ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclude

IH0 K S K L UW1 D   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclude-, *exclude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclude[VT] แยกออกไป, See also: กันออกไป, ตัดออกไป, Syn. bar, keep out, reject, Ant. include

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exclude(เอคซฺคลูด') vt. กันออกไป,แยกออกไป,กันไม่ให้เข้ามา,ไล่ออก,ขับไล่ออก, See also: excludability n. ดูexclude excludable adj. ดูexclude excludible adj. ดูexclude excluder n. ดูexclude exclusory adj. ดูexclude

English-Thai: Nontri Dictionary
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excluded middle, law ofกฎนิรมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excluded middle, law ofกฎนิรมัชฌิม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excludeคัดออก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exclude (vt ) ไม่รวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exclude the patients that have side effects, you know.แยกคนไข้ที่มีอาการข้างเคียงออกมา The Constant Gardener (2005)
Forgive me. You and your sister I must exclude from this.ยกโทษให้ผมด้วย คุณและพี่สาวคุณได้รับการยกเว้น Pride & Prejudice (2005)
being on suspension does not exclude you from this.ถูกพักงานไม่ทำให้เธอถูกตัดออก จากผู้ต้องสงสัยหรอกนะ Morning Comes (2007)
given that he's been hugging a padded cell for 17 years, i think we can probably exclude him as a suspect.โดยที่เคยกอดเนื้อเยื่อตอนอายุ17, ผมคิดว่าเราตัดเขาออกจากผู้ต้องสงสัยได้ The Same Old Story (2008)
sadly, that would exclude about half the readership of the Times;น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ที่อ่านมันไม่ได้เป็นแบบนั้น Changeling (2008)
Dr. Rush and I have chosen to exclude ourselves.รัส และ ผม... ถูกเลือกแล้ว ไม่รวมพวกเรา Light (2009)
The world would fear you, hate you, and exclude you.โลกนี้ก็จะกลัวนาย, เกลียดนาย และตั้งใจจะกีดกันนายออกไป Orutorosu no inu (2009)
We don't exclude anyone here.เราไม่เคยขจัดใคร ออกไปจากที่นี่เลย Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
So how can I exclude someone from somethingดังนั้นผมจะไปกีดกันคนที่อยากโชคดีแบบผมบ้าง Investigative Journalism (2010)
Darling, I'm not trying to exclude you.ที่รัก ผมไม่ได้อยากจะกันคุณออกจากวงหรอกนะ A Humiliating Business (2010)
Have them exclude him from any unnecessary activities.ไม่ต้องให้เค้าทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น God of Study (2010)
That definition excludes you, Josh.ก็นายไม่ปกติ Love & Other Drugs (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excludeFill the bottle to the top so as to exclude all air.
excludeHe excluded the woman from the suspects.
excludeHe was excluded from the club.
excludeHe was excluded from the club for infractions of the rules.
excludeHe was excluded from the society.
excludeHe was excluded from the team.
excludeIt is not unreasonable to think that these people were excluded from the community.
excludeThat inn is 5,000 yen a night, meals excluded.
excludeThe association has excluded amateurs ever since its foundation.
excludeThe refugees were excluded from the country.
excludeThey decided to exclude him from their circle.
excludeThey excluded her from the meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกเว้น[V] except, See also: exclude, omit, refrain from, abstain from, Syn. ละเว้น, เว้น, Example: รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีย้อนแล้ว, Thai definition: ไม่เกี่ยวด้วย, กันเอาออก
ละเว้น[V] exclude, See also: leave out, omit, reject, make an exception of, Syn. ยกเว้น, Example: การออกเงินให้กู้ แกก็ไม่เคยละเว้นดอกเบี้ยให้ใคร
ละเว้น[V] exclude, See also: leave out, omit, reject, make an exception of, Syn. ยกเว้น, Example: การออกเงินให้กู้ แกก็ไม่เคยละเว้นดอกเบี้ยให้ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ผลักไส[v. exp.] (phlak sai) EN: push away ; get rid of ; exclude ; repel   FR: refouler ; rejeter
ผลักไสไล่ส่ง[v. exp.] (phlak sai lai song) EN: push away ; drive ; exclude ; repel ; get rid of   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLUDE IH0 K S K L UW1 D
EXCLUDED IH0 K S K L UW1 D AH0 D
EXCLUDED IH0 K S K L UW1 D IH0 D
EXCLUDES IH0 K S K L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclude (v) ˈɪksklˈuːd (i1 k s k l uu1 d)
excluded (v) ˈɪksklˈuːdɪd (i1 k s k l uu1 d i d)
excludes (v) ˈɪksklˈuːdz (i1 k s k l uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry [Add to Longdo]
除く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) to remove; to exclude; to except; (P) [Add to Longdo]
除する[じょする, josuru] (vs-s) (1) to divide (by); (2) to remove; to exclude [Add to Longdo]
税引き[ぜいびき, zeibiki] (n) tax excluded; (P) [Add to Longdo]
税抜き[ぜいぬき, zeinuki] (n,adj-no) tax-excluded [Add to Longdo]
締め出す(P);閉め出す[しめだす, shimedasu] (v5s,vt) to shut out; to bar; to lock out; to exclude; (P) [Add to Longdo]
排除体積効果[はいじょたいせきこうか, haijotaisekikouka] (n) excluded volume effect [Add to Longdo]
排中原理[はいちゅうげんり, haichuugenri] (n) law of excluded middle [Add to Longdo]
排中律[はいちゅうりつ, haichuuritsu] (n) (See 排中原理) law of excluded middle [Add to Longdo]
無駄を省く[むだをはぶく, mudawohabuku] (exp,v5k) to exclude wastefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exclude \Ex*clude"\, v. t. [imp. & p. p. {Excluded}; p. pr. &
   vb. n. {Excluding}.] [L. excludere, exclusum; ex out +
   claudere to shut. See {Close}.]
   1. To shut out; to hinder from entrance or admission; to
    debar from participation or enjoyment; to deprive of; to
    except; -- the opposite to admit; as, to exclude a crowd
    from a room or house; to exclude the light; to exclude one
    nation from the ports of another; to exclude a taxpayer
    from the privilege of voting.
    [1913 Webster]
 
       And none but such, from mercy I exclude. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust out or eject; to expel; as, to exclude young
    animals from the womb or from eggs.
    [1913 Webster]
 
   {Excluded middle}. (logic) The name given to the third of the
    "three logical axioms," so-called, namely, to that one
    which is expressed by the formula: "Everything is either A
    or Not-A." no third state or condition being involved or
    allowed. See {Principle of contradiction}, under
    {Contradiction}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclude
   v 1: prevent from being included or considered or accepted; "The
      bad results were excluded from the report"; "Leave off the
      top piece" [syn: {exclude}, {except}, {leave out}, {leave
      off}, {omit}, {take out}] [ant: {include}]
   2: prevent from entering; shut out; "The trees were shutting out
     all sunlight"; "This policy excludes people who have a
     criminal record from entering the country" [syn: {exclude},
     {keep out}, {shut out}, {shut}] [ant: {admit}, {include},
     {let in}]
   3: lack or fail to include; "The cost for the trip excludes food
     and beverages" [ant: {include}]
   4: prevent from entering; keep out; "He was barred from
     membership in the club" [syn: {bar}, {debar}, {exclude}]
   5: put out or expel from a place; "The unruly student was
     excluded from the game" [syn: {eject}, {chuck out},
     {exclude}, {turf out}, {boot out}, {turn out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top