Search result for

without

(115 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -without-, *without*
English-Thai: Longdo Dictionary
without prejudice(n prep ) โดยไม่มีความลำเอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
without[PREP] โดยปราศจาก, See also: โดยไม่มี, Syn. absent, lacking, sans, Ant. with
without[ADV] ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outside, outdoors
without[CONJ] ยกเว้น (คำไม่เป็นทางการ), Syn. unless
without fail[IDM] แน่นอน
withoutdoors[ADV] นอกบ้าน (คำโบราณ), See also: ภายนอกบ้าน, นอกอาคาร, Syn. outdoors, Ant. indoors
without question[IDM] แน่นอน
without further ado[IDM] ไม่ต้องพูดต่อ, See also: ไม่พูดแล้ว, จบ
without batting an eye[IDM] ไม่แสดงออกใดๆทางสายตา สีหน้า, See also: หน้าเฉยๆ ไร้อารมณ์
without rhyme or reason[IDM] ไม่มีเหตุผล, See also: ไม่มีลำดับ, ไม่มีวัตถุประสงค์
without any strings attached[IDM] โดยไม่มีเงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
without(วิธ'เอาทฺ) prep.,adv.,n. ปราศจาก,ไม่มี,พ้น,นอก,ภายนอก,ข้างนอก,ส่วนที่อยู่ภายนอก conj. นอกจาก, Syn. not with
withoutdoors(วิธเอาทฺ'ดอร์ซ) adv. นอกบ้าน
absence without leaveดู A. W. O. L.

English-Thai: Nontri Dictionary
without(adv,pre) ภายนอก,ข้างนอก,ปราศจาก,นอกเหนือ,พ้น,ไม่มี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
without authorityโดยปราศจากอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without dayโดยไม่กำหนดวัน [ดู sine die ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without delayโดยไม่ชักช้า, โดยพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without foundationโดยไม่มีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without noticeโดยไม่ต้องบอกกล่าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without prejudiceโดยไม่เป็นการตัดสิทธิ (ที่จะฟ้องใหม่), โดยมิให้เป็นการเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without profits policyกรมธรรม์ไม่ได้ร่วมกำไร มีความหมายเหมือนกับ non-participating policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
without profits policyกรมธรรม์ไม่ร่วมกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without proportionไม่มีส่วนได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
without recourseโดยไม่มีการไล่เบี้ย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Without rightsไม่มีสิทธิ์ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If there's one thing I've learned, it's that there would be no gossip without secrets.สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ คือถ้าไม่มีความลับก็ไม่มีข่าวเมาท์ The Serena Also Rises (2008)
Without finishing high school. Which she's doing by homeschooling.ก่อนที่จะจบไฮสคูล เธอคงจะเรียนที่บ้านแทน New Haven Can Wait (2008)
Without a backup answer, do you?โดยไม่มีคำตอบสำรองงั้นรึ New Haven Can Wait (2008)
Poor Chuck. What is life without a friend to share it?ชัคที่น่าสงสาร ชีวิตที่ขาดเพื่อนมันเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
To mustique or ibiza without warningไปมอนโตคิว หรือ ไอบิซ่า โดยไม่บอกล่วงหน้า Chuck in Real Life (2008)
And give him a taste of life without me. no, no, no.ทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีฉันแล้วเป็นยังไง ไม่ๆๆๆ Pret-a-Poor-J (2008)
"success is nothing without someone to share it with."การประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรถ้าปราศจากคนที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
Without it, I'm not sure how long we'd last.ถ้าไม่มีมัน ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคบกันได้นานเท่าไหร่ Pret-a-Poor-J (2008)
And Jimmy is, without a doubt, that special someone for Chloe.และไม่ต้องสงสัยเลยว่า จิมมี่ คือคนพิเศษสุดของโคลอี้ Committed (2008)
At least three couples in the last two weeks have vanished without a trace.โคลอี้กับจิมมี่ไม่ใช่คู่เดียวที่หายไป, คลาร์ก Committed (2008)
I did... without my abilities.ผมจะทำอะไรได้ โดยปราศจากความสามารถพิเศษ Odyssey (2008)
With or without my powers, I'm not gonna let my friend rot in a LuthorCorp prison.จะมีพลังหรือไม่มี ผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อน\ให้ตายในคุกลูเํธอร์คอร์ป Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
without3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
withoutA bird can glide through the air without moving its wings.
withoutA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
withoutA home without love is no more a home than a body without a soul is a man.
withoutA home without love is not a home any more than a body without a soul is a man.
withoutA jack without an ace.
withoutAll our efforts were without result.
withoutA meal without wine is like a day without sunshine.
withoutAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
withoutAnimals cannot exist without air and water.
withoutAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
withoutAnna married without the knowledge of her parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๋เต๋[ADV] aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
ไม่อั้น[ADV] freely, See also: without stint, without limits, Syn. ไม่ยั้ง, Example: พ่อแม่ให้เขาใช้เงินได้อย่างไม่อั้นในการซื้อความหรูหราฟุ่มเฟือย, Thai definition: เต็มที่, เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อจำกัด
วาย[AVD] ceaselessly, See also: without end, continuouslly, Syn. หาย, หยุด, Example: หล่อนคิดถึงชีวิตที่ค่าย เพราะหล่อนเพิ่งจากมาจึงยังคิดถึงไม่วาย
จุดอับ[N] airless, See also: without air, Syn. ที่อับ, Example: ฉันว่าห้องที่เขาอยู่มันเป็นจุดอับพอดี ไม่มีลมเลย, Count unit: จุด, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ไม่มีอากาศเข้าออก, ที่ที่ไม่โปร่ง
ไม่มีหางเสียง[ADV] without tone of voice, See also: abruptly, Syn. ไม่เพราะ, ห้วน, Example: วัยรุ่นสมัยนี้พูดไม่มีหางเสียงกันแล้ว ฟังแล้วห้วนๆ ไม่น่ารัก, Thai definition: ไม่มีคำลงท้ายที่แสดงความเคารพหรือความสุภาพ
ลงคอ[ADV] heartlessly, See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly, Example: เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ, Thai definition: อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
โล่งอก[ADV] relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
อับ[ADJ] without, Syn. ไม่มี, Example: เขาเป็นคนอับปัญญา
ดุ่ม[ADV] without looking left or right, See also: in a preoccupied manner, Syn. ดุ่ย, ดุ่มๆ, Example: เขาเดินดุ่มไปตามทางที่คดเคี้ยวอย่างมีจุดหมายท่ามกลางความมืดมิด, Thai definition: อย่างมีอาการก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่ดูอะไร
ไม่มีเหตุผล[ADV] without reason, See also: unreasonably, Syn. ไร้เหตุผล, ขาดเหตุผล, Example: ผู้ปกครองไม่ควรดุด่าว่ากล่าวลูกอย่างไม่มีเหตุผล, Thai definition: อย่างขาดต้นและปลายของเรื่องที่จะเอามาเป็นเรื่องถกเถียงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge   FR: ignorance [f]
ชาดำเย็น [n. exp.] (chā dam yen) EN: iced tea without milk   FR: thé froid [m]
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
โดยไม่[prep.] (dōi mai) EN: without   FR: sans
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai chakchā) EN: immediately ; without delay   FR: sans tarder ; sans délai

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHOUT    W IH2 TH AW1 T
WITHOUT    W IH2 DH AW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
without    (a) (w i1 dh au1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ohne (zusätzliche) Bedingungenwithout strings; with no strings attached [Add to Longdo]
ohne Beeinträchtigung irgendwelcher Ansprüche; unbeschadet irgendwelcher Ansprüche [jur.]without prejudice to any claim [Add to Longdo]
ohne Beispiel; noch nie da gewesen (dagewesen [alt])without precedent [Add to Longdo]
Ideenlosigkeit {f}without imagination [Add to Longdo]
in aller Ruhewithout ruffle or excitement [Add to Longdo]
ohne viel Umständewithout much fuss [Add to Longdo]
ohne Verbindlichkeit; ohne Obligo [jur.]without prejudice [Add to Longdo]
ohne Vorbehaltwithout reservation [Add to Longdo]
ohne abzusetzenwithout a break [Add to Longdo]
ausnahmsloswithout exception [Add to Longdo]
ergebnisloswithout result [Add to Longdo]
ergebnisloswithout result; without any result [Add to Longdo]
ersatzlos {adj}without replacement [Add to Longdo]
freibleibend {adj} | freibleibendes Angebotwithout engagement | offer without engagement [Add to Longdo]
freihändigwithout holding on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ことゆえ無し;事故無し[ことゆえなし, kotoyuenashi] (exp) (arch) (See 事故・ことゆえ・1) without incident [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不以规矩,不能成方圆[bù yǐ guī ju, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, bu4 neng2 cheng2 fang1 yuan2, / ] without rules, nothing can be done (成语 saw, from Mencius); one must follow some rules [Add to Longdo]
不加思索[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] without thinking; without hesitation; readily; offhand [Add to Longdo]
不名一文[bù míng yī wén, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄧ ㄨㄣˊ, ] without a penny to one's name; penniless; stony-broke [Add to Longdo]
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, / ] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent [Add to Longdo]
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] without destruction there can be no construction [Add to Longdo]
不讳[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] without concealing anything; die [Add to Longdo]
只好[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ, ] without any better option; to have to; to be forced to [Add to Longdo]
径自[jìng zì, ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ, / ] without leave; without consulting anyone [Add to Longdo]
手无缚鸡之力[shǒu wú fú jī zhī lì, ㄕㄡˇ ˊ ㄈㄨˊ ㄐㄧ ㄓ ㄌㄧˋ, / ] without the strength to truss a chicken [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] without authority; to usurp; to arrogate to oneself; to monopolize; expert in; to be good at [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user) [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Without \With*out"\, prep. [OE. withoute, withouten, AS.
   wi[eth]?tan; wi[eth] with, against, toward + ?tan outside,
   fr. ?t out. See {With}, prep., {Out}.]
   [1913 Webster]
   1. On or at the outside of; out of; not within; as, without
    doors.
    [1913 Webster]
 
       Without the gate
       Some drive the cars, and some the coursers rein.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Out of the limits of; out of reach of; beyond.
    [1913 Webster]
 
       Eternity, before the world and after, is without our
       reach.                --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. Not with; otherwise than with; in absence of, separation
    from, or destitution of; not with use or employment of;
    independently of; exclusively of; with omission; as,
    without labor; without damage.
    [1913 Webster]
 
       I wolde it do withouten negligence.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Wise men will do it without a law.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Without the separation of the two monarchies, the
       most advantageous terms . . . must end in our
       destruction.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
       There is no living with thee nor without thee.
                          --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   {To do without}. See under {Do}.
 
   {Without day} [a translation of L. sine die], without the
    appointment of a day to appear or assemble again; finally;
    as, the Fortieth Congress then adjourned without day.
 
   {Without recourse}. See under {Recourse}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Without \With*out"\, adv.
   1. On or art the outside; not on the inside; not within;
    outwardly; externally.
    [1913 Webster]
 
       Without were fightings, within were fears. --2 Cor.
                          vii. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Outside of the house; out of doors.
    [1913 Webster]
 
       The people came unto the house without. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Without \With*out"\, conj.
   Unless; except; -- introducing a clause.
   [1913 Webster]
 
      You will never live to my age without you keep
      yourselves in breath with exercise, and in heart with
      joyfulness.               --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]
 
   Note: Now rarely used by good writers or speakers.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top