ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexact

IH2 N IH0 G Z AE1 K T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexact-, *inexact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexact[ADJ] ซึ่งคลาดเคลื่อน, See also: ซึ่งผิดพลาด, ซึ่งไม่ตรง, Syn. inaccurate, imprecise
inexact[ADJ] ไม่ละเอียด, See also: ไม่แน่นอน, โดยประมาณ, Syn. approximate, unclear, indefinite, Ant. precise, definite

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The accelerated velocity of terminological inexactitude.การเร่งความเร็ว โดยความไม่แน่ชัดในการใช้ศัพท์ Easy A (2010)
And, boy, did my terminological inexactitude accelerate with velocity.และ ผู้ชาย ทำให้การใช้คำศัพท์ที่ไม่แน่ชัดของฉันเดินทางอย่างรวดเร็ว Easy A (2010)
A polygraph is an inexact science.เครื่องจับเท็จหน่ะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่แน่นอน Invisible Leash (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūoen) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss   FR: être incorrect
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong   FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ไม่จริง[adj.] (mai jing) EN: inaccurate ; false   FR: inexact ; faux
ไม่ถูก[adj.] (mai thūk) FR: inexact ; incorrect ; faux
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXACT    IH2 N IH0 G Z AE1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexact    (j) ˌɪnɪgzˈækt (i2 n i g z a1 k t)
inexactitude    (n) ˌɪnɪgzˈæktɪtjuːd (i2 n i g z a1 k t i t y uu d)
inexactitudes    (n) ˌɪnɪgzˈæktɪtjuːdz (i2 n i g z a1 k t i t y uu d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungenau {adj} | ungenauer | am ungenausteninexact | more inexact | most inexact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexact \In`ex*act"\, a. [Pref. in- not + exact: cf. F.
   inexact.]
   Not exact; not precisely correct or true; inaccurate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexact
   adj 1: not exact [ant: {exact}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top