ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checker

CH EH1 K ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checker-, *checker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checker[N] ตารางหมากรุก
checker[VT] ใส่เครื่องหมายตารางหมากรุก
checker[N] ผู้ที่ตรวจสอบ, Syn. checkout person, examiner
checkered[ADJ] ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
checkerboard[N] กระดานหมากรุกหรือหมากฮอส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
checkeringn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkers}n. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checker(vt) ทำเป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำเป็นตาหมากรุก,ทำให้เปลี่ยนแปลง
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
checkers(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Checker Board Patternภาพที่เป็นตาหมากรุก [การแพทย์]
Checkersหมากฮอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't he go play some Chinese checkers or something?ทำไมลุงนั่นไม่ไปทำอย่างอื่นนะ อย่างเล่นหมากรุกเงี้ย Saving Face (2004)
Do you play checkers with your pop?เธอเล่นหมากฮอสกับพ่อเหรอ Pilot: Part 2 (2004)
And finding someone to replace you for poison checker has been a disaster.มันลำบากมากที่ต้องหาใคร มาทำหน้าที่ตรวจพิษแทนแก Ratatouille (2007)
Curse you and your diabolical checkers prowess.ข้าขอสาปให้เจ้ากลายเป็นกบเดี๋ยวนี้ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Had a go at Checkers once.เคยเกิดขึ้นกับเช็คเกอร์หนหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
And you learned checkers for a guy who was into that.พอเจอผู้ชายที่เล่นหมากล้อม เธอก็เอาแต่ดูช่องหมากล้อม Episode #1.4 (2010)
I want to be your fact checker for life.ฉันจะเป็นนักตรวจสอบข้อเท็จจริงของคุณตลอดไปเลย Letters to Juliet (2010)
Checker says the containers just got offloaded. New location.ผู้ตรวจสอบบอกว่าตู้พึ่งจะโดนโละ สถานที่ใหม่ Tessellations (2012)
That's checkers and caulk. Don't eat that.นั่นคือหมากฮอสและยา ไม่กินที่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
But anything's better than spending another evening playing checkers with this old fart.แต่อะไรก็ดีกว่าต้องเสียเวลา นั่งเล่นหมากรุกกับเจ้าแก่นี่อีกคืนนึง Sing (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkerThe black and white squares on a checker board are arranged alternately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ตาหมากรุก[ADJ] chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน
กระดานหมากรุก[N] chessboard, See also: checker board, Example: กระดานหมากรุกมี 64 ตา, Count unit: กระดาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานหมากรุก[n.] (kradān mākruk) EN: chessboard ; checker board   FR: échiquier [m]
นกหัวขวานคอลาย[n. exp.] (nok hūa khwān khø lāi) EN: Checker-throated Woodpecker   FR: Pic gorgeret [m]
ปูม[n.] (pūm) EN: silk with checkered design ; dotted silk   FR: brocart [m]
ตา[n.] (tā) EN: mesh ; netting ; grid ; pattern ; figure ; checker   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKER CH EH1 K ER0
CHECKERS CH EH1 K ER0 Z
CHECKERED CH EH1 K ER0 D
CHECKERSPOT CH EH1 K ER0 S P AA2 T
CHECKERBOARD CH EH1 K ER0 B AO2 R D
CHECKERBOARDS CH EH1 K ER0 B AO2 R D Z
CHECKERBOARDING CH EH1 K ER0 B AO2 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checker (v) tʃˈɛkər (ch e1 k @ r)
checkers (v) tʃˈɛkəz (ch e1 k @ z)
checkered (v) tʃˈɛkəd (ch e1 k @ d)
checkering (v) tʃˈɛkərɪŋ (ch e1 k @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] checkers (western board game) [Add to Longdo]
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, ] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc) [Add to Longdo]
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] checkered pattern; chessboard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfer {m} | Prüfer {pl}checker | checkers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルスチェッカ[, uirusuchiekka] (n) {comp} virus checker [Add to Longdo]
ウイルスチェックソフトウェア[, uirusuchiekkusofutouea] (n) {comp} virus checker software [Add to Longdo]
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[, shintakkusuchiekka] (n) {comp} syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカ;スペルチェッカー[, superuchiekka ; superuchiekka-] (n) {comp} spelling checker [Add to Longdo]
ダイヤモンドゲーム[, daiyamondoge-mu] (n) chinese checkers (wasei [Add to Longdo]
チェッカー(P);チェッカ[, chiekka-(P); chiekka] (n) checker; (P) [Add to Longdo]
チェッカーズ[, chiekka-zu] (n) checkers [Add to Longdo]
チェッカーフラッグ[, chiekka-furaggu] (n) checkered flag [Add to Longdo]
チェッカープレイヤー[, chiekka-pureiya-] (n) checker-player [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
構文チェッカ[こうぶんチェッカ, koubun chiekka] syntax checker [Add to Longdo]
文法チェッカ[ぶんぽうチェッカ, bunpou chiekka] grammar checker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checker \Check"er\ (ch[e^]k"[~e]r), n. [From {Check}, v. t.]
   One who checks.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checker \Check"er\ (ch[e^]k"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Checkered} (ch[e^]k"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Checkering}.]
   [From OF. eschequier a chessboard, F. ['e]chiquier. See
   {Check}, n., and cf. 3d {Checker}.]
   1. To mark with small squares like a checkerboard, as by
    crossing stripes of different colors.
    [1913 Webster]
 
   2. To variegate or diversify with different qualities,
    colors, scenes, or events; esp., to subject to frequent
    alternations of prosperity and adversity.
    [1913 Webster]
 
       Our minds are, as it were, checkered with truth and
       falsehood.              --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checker \Check"er\, n. [OF. eschequier. See {Checker}, v. t.]
   1. A piece in the game of draughts or checkers.
    [1913 Webster]
 
   2. A pattern in checks; a single check.
    [1913 Webster]
 
   3. Checkerwork.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is also written {chequer}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 checker
   n 1: an attendant who checks coats or baggage
   2: one who checks the correctness of something
   3: one of the flat round pieces used in playing the game of
     checkers [syn: {checker}, {chequer}]
   v 1: mark into squares or draw squares on; draw crossed lines on
      [syn: {check}, {checker}, {chequer}]
   2: variegate with different colors, shades, or patterns [syn:
     {checker}, {chequer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top