ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爆-, *爆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[爆, bào, ㄅㄠˋ] crackle, pop; burst, explode
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  暴 (bào ㄅㄠˋ) 
Etymology: [ideographic] A violent 暴 flame 火; 暴 also provides the pronunciation,  Rank: 1,243

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, ] to crack; to explode or burst, #1,535 [Add to Longdo]
[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, / ] to break out; to erupt; to explode; to burst out, #3,451 [Add to Longdo]
[huǒ bào, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, ] a popular craze; explosive popularity, #5,842 [Add to Longdo]
[bào zhú, ㄅㄠˋ ㄓㄨˊ, ] firecracker, #10,117 [Add to Longdo]
[bào pò, ㄅㄠˋ ㄆㄛˋ, ] to blow up; to demolish (using explosives); dynamite; blast, #12,265 [Add to Longdo]
[yǐn bào, ㄧㄣˇ ㄅㄠˋ, ] to cause to burn; to ignite; to detonate, #13,059 [Add to Longdo]
[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] loud laugh; guffaw; explosion of laughter, #15,017 [Add to Longdo]
[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc), #19,311 [Add to Longdo]
米花[bào mǐ huā, ㄅㄠˋ ㄇㄧˇ ㄏㄨㄚ, ] puffed rice; popcorn, #19,678 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive
発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างมาก English: tremendous

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばく, baku] (int) exclamation; burst of laughter [Add to Longdo]
ぜる;罅ぜる[はぜる, hazeru] (v1,vi) to burst open; to pop; to split [Add to Longdo]
[ばくえん, bakuen] (n) fumes from an explosion [Add to Longdo]
[ばくおん, bakuon] (n) (sound of an) explosion or detonation; roar (of a machine); (P) [Add to Longdo]
[ばくげき, bakugeki] (n,vs) bombing (raid); (P) [Add to Longdo]
撃機[ばくげきき, bakugekiki] (n) bomber [Add to Longdo]
轟;ごう[ばくごう, bakugou] (n,vs) detonation [Add to Longdo]
[ばくさい, bakusai] (n,vs) blasting [Add to Longdo]
[ばくさつ, bakusatsu] (n,vs) killing with a bomb; killing in a bombing [Add to Longdo]
[ばくし, bakushi] (n,vs) bomb victim; atomic bomb victim [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学改革の起剤となってくれればと思う。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や薬で十分に武装していた。
An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.1945年広島に原子弾が投下された。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高層ビルが突然発炎上した。
The USA will only use air strikes in the country as a last resort.アメリカは最後の手段としてしかその国を空しないだろう。
The gas tank suddenly blew up.ガスタンクが突然発した。
The gasoline truck ran into the gate and blew up.ガソリンを積んだトラックが門に衝突して発した。
(Rev. Martin Luther) King's house was destroyed by a bomb. But still, the buses went on empty.キング牧師の家は弾で破壊された。しかし、それでもなお、バスは空っぽのまま走り続けた。
The whole class burst into laughter at the teacher's joke.クラス全体が先生のジョークに笑しました。
The area the center of which is here was bombed.ここを中心とする一帯が撃された。
This kind of bomb is a serious menace to the whole race.この種の弾は全人類にとって重大な脅威だ。
This bomb can kill many people.この弾はたくさんの人を殺すことができる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Worrying... and getting angry about the money she lost in the stock market.[CN] 吊着眼梢,如坐针毡 气她投资的股票大 The Great White Tower (1966)
Get me someone from Bomb Squad.[JA] 発物処理班を呼べ The Secret of Sales (2017)
On 2 September 1942 the war breaks out.[CN] 1942年9月2日戰爭 Yoyo (1965)
I remember the day the Challenger blew up.[JA] チャレンジャーが 発した日を憶えてるよ Life (2017)
Look, we have insurance against fire, explosion, crashing into an obstruction, turning over after skidding, storms, hailstones, rocks falling, trees falling, vehicle body paint scratched by children.[CN] 有火災保險,炸保險 撞車保險,翻車保險 暴雨,冰雹,落石 Pearls of the Deep (1965)
Could you hurry up because the police kind of think it's an IRA bomb and they want to conduct a controlled explosion?[JA] 警察は IRAの弾だと誤解して 制御発したがってる The Secret of Sales (2017)
One, blow up the tankers. Two, get Rebecca.[JA] タンカーを発し レベッカを救出 Resident Evil: Vendetta (2017)
Why in such a brutal way, with an explosive?[CN] 为什么用炸这么残忍的方式? The 10th Victim (1965)
You know that bomb that went off in D.C.?[JA] D. C. に落ちた弾を知ってるか? Resident Evil: Vendetta (2017)
- Oh, tremendous fire. - I'm with you.[CN] - Tremendous fire(非常有发力). Darling (1965)
We've only just discovered that when exposed to sunlight, that type of plastic might explode.[JA] 日光にさらされると 発すると分かったんです Salesmen Are Like Vampires (2017)
There were explosions and houses were falling down.[CN] 炸,房屋倒了 Doctor Zhivago (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばく, baku] EXPLODIEREN [Add to Longdo]
[ばくだん, bakudan] -Bombe [Add to Longdo]
[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]
[ばくはつ, bakuhatsu] Explosion [Add to Longdo]
発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] explosionsartig [Add to Longdo]
[ばくやく, bakuyaku] Sprengstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top