Search result for

exec

(135 entries)
(0.0676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exec-, *exec*.
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
executionการบังคับคดี
Execution premium (n ) กลยุทธสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลืศ
executive directorผู้อำนวยการบริหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exec    [SL] นักบริหาร
execute    [VT] ดำเนินการ, See also: จัดการ, ปฏิบัติการ, Syn. administer, do, perform
execute    [VT] บังคับตามกฎหมาย, See also: บังคับใช้ตามกฎหมาย
execute    [VT] ประหารชีวิต, Syn. behead, electrocute, kill
execrate    [VT] ประณาม, See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. anathematize, denounce, imprecate
executor    [N] ผู้ปฏิบัติการ, See also: ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง, Syn. doer, enforcer
execution    [N] การบังคับตามกฎหมาย, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
execution    [N] การประหารชีวิต, Syn. capital punishment, killing
execution    [N] ิการดำเนินการ, See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ, Syn. administration
executive    [ADJ] เกี่ยวกับการบริหาร, See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ, Syn. administrative, menagerial

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executeกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executeกระทำการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executing officerเจ้าพนักงานบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution๑. การปฏิบัติตาม (ก. แพ่ง)๒. การบังคับคดี (ก. วิ.)๓. การประหารชีวิต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of a contractการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of judgment; enforcement of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution proceedingsกระบวนการบังคับคดี [ดู final process] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
executeดำเนินงาน ทำงาน [คอมพิวเตอร์]
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Executions and executionersการประหารชีวิตและเพชฌฆาต [TU Subject Heading]
Executive abilityความสามารถทางบริหาร [TU Subject Heading]
Executive Boardคณะกรรมการบริหาร [การแพทย์]
Executive departmentsกระทรวง [TU Subject Heading]
Executive ordersคำสั่งคณะบริหาร [TU Subject Heading]
Executive powerอำนาจบริหาร [TU Subject Heading]
Executive power (Islamic law)อำนาจบริหาร (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Executive Reportรายงานสรุปสำหรับนักบริหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
execThe executive director is a real pushover for looks.
execThe coup was meticulously executed.
execWe'll need a head hunting agency to find the right man for this executive position.
execThis was an executive decision.
execIt is difficult to execute the task.
execThe parking spaces nearest the door are reserved for executives.
execIn most Japanese companies, only a few executives have a room to themselves.
execWe sat face to face with executives.
execThe king was executed.
execAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
execrable(เอค'ซะคระเบิล) adj. เลวทรามที่สุด,น่าชังที่สุด,เลวมาก., See also: execrableness n. ดูexecrable execrably adv. ดูexecrable
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
executable fileแฟ้มกระทำการในระบบดอสและ โอเอส/ทู แฟ้มประเภทนี้เป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวโปรแกรมแท้ ๆ และจะเป็นตัวกระทำการ แฟ้มข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนั้นจะเป็นเพียงแฟ้มประกอบ เช่น โปรแกรมสำเร็จ Microsoft Excel จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายสิบแฟ้ม แต่แฟ้มที่เป็นตัวกระทำการคือแฟ้ม Excel.exe ถ้ากดเมาส์สองทีที่แฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเท่ากับเป็นการสั่งให้โปรแกรมนั้นเริ่มทำงาน แฟ้มประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .exe มีลักษณะคล้ายแฟ้มข้อมูลที่นามสกุล .COM
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น (compile) ออกเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
execute(vt) บริหาร,ปฏิบัติ,ทำให้สำเร็จ,กระทำ,ประหารชีวิต,สนองพระบรมราชโองการ
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
executive(adj) ฝ่ายบริหาร,เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการบริหาร
executive(n) ผู้บริหารงาน,นักบริหาร,กรรมการบริษัท
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน    [N] executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้ปฏิบัติการ    [N] executor, See also: operator, implementor, Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ, Count unit: คน
ผู้สำเร็จโทษ    [N] executioner, Syn. ผู้ประหารชีวิต, Ant. คน
อำนาจบริหาร    [N] executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)
แขวนคอ [V] execute by hanging, Example: ผู้นำกบฏสั่งให้แขวนคอผู้ที่ไม่เห็นด้วยและกีดขวางแผนการของพวกเขา, Thai definition: ประหารชีวิตนักโทษร้ายแรงโดยการเอาเชือกหรือผ้าเป็นต้นผูกคอห้อยไว้บนที่สูง ไม่ให้เท้าถึงพื้นเพื่อให้ตาย
ผู้บริหาร    [N] executive, See also: administrator, director, manager, Example: เขาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเกือบทุกปี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ฝ่ายบริหาร    [N] administrative section, See also: executive, administration, Example: ฝ่ายบุคคลจะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบก่อนที่จะเริ่มทำงาน, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
เพชฌฆาต [N] executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย
สำเร็จโทษ    [V] execute, See also: put to death, Syn. ฆ่า, ประหาร, Example: เพชรฆาตสำเร็จโทษนักโทษด้วยดาบด้ามยาวคบกริบ, Thai definition: ลงโทษประหารชีวิต, Notes: (โบราณ)
ทำ    [V] observe, See also: execute, Syn. ดำเนินการ, ปฏิบัติงาน, Example: ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ทำตามกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินการ[adj.] (damnoēnkān) EN: administrative ; executive   
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
กรรมการบริหาร[n. exp.] (kammakān børihān) EN: executive director   
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXEC    EH2 G Z EH1 K
EXECS    EH2 G Z EH1 K S
EXECUTE    EH1 K S AH0 K Y UW2 T
EXECUTOR    IH0 G Z EH1 K Y AH0 T ER0
EXECUTED    EH1 K S AH0 K Y UW2 T AH0 D
EXECUTES    EH1 K S AH0 K Y UW2 T S
EXECUTONE    EH2 G Z EH1 K Y UW0 T OW2 N
EXECUTIVE    IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V
EXECUTORS    IH0 G Z EH1 K Y AH0 T ER0 Z
EXECRABLE    EH2 G Z EH1 K R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
execute    (v) (e1 k s i k y uu t)
execrate    (v) (e1 k s i k r ei t)
executed    (v) (e1 k s i k y uu t i d)
executes    (v) (e1 k s i k y uu t s)
executor    (n) (i1 g z e1 k y u t @ r)
execrable    (j) (e1 k s i k r @ b l)
execrated    (v) (e1 k s i k r ei t i d)
execrates    (v) (e1 k s i k r ei t s)
executant    (n) (i1 g z e1 k y u t @ n t)
executing    (v) (e1 k s i k y uu t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
アカウントエグゼクティブ[, akauntoeguzekuteibu] (n) account executive [Add to Longdo]
アクセス方式実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
エクスキューショナー[, ekusukyu-shona-] (n) executioner [Add to Longdo]
エクスキューター[, ekusukyu-ta-] (n) executor [Add to Longdo]
エグセクティブクラス[, egusekuteibukurasu] (n) executive class [Add to Longdo]
エグゼキュート[, eguzekyu-to] (n) {comp} execute [Add to Longdo]
エグゼクティブ[, eguzekuteibu] (n) executive; (P) [Add to Longdo]
エグゼック[, eguzekku] (n) {comp} exec [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主管人员[zhǔ guǎn rén yuán, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] executive [Add to Longdo]
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, / ] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, / ] execute (a plan); grasp [Add to Longdo]
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] executioner (hangman); business executor [Add to Longdo]
执行指挥官[zhí xíng zhǐ huī guān, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] executing commander [Add to Longdo]
厨师长[chú shī zhǎng, ㄔㄨˊ ㄕ ㄓㄤˇ, / ] executive chef; head chef [Add to Longdo]
法场[fǎ chǎng, ㄈㄚˇ ㄔㄤˇ, / ] execution ground [Add to Longdo]
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, ] execution by fire; burning at the stake [Add to Longdo]
行事[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] execute; behavior [Add to Longdo]
行政命令[xíng zhèng mìng lìng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] executive order [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs) [Add to Longdo]
次の実行完結文[つぎのじっこうかんけつぶん, tsuginojikkoukanketsubun] next executable sentence [Add to Longdo]
次の実行文[つぎのじっこうぶん, tsuginojikkoubun] next executable statement [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle [Add to Longdo]
実行ファイル[じっこうファイル, jikkou fairu] executable file [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
実行可能[じっこうかのう, jikkoukanou] executable (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EXEC
   n 1: the chief executive department of the United States
      government [syn: {White House}, {EXEC}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 exec
  /eg?zek'/, /eks?ek/, n.
 
   1. [Unix: from execute] Synonym for {chain}, derives from the exec(2) call.
 
   2. [from executive] obs. The command interpreter for an {OS} (see {shell});
   term esp. used around mainframes, and prob.: derived from UNIVAC's archaic
   EXEC 2 and EXEC 8 operating systems.
 
   3. At IBM and VM/CMS shops, the equivalent of a shell command file (among
   VM/CMS users).
 
   The mainstream ?exec? as an abbreviation for (human) executive is not used.
   To a hacker, an ?exec? is always a program, never a person.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top