Search result for

exam

(138 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exam-, *exam*
English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exam[N] การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. examination, test
examine[VT] ไต่สวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
examine[VT] พินิจพิจารณา, See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์, Syn. inspect, study
example[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. sample
examine in[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ
examine on[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ
examination[N] การตรวจสอบ, See also: การพิจารณาอย่างละเอียด, Syn. inspection, investigation
examination[N] การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. exam, test
examine for[PHRV] สำรวจ, See also: ค้นหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exam(อิกแซม') n. ดูexamination
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,
examine(อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize
examinee(อิกแซม'มะนี) n. ผู้ถูกทดสอบ,ผู้เข้าสอบ,นักเรียน
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
hexamerousadj. ซึ่งประกอบด้วยหรือแบ่งออกเป็น6ส่วน
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
reexamine(รีอิกแซม'มิน) vt. ตรวจสอบใหม่,สอบพยานใหม่,adj., See also: reexamination n. re-examiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ
hexameter(n) โคลงภาษาอังกฤษที่มีหกจังหวะ
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
examinationการตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การสอบ๒. การไต่สวน, การตรวจสอบ๓. การชันสูตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การถาม, การซักถาม, การไต่สวน๒. การชันสูตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination in chiefการซักถามพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, competitiveการสอบแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, oralการสอบปากเปล่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, physicalการตรวจร่างกาย, กายพินิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinationการตรวจ [การแพทย์]
Examination of witnessesการซักถามพยาน [TU Subject Heading]
Examination, Annualบริการตรวจสุขภาพรายปี [การแพทย์]
Examination, Clinicalตรวจสุขภาพร่างกายทางการแพทย์ [การแพทย์]
Examination, Directการตรวจโดยตรง [การแพทย์]
Examination, Generalการตรวจร่างกายทั่วไป [การแพทย์]
Examination, Grossการตรวจดูด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Examination, Initialการตรวจขั้นต้น [การแพทย์]
Examination, Localการตรวจร่างกายเฉพาะที่ [การแพทย์]
Examination, Objectiveการตรวจเฉพาะที่,ตรวจโดยละเอียดอย่างมีวัตถุประสงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา Dead Space: Downfall (2008)
See, that's an example of a conversationดู.. นั่นเป็นตัวอย่าง ของการมัวแต่พูดเล่นกันที่เราจะเจอ Not Cancer (2008)
And set an example to two other patrons who threw shot glasses.แล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นขว้างปาแก้ว Birthmarks (2008)
I'll do the exam.ฉันยกตัวอย่าง Lucky Thirteen (2008)
Exam going on, 15 minutes.ตัวอย่างภายใน 15 นาที Lucky Thirteen (2008)
Wait, it was a bad example.เดี๋ยว.. ตัวอย่างแย่ Lucky Thirteen (2008)
How about I examine you in one room and my colleagues will do the search?จะเป็นยังไงถ้าฉันตรวจคุณในห้องหนึ่ง และทีมของฉัน จะไปตรวจหาสารพิษที่อื่นๆ The Itch (2008)
Looks like he's studying hard for his exams too.ดูเหมือนว่าเค้ากำลังตั้งใจอ่านหนังสือสอบอยู่ Akai ito (2008)
for now we concentrate on our exams and do our best. Okay?ยังไง จากนี้เราก็จะมุ่งมั่นกับการสอบของพวกเราเนอะ พยายามให้เต็มที่ Akai ito (2008)
She passed her exam for a high school in Osaka.บอกว่า เธอได้ผ่านการสอบที่โรงเรียนมัธยม ในโอซาก้า Akai ito (2008)
The guy who failed the exam.The guy who failed the examAkai ito (2008)
I worked hard to pass the exam.ฉันตั้งใจมากเพื่อที่จะสอบให้ผ่าน Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examAfter all, he succeeded in passing the exam.
examAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
examAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
examAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
examAfter the exam we compared the answers we had written.
examAll the exams are now behind us.
examAll things cooperated to make her pass the exam.
examAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
examAlthough she studied hard, she did not succeed in the examination.
examAnd yet he could pass the exam.
examApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
examAre you going to take the entrance examination?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้สมัครสอบ[N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
เก็บงาน[V] check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย
สืบสวนคดี[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สอบ[V] take an exam, See also: examine, take a test, test, quiz, Example: เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล, Thai definition: การทดสอบให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน
อุทาหรณ์[N] example, See also: instance, model, Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง
ช่างพินิจพิเคราะห์[V] scrutinize, See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate, Example: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม, Thai definition: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAM    IH0 G Z AE1 M
EXAMS    IH0 G Z AE1 M Z
EXAMPLE    IH0 G Z AE1 M P AH0 L
EXAMINE    IH0 G Z AE1 M AH0 N
EXAMINES    IH0 G Z AE1 M AH0 N Z
EXAMINER    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0
EXAMINED    IH0 G Z AE1 M AH0 N D
EXAMPLES    IH0 G Z AE1 M P AH0 L Z
EXAMINERS    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z
EXAMINING    IH0 G Z AE1 M AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exam    (n) (i1 g z a1 m)
exams    (n) (i1 g z a1 m z)
examine    (v) (i1 g z a1 m i n)
example    (n) (i1 g z aa1 m p l)
examined    (v) (i1 g z a1 m i n d)
examiner    (n) (i1 g z a1 m i n @ r)
examines    (v) (i1 g z a1 m i n z)
examples    (n) (i1 g z aa1 m p l z)
examiners    (n) (i1 g z a1 m i n @ z)
examining    (v) (i1 g z a1 m i n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Examen {n} | Examen machenexamination; exam | to take one's exams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples) [Add to Longdo]
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out [Add to Longdo]
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
エグザミネーション[, eguzamine-shon] (n) examination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] example; exemplar; typical case [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance [Add to Longdo]
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, ] example sentence [Add to Longdo]
例语[lì yǔ, ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] example sentence [Add to Longdo]
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] example; case in point [Add to Longdo]
例题[lì tí, ㄌㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] example [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine [Add to Longdo]
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]
审酌[shěn zhuó, ㄕㄣˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] examination; to check and review [Add to Longdo]
政审[zhèng shěn, ㄓㄥˋ ㄕㄣˇ, / ] examine sb's political record; political investigation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受験[じゅけん, juken] Examen_machen, Pruefung_ablegen [Add to Longdo]
受験地獄[じゅけんじごく, jukenjigoku] Examenshoelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, n. [OE. test test, or cupel, potsherd, F. t[^e]t,
   from L. testum an earthen vessel; akin to testa a piece of
   burned clay, an earthen pot, a potsherd, perhaps for tersta,
   and akin to torrere to patch, terra earth (cf. {Thirst}, and
   {Terrace}), but cf. Zend tasta cup. Cf. {Test} a shell,
   {Testaceous}, {Tester} a covering, a coin, {Testy},
   {T[^e]te-[`a]-t[^e]te}.]
   1. (Metal.) A cupel or cupelling hearth in which precious
    metals are melted for trial and refinement.
    [1913 Webster]
 
       Our ingots, tests, and many mo.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination or trial by the cupel; hence, any critical
    examination or decisive trial; as, to put a man's
    assertions to a test. "Bring me to the test." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Means of trial; as, absence is a test of love.
    [1913 Webster]
 
       Each test every light her muse will bear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. That with which anything is compared for proof of its
    genuineness; a touchstone; a standard.
    [1913 Webster]
 
       Life, force, and beauty must to all impart,
       At once the source, and end, and test of art.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Discriminative characteristic; standard of judgment;
    ground of admission or exclusion.
    [1913 Webster]
 
       Our test excludes your tribe from benefit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Judgment; distinction; discrimination.
    [1913 Webster]
 
       Who would excel, when few can make a test
       Betwixt indifferent writing and the best? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) A reaction employed to recognize or distinguish
    any particular substance or constituent of a compound, as
    the production of some characteristic precipitate; also,
    the reagent employed to produce such reaction; thus, the
    ordinary test for sulphuric acid is the production of a
    white insoluble precipitate of barium sulphate by means of
    some soluble barium salt.
    [1913 Webster]
 
   8. A set of questions to be answered or problems to be
    solved, used as a means to measure a person's knowledge,
    aptitude, skill, intelligence, etc.; in school settings,
    synonymous with {examination} or {exam}; as, an
    intelligence test. Also used attributively; as a test
    score, test results.
    [PJC]
 
   {Test act} (Eng. Law), an act of the English Parliament
    prescribing a form of oath and declaration against
    transubstantiation, which all officers, civil and
    military, were formerly obliged to take within six months
    after their admission to office. They were obliged also to
    receive the sacrament according to the usage of the Church
    of England. --Blackstone.
 
   {Test object} (Optics), an object which tests the power or
    quality of a microscope or telescope, by requiring a
    certain degree of excellence in the instrument to
    determine its existence or its peculiar texture or
    markings.
 
   {Test paper}.
    (a) (Chem.) Paper prepared for use in testing for certain
      substances by being saturated with a reagent which
      changes color in some specific way when acted upon by
      those substances; thus, litmus paper is turned red by
      acids, and blue by alkalies, turmeric paper is turned
      brown by alkalies, etc.
    (b) (Law) An instrument admitted as a standard or
      comparison of handwriting in those jurisdictions in
      which comparison of hands is permitted as a mode of
      proving handwriting.
 
   {Test tube}. (Chem.)
    (a) A simple tube of thin glass, closed at one end, for
      heating solutions and for performing ordinary
      reactions.
    (b) A graduated tube.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Criterion; standard; experience; proof; experiment;
     trial.
 
   Usage: {Test}, {Trial}. Trial is the wider term; test is a
      searching and decisive trial. It is derived from the
      Latin testa (earthen pot), which term was early
      applied to the fining pot, or crucible, in which
      metals are melted for trial and refinement. Hence the
      peculiar force of the word, as indicating a trial or
      criterion of the most decisive kind.
      [1913 Webster]
 
         I leave him to your gracious acceptance, whose
         trial shall better publish his commediation.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Thy virtue, prince, has stood the test of
         fortune,
         Like purest gold, that tortured in the furnace,
         Comes out more bright, and brings forth all its
         weight.              --Addison.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exam
   n 1: a set of questions or exercises evaluating skill or
      knowledge; "when the test was stolen the professor had to
      make a new set of questions" [syn: {examination}, {exam},
      {test}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top