ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exothermic

EH2 K S OW0 TH ER1 M IH0 K   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exothermic-, *exothermic*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exothermic reactionปฏิกิริยาแบบคายความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exothermicพลังงานที่คายออกมา [การแพทย์]
exothermic changeการเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน, การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exothermic Processขบวนการคายความร้อน [การแพทย์]
exothermic reactionปฏิกิริยาคายความร้อน, ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีพลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานความร้อนส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we're going to combine these chemicals with ordinary dish soap, creating a little exothermic release of oxygen.ทีนี้ เราก็เอาสองอย่างนี่ มาผสมกัน กับน้ำยาล้างจานธรรมดา ก่อให้เกิดการคาย ออกซิเจนออกมา The Vengeance Formulation (2009)
Well, if we had a freezer, the condensed liquid would cool more quickly, because, of course, this is an exothermic reaction, which means "giving off heat,"ผม ผมรู้ อีกนานแค่ไหน? ถ้าเรามีเครื่องแช่แข็ง Ozymandias (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXOTHERMIC EH2 K S OW0 TH ER1 M IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放热反应[fàng rè fǎn yìng, ㄈㄤˋ ㄖㄜˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] exothermic reaction, #151,176 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exothermic \Ex`o*ther"mic\, a. [Pref. exo- + thermic.] (Chem.)
   Characterized by, or formed with, evolution of heat; as, an
   exothermic reaction; -- opposed to {endothermic}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exothermic
   adj 1: (of a chemical reaction or compound) occurring or formed
       with the liberation of heat [syn: {exothermic},
       {exothermal}, {heat-releasing}] [ant: {endothermal},
       {endothermic}, {heat-absorbing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top