ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endothermic

EH2 N D OW0 TH ER1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endothermic-, *endothermic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endothermic(adj) โดยมีปฏิกริยาที่ดูดซับความร้อน
endothermic(adj) ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endothermic reactionปฏิกิริยาแบบดูดกลืนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endothermicพลังงานที่ต้องดูดเข้าไป, ปฏิกิริยาดูดความร้อน [การแพทย์]
endothermic changeการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน, การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบมีพลังงานเท่าเดิม จึงต้องดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
endothermic reactionปฏิกิริยาดูดความร้อน, ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีพลังงานเท่าเดิมจึงต้องดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENDOTHERMIC EH2 N D OW0 TH ER1 M IH0 K

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 endoergic \endoergic\ adj.
   occurring with absorption of energy. [Narrower terms:
   {endothermic}] {exoergic}
 
   Syn: energy-absorbing.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endothermic \En`do*ther"mic\, a. [Pref. endo- + thermic.]
   (Chem.)
   Designating, or pert. to, a reaction which occurs with
   absorption of heat; formed by such a reaction; as, an
   endothermic substance; -- opposed to {exothermic}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endothermic
   adj 1: (of a chemical reaction or compound) occurring or formed
       with absorption of heat [syn: {endothermic},
       {endothermal}, {heat-absorbing}] [ant: {exothermal},
       {exothermic}, {heat-releasing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top