรงขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggravated assaultการทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated burglaryการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated riskภัยที่เพิ่มการเสี่ยง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
AggravateAggravate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
you'll not be required to exert yourself at all, only to survive aggravated body temperature measurement. whoa! hot!พวกคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆก็พอ ร้อน! Spies Like Us (1985)
- We are getting aggravated. - Yes, we are.ชักจะโกรธแล้วนะเนี่ย / นั่นน่ะซี่ The Matrix Reloaded (2003)
... butwhywouldyou aggravate the vice president?แต่ทำไมคุณต้องเลือก กวนท่านรอง ปธน.ด้วย The Day After Tomorrow (2004)
Fernando Sucre, five years for aggravated robbery.เฟอร์นานโด ซูเคร 5 ปี จากการปล้น Manhunt (2006)
Six years for aggravated assault and home invasion, so...ติดอยู่ 6 ปีข้อหาทำร้ายร่างกายรุนแรง และบุกรุกบ้าน Dex, Lies, and Videotape (2007)
"Don't aggravate my desire.""อย่ากระตุ้นอารมณ์ฉัน" Heyy Babyy (2007)
Repeat, 245, report of an aggravated assault.ย้ำอีกครั้ง 245 ได้รับแจ้งมีเหตุรุนแรง Brothers in Arms (2008)
Report of an aggravated assault.มีรายงานการก่อกวนนิดหน่อย Brothers in Arms (2008)
Aggravated assault, moved to Arkham twice.บันดาลโทสะ ทำร้ายผู้อื่น เข้าอาแคมสองครั้ง The Dark Knight (2008)
Grand theft auto, criminal destruction of property... assault with a deadly weapon, aggravated battery... leaving the scene of an accident, speeding, and now failure to stop!criminal destruction of property... aggravated battery... and now failure to stop! I Love You, Beth Cooper (2009)
You do know that the jury will be hearing a list of all your previous convictions for violence, aggravated assault, wounding with intent, possession of a deadly weapon?เธอคงรู้ว่าลูกขุน จะรู้เรื่องรายการ ที่เธอก่อเรื่องเอาไว้ ก่อนหน้านี้ ใช้ความรุนแรง, ข่มขู่คนทั่วไป, ทำร้ายโดยตั้งใจ, Harry Brown (2009)
Entire crew went away for aggravated assault, attacked Zobelle's cigar shop.ลูกน้องทั้งหมดหนีไป จากการทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส โจมตีร้านซิการ์ของโซเบลล่า Fix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggravateHe is suffering from an aggravated disease.
aggravateIt will aggravate the wound.
aggravateThe long trip aggravated her injury.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำเติม[V] aggravate, See also: worsen, intensify, Syn. ทับถม, Example: คนบางกลุ่มมักละโมบ ฉกฉวยโอกาส และซ้ำเติมคนเคราะห์ร้าย, Thai definition: ทำให้สถานการณ์แย่ลง, เพิ่มให้มากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver
ยวนยี[v.] (yūanyī) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRAVATE    AE1 G R AH0 V EY2 T
AGGRAVATED    AE1 G R AH0 V EY2 T IH0 D
AGGRAVATES    AE1 G R AH0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggravate    (v) ˈægrəvɛɪt (a1 g r @ v ei t)
aggravated    (v) ˈægrəvɛɪtɪd (a1 g r @ v ei t i d)
aggravates    (v) ˈægrəvɛɪts (a1 g r @ v ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグラベイト;アグリベイト[, agurabeito ; aguribeito] (vs) aggravate [Add to Longdo]
荒立つ[あらだつ, aradatsu] (v5t) to be(come) rough or aggravated or worse [Add to Longdo]
荒立てる[あらだてる, aradateru] (v1,vt) to aggravate; to make serious [Add to Longdo]
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop [Add to Longdo]
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop [Add to Longdo]
特別背任[とくべつはいにん, tokubetsuhainin] (n) aggravated breach of trust [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]
咎める[とがめる, togameru] (v1) to blame; to find fault; to challenge; to threaten; to take someone to task; to aggravate (an injury); (P) [Add to Longdo]
拗らす[こじらす, kojirasu] (v5s) to make worse (e.g. disease); to aggravate; to complicate [Add to Longdo]
拗らせる[こじらせる, kojiraseru] (v1,vt) (uk) to aggravate; to complicate; to make worse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggravate \Ag"gra*vate\, v. t. [imp. & p. p. {Aggravated}; p.
   pr. & vb. n. {Aggravating}.] [L. aggravatus, p. p. of
   aggravare. See {Aggrieve}.]
   1. To make heavy or heavier; to add to; to increase. [Obs.]
    "To aggravate thy store." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make worse, or more severe; to render less tolerable or
    less excusable; to make more offensive; to enhance; to
    intensify. "To aggravate my woes." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To aggravate the horrors of the scene. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       The defense made by the prisoner's counsel did
       rather aggravate than extenuate his crime.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To give coloring to in description; to exaggerate; as, to
    aggravate circumstances. --Paley.
    [1913 Webster]
 
   4. To exasperate; to provoke; to irritate. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       If both were to aggravate her parents, as my brother
       and sister do mine.          --Richardson
                          (Clarissa).
    [1913 Webster]
 
   Syn: To heighten; intensify; increase; magnify; exaggerate;
     provoke; irritate; exasperate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggravate
   v 1: make worse; "This drug aggravates the pain" [syn: {worsen},
      {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate}] [ant:
      {ameliorate}, {amend}, {better}, {improve}, {meliorate}]
   2: exasperate or irritate [syn: {exacerbate}, {exasperate},
     {aggravate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top