ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presentation

P R EH2 Z AH0 N T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presentation-, *presentation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presentation(n) การเสนอ, Syn. donation, delivering
presentation(n) การแสดง, Syn. show, portrayal, performance
presentation(n) สิ่งที่นำเสนอ, Syn. offering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ, การแสดงตัว, การแนะนำตัว, การมอบของขวัญ, ของขวัญ
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน, การเป็นผู้แทน, เครื่องหมายแสดงออก, ตัวอย่าง, ตัวแทน, ผู้แทน, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, การแสดงออก, รูป, ภาพ, รูปปั้น, การแสดงละคร, ข้อเท็จจริง, เครื่องแสดง, การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic

English-Thai: Nontri Dictionary
presentation(n) การเสนอ, การให้, การแสดง, การแนะนำให้รู้จัก, การยื่น
misrepresentation(n) การแสดงผิด, การใส่ความ, การบิดเบือนความจริง
representation(n) ตัวอย่าง, การแสดง, ผู้แทน, การบรรยาย, ข้อคิดเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentationการนำเสนอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
presentation๑. ส่วนนำ (ขณะคลอด)๒. ท่าทารก (ขณะคลอด) [ มีความหมายเหมือนกับ lie และ position ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentationการนำเสนอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation layerชั้นนำเสนอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, armแขนนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, breastหน้าอกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, breech; presentation, frank breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, browหน้าผากนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, cephalic; presentation, headหัวนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, cord; presentation, funisสายสะดือนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presentation graphicsกราฟสำหรับนำเสนอ [คอมพิวเตอร์]
Presentation graphics softwareส่วนชุดคำสั่งการเสนองานรูปกราฟิก [TU Subject Heading]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
presentation of the letter of credenceการยื่นสาส์นตราตั้ง เป็นการกำหนดให้เอกอัครราชทูตยื่นสาส์นตราตั้งต่อประมุขของประเทศที่เข้าไป พำนักอยู่ ซึ่งรูปแบบพิธีการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
presentation(n) สื่อนำเสนอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I don't know what it is that you're trying to tell me, ... ..but we have a very big presentation to give tomorrow, so I'm gonna get some sleep.l really don't know what you're trying to tell me... but we have a big presentation to give tomorrow... so l'm going to get some sleep. Big (1988)
Do you realize how important that presentation is?คุณรู้มั้ย ว่างานจัดแสดงครั้งนี้มีความสำคัญยังไง Mannequin: On the Move (1991)
The eyes of the entire city will be on that presentation and on this store and on me.ทุกสายตาทั้งหมดของเมือง จะจับจ้องอยู่ที่งานแสดง ที่ห้างฯนี้ และที่ฉัน Mannequin: On the Move (1991)
You saved the presentation and my phony baloney job.คุณช่วยรักษางานแสดงเอาไว้ และยังช่วยรักษาการงานฉันด้วย Mannequin: On the Move (1991)
Count, we have a presentation tomorrow afternoon.ท่านเคานต์ เรายังมีงานแสดงกันอยู่นะครับ พรุ่งนี้ตอนบ่าย Mannequin: On the Move (1991)
So, all we have to do is wait till the presentation is over tomorrow.เอาล่ะ ที่เราจะต้องทำ ก็แค่รอ รอจนกว่างานแสดงเลิกในวันพรุ่งนี้ Mannequin: On the Move (1991)
This is my store, my presentation and career. How dare...นี่มันห้างฯฉัน งานแสดงฉัน และการงานฉัน แกกล้าดียังไง... Mannequin: On the Move (1991)
Your whole presentation today has been excellent.Your whole presentation today has been excellent. Maid in Manhattan (2002)
Before we watch the guards' game film from last season, we have a special presentation from our very own Mr. Paul Crewe.ก่อนที่เราจะดูเทปปีที่แล้วของพวกผู้คุม เรามีการแสดงชุดพิเศษ จากคุณพอล ครูว์ของเรา The Longest Yard (2005)
And it says she's doing some final touches... on an extra special presentation for you, and she'll be right here.และเธอกำลังทำขั้นตอนสุดท้าย ของการเสนอที่พิเศษสำหรับคุณ และเธอจะมาแล้ว Just My Luck (2006)
Taxi! We have to pick up the presentation boards. We're never gonna make it.แท็กซี่ เราต้องไปเอากระดานนำเสนอ เราไม่ทันแน่เลย Just My Luck (2006)
Your mom told me about your cultural presentation at school.แม่หนูบอกว่ามีการบ้านนำเสนอวัฒนธรรมที่โรงเรียนเหรอ Dex, Lies, and Videotape (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
presentationA successful presentation of a play.
presentationI am a little bit afraid that he will not prepare anything because I have not seen a presentation of his with presentation material.
presentationIt is best to review the material before the presentation.
presentationKen is the best guy to communicate with Mr Ogata, If he prepares presentation materials.
presentationPlease give us a 20-30 min. time slot for our presentation.
presentationPlease limit your presentation to minutes.
presentationSince I don't know what questions I'll be asked, I'll have to wing it at my presentation.
presentationThe company will hold a presentation of the new model tomorrow.
presentationWe ran out of time, so we had to cut our presentation short.
presentationYou're pretty calm cool and collected for somebody who has a major presentation tomorrow.
presentationYour presentation was so smooth and fluent - what can I say?
presentationYou should have Mr Brown correct your speech before the presentation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [ f ]
การแนะนำ[kān naenam] (n) EN: introduction  FR: présentations [ mpl ]
การนำเสนอ[kān namsanōe] (n) EN: presentation  FR: présentation [ f ]
การนำเสนอข้อมูล[kān namsanōe khømūn] (n, exp) EN: data presentation
การเป็นตัวแทน[kān pen tūathaēn] (n, exp) EN: representation
การแสดงเจตนา[kān sadaēng jettanā] (n, exp) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation  FR: déclaration d'intention [ f ]
การแสดงคำ[kān sadaēng kham] (n, prop) EN: representation  FR: représentation [ f ]
ละคร[lakhøn] (n) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn  FR: théâtre [ m ] ; pièce de théâtre [ f ] ; comédie [ f ] ; drame [ m ] ; représentation théâtrale [ f ] ; spectacle de théâtre [ m ]
ปฏิมา[patimā] (n, exp) EN: Buddha image ; Buddha figure  FR: icône [ f ] ; image [ f ] ; représentation du Bouddha [ f ]
แผนผัง[phaēnphang] (n) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot  FR: plan [ m ] ; schéma [ m ] ; représentation [ f ] ; croquis [ m ] ; diagramme [ m ] ; organigramme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRESENTATION P R EH2 Z AH0 N T EY1 SH AH0 N
PRESENTATION P R IY2 Z AH0 N T EY1 SH AH0 N
PRESENTATIONS P R EH2 Z AH0 N T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presentation (n) prˌɛzntˈɛɪʃən (p r e2 z n t ei1 sh @ n)
presentations (n) prˌɛzntˈɛɪʃənz (p r e2 z n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简报[jiǎn bào, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] presentation #28,961 [Add to Longdo]
表示层[biǎo shì céng, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄘㄥˊ, / ] presentation layer #203,117 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisverleihung { f }presentation of prizes; prize-giving [Add to Longdo]
Widmungsexemplar { n }presentation copy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
代表[だいひょう, daihyou] (n, vs, adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) #148 [Add to Longdo]
表示[ひょうじ, hyouji] (n, vs) indication; expression; display; presentation; representation; manifestation; (P) #563 [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) #808 [Add to Longdo]
表現[ひょうげん, hyougen] (n, vs) (1) expression; presentation; (2) { math } representation; notation; (P) #916 [Add to Longdo]
提示[ていじ, teiji] (n, vs) presentation; exhibit; suggest; citation; (P) #1,660 [Add to Longdo]
[re] (n) re; 2nd note in the tonic solfa representation of the diatonic scale #1,892 [Add to Longdo]
表明[ひょうめい, hyoumei] (n, vs) declaration; indication; representation; manifestation; demonstration; expression; announcement; assertion; (P) #2,382 [Add to Longdo]
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n, vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) { math } vanishing; (P) #2,532 [Add to Longdo]
[do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale #2,716 [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] (n, vs, adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P) #3,134 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation [Add to Longdo]
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top