Search result for

away

(69 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -away-, *away*.
English-Thai: Longdo Dictionary
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
tuck away(vt slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),
Rollaway bed(n ) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
away    [ADV] โดยไม่หยุด, See also: อย่างต่อเนื่อง, Syn. continuously, incessantly
away    [ADV] ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)
away    [ADV] ในทิศทางอื่น
away    [ADV] ในที่อื่น
away    [ADV] ไปที่อื่น, See also: ไปทางอื่น, ไปทิศอื่น, ไปจาก, Syn. off, forth
away    [ADJ] ไม่อยู่, See also: ที่จากไป, Syn. absent, gone
away    [ADV] หมดไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awayWho is in charge of the office while the boss is away?
awayThe small boys rang the door bell and ran away.
awayClean out the shed and throw away things you don't need.
awayThe birds fluttered away at the noise.
awayI saw some small animals running away in all directions.
awayThe girl ran away from home and cut loose from her parents' control.
awayThe little girl laughed her tears away.
awayOne of the boys suddenly ran away.
awayThe boy ran away without looking back.
awayThe boy ran away when he saw me.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
away(อะเวย์') adj.,adv. ไปเสีย,ไป,จากไป,หมดไป, Syn. elsewhere,absent,gone)
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
caraway(แค'ระเวย์) n. เครื่องเทศคล้ายยี่หร่า
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
foldawayadj. พับเก็บ
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป,การหลบหนี,การเริ่มแข่ง, Syn. depart,
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
heave away!(Heave ho!) ออกแรงดึงเข้า
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี

English-Thai: Nontri Dictionary
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล
stowaway(n) คนแอบซ่อนไปในเรือหรือรถ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่าง    [ADV] far, See also: away from, Example: เกาะลาบวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว และอยู่ห่างจากรัฐซาบาร์เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร, Thai definition: ไกลออกไป, ไม่ชิด, ไม่ถี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look   FR: se détourner ; détourner les yeux
บินหนี[v.] (binnī) EN: fly away   FR: s'envoler
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[v. exp.] (chai pai dōi plao prayōt) EN: while away the time ; waste time   
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with   

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAY    AH0 W EY1
AWAYS    EY1 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
away    (j) (@1 w ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswärtsspiel {n}away match [Add to Longdo]
abseits {prp; +Genitiv} | abseits der Hauptstraßeaway from | away from the main street [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
淡雪[あわゆき, awayuki] leichter_Schneefall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Away \A*way"\, adv. [AS. aweg, anweg, onweg; on on + weg way.]
   1. From a place; hence.
    [1913 Webster]
 
       The sound is going away.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Have me away, for I am sore wounded. --2 Chron.
                          xxxv. 23.
    [1913 Webster]
 
   2. Absent; gone; at a distance; as, the master is away from
    home.
    [1913 Webster]
 
   3. Aside; off; in another direction.
    [1913 Webster]
 
       The axis of rotation is inclined away from the sun.
                          --Lockyer.
    [1913 Webster]
 
   4. From a state or condition of being; out of existence.
    [1913 Webster]
 
       Be near me when I fade away.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. By ellipsis of the verb, equivalent to an imperative: Go
    or come away; begone; take away.
    [1913 Webster]
 
       And the Lord said . . . Away, get thee down. --Exod.
                          xix. 24.
    [1913 Webster]
 
   6. On; in continuance; without intermission or delay; as,
    sing away. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: It is much used in phrases signifying moving or going
      from; as, go away, run away, etc.; all signifying
      departure, or separation to a distance. Sometimes
      without the verb; as, whither away so fast ? "Love hath
      wings, and will away." --Waller. It serves to modify
      the sense of certain verbs by adding that of removal,
      loss, parting with, etc.; as, to throw away; to trifle
      away; to squander away, etc. Sometimes it has merely an
      intensive force; as, to blaze away.
      [1913 Webster]
 
   {Away with}, bear, abide. [Obs. or Archaic] "The calling of
    assemblies, I can not away with." (--Isa. i. 13), i. e.,
    "I can not bear or endure [it]."
 
   {Away with} one, signifies, take him away. "Away with him,
    crucify him." --John xix. 15.
 
   {To make away with}.
    (a) To kill or destroy.
    (b) To carry off.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 away
   adv 1: from a particular thing or place or position (`forth' is
       obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away
       from there"; "sent the children away to boarding school";
       "the teacher waved the children away from the dead
       animal"; "went off to school"; "they drove off"; "go
       forth and preach" [syn: {away}, {off}, {forth}]
   2: from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave
     away the tickets" [syn: {away}, {out}]
   3: out of the way (especially away from one's thoughts); "brush
     the objections aside"; "pushed all doubts away" [syn:
     {aside}, {away}]
   4: out of existence; "the music faded away"; "tried to explain
     away the affair of the letter"- H.E.Scudder; "idled the hours
     away"; "her fingernails were worn away"
   5: at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or
     away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away
     back in the 18th century" [syn: {off}, {away}]
   6: indicating continuing action; continuously or steadily; "he
     worked away at the project for more than a year"; "the child
     kept hammering away as if his life depended on it"
   7: so as to be removed or gotten rid of; "cleared the mess
     away"; "the rotted wood had to be cut away"
   8: freely or at will; "fire away!"
   9: in or into a proper place (especially for storage or
     safekeeping); "put the toys away"; "her jewels are locked
     away in a safe"; "filed the letter away"
   10: in a different direction; "turn aside"; "turn away one's
     face"; "glanced away" [syn: {away}, {aside}]
   11: in reserve; not for immediate use; "started setting aside
     money to buy a car"; "put something by for her old age";
     "has a nest egg tucked away for a rainy day" [syn: {aside},
     {by}, {away}]
   adj 1: not present; having left; "he's away right now"; "you
       must not allow a stranger into the house when your mother
       is away"
   2: used of an opponent's ground; "an away game" [ant: {home(a)}]
   3: (of a baseball pitch) on the far side of home plate from the
     batter; "the pitch was away (or wide)"; "an outside pitch"
     [syn: {away}, {outside}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sign
 
 1. imzalamak
 2. işaretlerle ifade etmek
 3. işaret etmek
 4. imza ile kontrata bağlamak
 5. "away", "off" veya "over" ile resmen başkasına devretmek. (sig.)n off (k. dili) radyo yayınına son vermek. (sig.)n on askerliğe kaydolunmak. (sig.)n out ayrıldığını imza ile belli etmek
 6. kütüphaneden kitap alındığını imza ile belirtmek. (sig.)n up kaydetmek, kaydolmak.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top