ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exactly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exactly-, *exactly*, exact
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exactly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, Syn. precisely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด, อยู่พอทีเดียว, เท่านั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be so silly. She's exactly what I told you she'd be. Well, how do you like Manderley?ไม่เห็นต่างเลย หล่อนก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป๊ะ คุณว่าที่เเมนเดอเลย์เป็นยังไงบ้าง Rebecca (1940)
You mean, she scares you. She's not exactly an oil painting, is she?หล่อนทําให้คุณกลัวใช่มั้ยล่ะ ไม่ค่อยจะสวยด้วย Rebecca (1940)
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่ Rebecca (1940)
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
Splendid. Splendid. Exactly like the Ritz.- หรูหรามาก อย่างกับที่เดอะริทซ์ แน่ะ Rebecca (1940)
You think somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife?คุณคิดว่าคนอื่นไม่แทงตรงกับชนิดเดียวกันของมีด? 12 Angry Men (1957)
It's interesting that he'd find a knife exactly like the boy's.มันน่าสนใจที่ว่าเขาจะพบมีดเหมือนเด็กผู้ชาย 12 Angry Men (1957)
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน 12 Angry Men (1957)
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ 12 Angry Men (1957)
They found another one exactly like it?They found another one exactly like it? 12 Angry Men (1957)
When the old man saw him coming, he knew this shark had no fear at all... ... and would do exactly what he pleased.เมื่อชายชราคนหนึ่งเห็นเขามา เขารู้ว่านี่คือปลาฉลาม ที่มีความกลัวไม่ได้ทั้งหมด The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exactlyAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
exactlyAsked what exactly a right was, I was at a loss to explain it.
exactlyBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
exactlyBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
exactlyBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
exactlyChecking the clock it was exactly 21:00.
exactlyExactly!
exactlyExplain exactly what the reasons are.
exactlyFollow me and do exactly the way I do it.
exactlyFor distances, if 100 meters is said it's exactly 100 meters.
exactlyHaving been caught in that situation before, I knew exactly what to do.
exactlyHe came home exactly at ten.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ(int) Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai Definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
รู้แน่แก่ใจ(v) exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
แม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
แม่น(adv) accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai Definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง(adv) precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai Definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
พอดิบพอดี(adv) exactly, See also: just right, Syn. พอดี, Example: ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี, Thai Definition: ไม่ขาดไม่เกิน
เพะ(adv) exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เป้ง(adv) directly, See also: exactly, Syn. เผง, เป๋ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช่แล้ว[chai laēo] (x) EN: exactly
เอง[ēng] (adv) EN: just ; exactly ; precisely ; only
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (xp) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more  FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement
เป๊ะเลย[peloēi] (interj) EN: exactly !  FR: exactement ! ; tout à fait !
ถนัด[thanat] (adv) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively  FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง[thīeng] (adv) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably
ถ้วน[thūan] (adv) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately  FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ตรง[trong] (adv) EN: exactly ; precisely ; punctually  FR: exactement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exactly
exactly's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exactly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time #1,787 [Add to Longdo]
恰恰[qià qià, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄚˋ,  ] exactly; just; precisely #6,253 [Add to Longdo]
[qià, ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just #6,813 [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ,     /    ] exactly the same (成语 saw); carbon copy #12,479 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (pref) (uk) earnestly; immediately; exactly #1,785 [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv, n, vs) perfectly; properly; exactly; (P) #6,166 [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
かっちり[kacchiri] (adv, n, vs) tightly; exactly [Add to Longdo]
きちっと[kichitto] (adv, vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
しっくり[shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
ちょっきり[chokkiri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exactly \Ex*act"ly\, adv.
   In an exact manner; precisely according to a rule, standard,
   or fact; accurately; strictly; correctly; nicely. "Exactly
   wrought." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      His enemies were pleased, for he had acted exactly as
      their interests required.        --Bancroft.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exactly
   adv 1: indicating exactness or preciseness; "he was doing
       precisely (or exactly) what she had told him to do"; "it
       was just as he said--the jewel was gone"; "it has just
       enough salt" [syn: {precisely}, {exactly}, {just}]
   2: just as it should be; "`Precisely, my lord,' he said" [syn:
     {precisely}, {exactly}, {on the nose}, {on the dot}, {on the
     button}]
   3: in a precise manner; "she always expressed herself precisely"
     [syn: {precisely}, {incisively}, {exactly}] [ant:
     {imprecisely}, {inexactly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top