ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inspector

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspector-, *inspector*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspector(n) ผู้ตรวจสอบ, See also: นายตรวจ
inspector(n) สารวัตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ, จราจร, ผู้ตรวจสอบ, ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral, inspectorial adj. inspectorship n.
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่, นายตรวจใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
inspector(n) นายตรวจ, นายตำรวจ, ผู้ตรวจการ, ผู้สังเกตการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectorผู้ตรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inspectorผู้ตรวจราชการ (ระดับกรม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspector general๑. ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวงหรือทบวง)๒. จเรทหาร, จเรตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
inspector(n) a high ranking police officer
inspectorate(n) a body of inspectors
inspectorship(n) the office of inspector
examiner(n) an investigator who observes carefully, Syn. inspector

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Inspector

n. [ L.: cf. F. inspecteur. ] 1. One who inspects, views, or oversees; one to whom the supervision of any work is committed; one who makes an official view or examination, as a military or civil officer; a superintendent; a supervisor; an overseer. [ 1913 Webster ]

2. A police officer, typically holding a rank one below superintendent, and in some cases in charge of several precincts; as, inspector Clousseau is investigating the case. [ PJC ]


Inspector general (Mil.), a staff officer of an army, whose duties are those of inspection, and embrace everything relative to organization, recruiting, discharge, administration, accountability for money and property, instruction, police, and discipline.
[ 1913 Webster ]

Inspectorate

n. Inspectorship. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Inspectorial

a. Of or pertaining to an inspector or to inspection. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Inspectorship

n. 1. The office of an inspector. [ 1913 Webster ]

2. The district embraced by an inspector's jurisdiction. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ Basic Instinct (1992)
Inspector Dayton recovered your credit cards--insignificant reporter who started their own paper, don't underestimate them. Hero (1992)
-Inspector Dayton, from robbery detail.I want to be an outstanding reporter like my father. Hero (1992)
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ In the Name of the Father (1993)
Inspector, why do you believe these four are the bombers?ตรวจสอบให้ทำคุณเชื่อว่าทำไม สี่เหล่านี้มีการทิ้งระ? In the Name of the Father (1993)
Thank you, Inspector.ขอขอบคุณผู้ตรวจราชการ In the Name of the Father (1993)
The people looked to you, Inspector, to find those responsible.คนมองให้คุณ ตรวจสอบเพื่อหาผู้รับผิดชอบ In the Name of the Father (1993)
Inspector, in the case of the four main defendants... you have no corroborating evidence of any kind.ตรวจสอบในกรณีที่ จำเลยทั้งสี่หลัก ofthe ... คุณไม่มีหลักฐาน corroborating ประเภทใดก็ได้ In the Name of the Father (1993)
You told Inspector Dixon... that you had committed a robbery on that night.ที่คุณมีความมุ่งมั่น ปล้นในคืนนั้น In the Name of the Father (1993)
Inspector, the defendant Conlon presented an alibi...ผู้ตรวจราชการจำเลย Conlon นำเสนอข้อแก้ตัว ... In the Name of the Father (1993)
Inspector Dixon admits there are scores of inconsistencies in the confessions.ตรวจสอบ Dixon ยอมรับมีคะแนน ของความไม่สอดคล้องกันในคำสา In the Name of the Father (1993)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectorHe is a sanitary inspector.
inspectorThe inspector arrived at the school late on Monday morning.
inspectorThe suspect told a lie to the inspector.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ(n) examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจการณ์(n) inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สายตรวจ(n) inspector, See also: overseer, investigator, examiner
สารวัด(n) inspector, See also: examiner, Syn. สารวัตร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ตรวจงานทั่วไป
นายตรวจ(n) inspector, See also: official examiner, Syn. ผู้ตรวจ, Example: นายตรวจคนนี้พูดจาไม่สุภาพและแสดงกริยาก้าวร้าว, Count Unit: คน, Thai Definition: ชื่อตำแหน่งในราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จเร[jarē] (n) EN: inspector ; inspector general  FR: inspecteur général [ m ]
คนตรวจ[khon trūat] (n) EN: inspector ; examiner  FR: inspecteur [ m ] ; inspectrice [ f ]
กรมจเร[Kromjarē] (org) EN: Inspector General Department
นายตำรวจ[nāi tamrūat] (n, exp) EN: police inspector  FR: inspecteur de police [ m ] ; officier de police [ m ]
นายตรวจ[nāi trūat] (n) EN: inspector  FR: inspecteur [ m ] ; inspectrice [ f ] ; contrôleur [ m ] ; contrôleuse [ f ]
ผู้กำกับ[phūkamkap] (n) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police  FR: directeur [ m ] ; superviseur [ m ]
พูตรวจการณ์[phūtrūatkān] (n, exp) EN: inspector
สายตรวจ[sāi trūat] (n, exp) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller
สารวัตร[sārawat] (n) EN: police inspector  FR: inspecteur de police [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inspector
inspectors
inspector's
inspectors'
inspectorate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspector
inspectors
inspectorate
inspectorates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ,   /  ] inspector-general of province in Ming and Qing times #26,477 [Add to Longdo]
检查员[jiǎn chá yuán, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ,    /   ] inspector #51,288 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
警部[けいぶ, keibu] (n) police inspector; (P) #6,067 [Add to Longdo]
総監[そうかん, soukan] (n) inspector general; commissioner; (P) #10,483 [Add to Longdo]
監察[かんさつ, kansatsu] (n, vs) inspection; inspector; (P) #11,783 [Add to Longdo]
警部補[けいぶほ, keibuho] (n) assistant inspector #14,390 [Add to Longdo]
インスペクター[insupekuta-] (n) inspector [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
監査役[かんさやく, kansayaku] (n) auditor; inspector; (P) [Add to Longdo]
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor [Add to Longdo]
監督官[かんとくかん, kantokukan] (n) inspector [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top