หรือคุณหมายถึง exactneß?
Search result for

exactness

(11 entries)
(0.1842 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exactness-, *exactness*, exactnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exactness[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. preciseness, precision

English-Thai: Nontri Dictionary
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแม่นยำ[N] accuracy, See also: exactness, correctness, precision, Syn. ความแม่น, Ant. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด, Example: นักกีฬายิงธนูมีความแม่นยำในการยิงเป้าเคลื่อนไหว, Thai definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
ความตรง[N] accuracy, See also: exactness, correctness, precision., Syn. ความเที่ยง, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Ant. ความไม่ตรง, ความไม่ถูกต้อง, Thai definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้องตามควรจะเป็นหรือที่คาดหมายไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness   FR: exactitude [f] ; validité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exactness    (n) (i1 g z a1 k t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exactness \Ex*act"ness\, n.
   1. The condition of being exact; accuracy; nicety; precision;
    regularity; as, exactness of judgement or deportment.
    [1913 Webster]
 
   2. Careful observance of method and conformity to truth; as,
    exactness in accounts or business.
    [1913 Webster]
 
       He had . . . that sort of exactness which would have
       made him a respectable antiquary.   --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exactness
   n 1: the quality of being exact; "he demanded exactness in all
      details"; "a man of great exactitude" [syn: {exactness},
      {exactitude}] [ant: {inexactitude}, {inexactness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top