Search result for

inspector

(63 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspector-, *inspector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspector[N] ผู้ตรวจสอบ, See also: นายตรวจ
inspector[N] สารวัตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectorผู้ตรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inspectorผู้ตรวจราชการ (ระดับกรม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspector general๑. ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวงหรือทบวง)๒. จเรทหาร, จเรตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will Hennessy's inspectors care if we add a half gallon of reserve tank?ถ้ายังไงก็ขอน้ำมันสำรองอีกครึ่งแกลลอนจะได้ไหม Death Race (2008)
- Health inspector's not afraid to pull strings.ที่จะใช้เส้นสาย The Dark Knight (2008)
I just spoke to Inspector Vincent from the homicide division.ผมเพิ่งพูดกับสารวัตรวินเซนต์ จากฝ่ายฆาตกรรม Pathology (2008)
Look, inspectors went through the place, alright? Initial report says the explosion's consistent with a meth lab.ฟังน่ะ ทีมตรวจสอบไปที่นั่นแล้ว บักทึกเบื้องต้นบอกว่า การระเบิดเกิดขึ้นจากการทดทอง Emotional Rescue (2009)
I'm Detective Inspector Frampton. Τhis is Sergeant Hicock.ชั้นหัวหน้าแผนกสืบสวนแฟรมตั้นค่ะ ส่วนเค้าจ่าฮิคค๊อก Harry Brown (2009)
That'll be all, Inspector.หมดเรื่องแล้ว สารวัตร Harry Brown (2009)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)
Inspector Banks.เจ้าหน้าที่ Banks No More Good Days (2009)
You put a request in to I.C.E.to pull a baage inspector f the diplomatic lin and replace him with one of your own men.คุณเสนอ I.C.E. ให้ถอนเจ้าหน้าที่ออกไป และส่งคนของคุณเข้าไปแทน The Bond in the Boot (2009)
Well,you're not ag inspectors.คุณไม่ได้เป็นผู้สอบสวนนะ Bad Seed (2009)
An inspector found a few of their seeds mixed up with mine.ผู้ตรวจสอบพบเมล็ดพันธุ์พวกนั้นเล็กน้อย ผสมอยู่ในของผม Bad Seed (2009)
- [Laughs] he's like inspector gadget.แล้วไหนจะไอ้หนุ่มคนนั้น Social Psychology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectorHe is a sanitary inspector.
inspectorThe inspector arrived at the school late on Monday morning.
inspectorThe suspect told a lie to the inspector.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจการณ์[N] inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สายตรวจ[N] inspector, See also: overseer, investigator, examiner
สารวัด[N] inspector, See also: examiner, Syn. สารวัตร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตรวจงานทั่วไป
นายตรวจ[N] inspector, See also: official examiner, Syn. ผู้ตรวจ, Example: นายตรวจคนนี้พูดจาไม่สุภาพและแสดงกริยาก้าวร้าว, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อตำแหน่งในราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จเร[n.] (jarē) EN: inspector ; inspector general   FR: inspecteur général [m]
คนตรวจ[n.] (khon trūat) EN: inspector ; examiner   FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
กรมจเร[org.] (Kromjarē) EN: Inspector General Department   
นายตำรวจ[n. exp.] (nāi tamrūat) EN: police inspector   FR: inspecteur de police [m] ; officier de police [m]
นายตรวจ[n.] (nāi trūat) EN: inspector   FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f] ; contrôleur [m] ; contrôleuse [f]
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police   FR: directeur [m] ; superviseur [m]
พูตรวจการณ์[n. exp.] (phūtrūatkān) EN: inspector   
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   
สารวัตร[n.] (sārawat) EN: police inspector   FR: inspecteur de police [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPECTOR    IH2 N S P EH1 K T ER0
INSPECTORS    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTOR'S    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTORS'    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTORATE    IH2 N S P EH1 K T ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspector    (n) (i1 n s p e1 k t @ r)
inspectors    (n) (i1 n s p e1 k t @ z)
inspectorate    (n) (i1 n s p e1 k t @ r @ t)
inspectorates    (n) (i1 n s p e1 k t @ r @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスペクター[, insupekuta-] (n) inspector [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
監査役[かんさやく, kansayaku] (n) auditor; inspector; (P) [Add to Longdo]
監察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) inspection; inspector; (P) [Add to Longdo]
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor [Add to Longdo]
監督官[かんとくかん, kantokukan] (n) inspector [Add to Longdo]
教育総監部[きょういくそうかんぶ, kyouikusoukanbu] (n) Inspectorate General of Military Training (1898-1945) [Add to Longdo]
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector [Add to Longdo]
警部[けいぶ, keibu] (n) police inspector; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ, / ] inspector-general of province in Ming and Qing times [Add to Longdo]
检查员[jiǎn chá yuán, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] inspector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspector \In*spect"or\, n. [L.: cf. F. inspecteur.]
   1. One who inspects, views, or oversees; one to whom the
    supervision of any work is committed; one who makes an
    official view or examination, as a military or civil
    officer; a superintendent; a supervisor; an overseer.
    [1913 Webster]
 
   2. A police officer, typically holding a rank one below
    superintendent, and in some cases in charge of several
    precincts; as, inspector Clousseau is investigating the
    case.
    [PJC]
 
   {Inspector general} (Mil.), a staff officer of an army, whose
    duties are those of inspection, and embrace everything
    relative to organization, recruiting, discharge,
    administration, accountability for money and property,
    instruction, police, and discipline.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspector
   n 1: a high ranking police officer
   2: an investigator who observes carefully; "the examiner
     searched for clues" [syn: {examiner}, {inspector}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 inspector
   inspector
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 inspector
   checker; controller
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top