ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exodus

EH1 K S AH0 D AH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exodus-, *exodus*, exodu
English-Thai: Longdo Dictionary
exodus(n) หนังสืออพยพ หนังสือเล่มที่ 2 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exodus[N] การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก, Syn. emigration, flight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exodus(เอ็ค'โซดัส) n. การจากไป,การไหลเทออก

English-Thai: Nontri Dictionary
exodus(n) การออกไป,การจากไป,การไหลออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exodusการอพยพหนีภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exodusการอพยพหนีภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exodus 22:22.เอ็กโซดัส 22: 22 Entanglement (2012)
One aid worker described it as the largest refugee exodus in modern history.เจ้าหน้าที่รายงานว่า.. มีผู้อพยพมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Hotel Rwanda (2004)
Hopefully this mass exodus will bring an end to the panic and unrest we've been seeing around the world.พวกเราหวังว่าความวุ่นวาย และความตื่นตระหนก จะจบลงโดยเร็ว จากการตรวจสอบทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
exodus 9:9.ทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์ Amplification (2009)
Not yet, but if you're planning on joining the Labor Day exodus to the city, don't.ยัง แต่ถ้าคุณวางแผน ร่วมกัน ออกไปจากเมืองนี้ในวันแรงงาน อย่าได้ทำ Scandal (2012)
The Exodus ship?ยานอพยบเหรอ? I Am Become Death (2014)
Maybe my mom was lucky being on the exodus ship.บางทีแม่ของฉันอาจโชคดี การอยู่บนยานอพยพ The Calm (2014)
Councilor Sydney, she took the Exodus ship by force.ที่ปรึกษาซิดนีย์ เธอฝืนปล่อยยานอพยพออก The Calm (2014)
You find anything else from the exodus ship wreckage?คุณเจอสิ่งอื่นจากซากยานอพยพ? The Calm (2014)
Data from the Exodus launch.ข้อมูลสำหรับ การปล่อยยานอพยพ The Calm (2014)
Unauthorized use of firearms will be punishable as a felony under the Exodus Charter.ใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จะโทษว่าเป็นความผิดทางอาญา ภายใต้กฎบัตรอพยพ Inclement Weather (2014)
It's the same signal Monty heard on the black box of the exodus ship.มันเป็นสัณญาณเดียวกับที่มอนตี้ได้ยิน ในกล่องดำของยานอพยพ Fog of War (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXODUS EH1 K S AH0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exodus (n) ˈɛksədəs (e1 k s @ d @ s)
exoduses (n) ˈɛksədəsɪz (e1 k s @ d @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出埃及记[Chū āi jí jì, ㄔㄨ ㄞ ㄐㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] Exodus; the second book of Moses, #114,745 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtflucht {f}exodus from the cities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンエクソダス[, a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus [Add to Longdo]
エクソダス[, ekusodasu] (n) exodus [Add to Longdo]
出エジプト記;出埃及記[しゅつエジプトき, shutsu ejiputo ki] (n) Book of Exodus (Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exodus \Ex"o*dus\, n. [L., the book of Exodus, Gr. ? a going or
   marching out; ? out + ? way, cf. {Skr}. [=a]-sad to
   approach.]
   1. A going out; particularly (the Exodus), the going out or
    journey of the Israelites from Egypt under the conduct of
    Moses; and hence, any large migration from a place.
    [1913 Webster]
 
   2. The second of the Old Testament, which contains the
    narrative of the departure of the Israelites from Egypt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exodus
   n 1: a journey by a large group to escape from a hostile
      environment [syn: {exodus}, {hegira}, {hejira}]
   2: the second book of the Old Testament: tells of the departure
     of the Israelites out of slavery in Egypt led by Moses; God
     gave them the Ten Commandments and the rest of Mosaic law on
     Mount Sinai during the Exodus [syn: {Exodus}, {Book of
     Exodus}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Exodus /ɛksodɵs/
  Exodus

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top