Search result for

experten

(9 entries)
(1.9973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -experten-, *experten*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา experten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *experten*)
German-Thai: Longdo Dictionary
Experten(n) |pl.|, See also: Expert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliotheksexperten {pl}peers [Add to Longdo]
Experte {m}; Sachverständiger | Experten {pl}; Sachverständigen {pl}; Fachleute {pl}expert | experts [Add to Longdo]
Expertengremium {n}braintrust [Add to Longdo]
Expertensystem {n}expert system [Add to Longdo]
Der Artikel wendet sich an Experten.The article is intended for experts. [Add to Longdo]
Er hält sich für einen Experten.He fancies himself as an expert. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Experten [ɛkspɛrtən] (n) , pl.
     experts
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top