Search result for

*離*

(254 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -離-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょり, kyori] (n) ระยะทาง
[りこん, rikon] (vt) หย่าร้าง
[りりく, ririku] (vt) บินขึ้น, See also: take-off

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りきゅう, rikyuu] บ้านพักตากอากาศ
引き[ひきはなす, hikihanasu] (n ) ตัด ปล่อย ทำให้หลุดจากกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[ばなれる, banareru] Thai: (อายุ)ห่างกัน
切り[きりはなす, kirihanasu] Thai: แยกห่างจากกัน English: to detach
[はなす, hanasu] Thai: แยกออก English: to part
[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[離, lí, ㄌㄧˊ] rare beast; strange; elegant
Radical: Decomposition: 离 (lí ㄌㄧˊ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,997
[籬, lí, ㄌㄧˊ] bamboo fence; fence, hedge
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  離 (lí ㄌㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 9,441
[蘺, lí, ㄌㄧˊ] red algae; Gracilaria verrucosa
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  離 (lí ㄌㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかずれず;付かずれず;即かずれず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
つかずれずの態度;付かずれずの態度;即かずれずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude [Add to Longdo]
ウィルス隔[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep [Add to Longdo]
グループ分キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] (n) {comp} group separator; GS [Add to Longdo]
チャネル間分[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] (n) {comp} interchannel isolation [Add to Longdo]
ファイル分キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] (n) {comp} file separator; FS [Add to Longdo]
フィールド分文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] (n) {comp} field-separator character [Add to Longdo]
ユニット分キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] (n) {comp} unit separator; US [Add to Longdo]
レコード分キャラクタ[レコードぶんりキャラクタ, reko-do bunri kyarakuta] (n) record separator; RS [Add to Longdo]
愛別[あいべつりく, aibetsuriku] (n) {Buddh} the pain of separation from loved ones [Add to Longdo]
一家[いっかりさん, ikkarisan] (n,vs) the breakup (dispersal) of a family [Add to Longdo]
引きす(P);引す(io)(P);引きはなす[ひきはなす, hikihanasu] (v5s,vt) to pull apart; to separate; (P) [Add to Longdo]
引数分[ひきすうぶんりし, hikisuubunrishi] (n) {comp} parameter separator [Add to Longdo]
[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain) [Add to Longdo]
穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world [Add to Longdo]
遠くれて[とおくはなれて, tookuhanarete] (n) at a long distance [Add to Longdo]
遠距[えんきょり, enkyori] (n,adj-no) long distance; tele-; (P) [Add to Longdo]
遠距分解能[えんきょりぶんかいのう, enkyoribunkainou] (n) far surface resolution [Add to Longdo]
遠距恋愛[えんきょりれんあい, enkyoriren'ai] (n) long distance relationship [Add to Longdo]
遠心分[えんしんぶんり, enshinbunri] (n,vs) centrifugation; centrifuge [Add to Longdo]
遠心分[えんしんぶんりき, enshinbunriki] (n) centrifuge; centrifugal machine [Add to Longdo]
遠心分[えんしんぶんりほう, enshinbunrihou] (n) centrifugal separation method; centrifuge process; centrifugation method [Add to Longdo]
[えんり;おんり, enri ; onri] (n,vs) (1) {Buddh} separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment [Add to Longdo]
可聴距[かちょうきょり, kachoukyori] (n) audible distance [Add to Longdo]
会者定[えしゃじょうり, eshajouri] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
[かいり, kairi] (n,vs) dissociation [Add to Longdo]
性障害[かいりせいしょうがい, kairiseishougai] (n) dissociative disorder [Add to Longdo]
性同一性障害[かいりせいどういつせいしょうがい, kairiseidouitsuseishougai] (n) dissociative identity disorder [Add to Longdo]
定数[かいりていすう, kairiteisuu] (n) dissociation constant [Add to Longdo]
[かいりねつ, kairinetsu] (n) heat of dissociation [Add to Longdo]
角距[かくきょり, kakukyori] (n) angular distance [Add to Longdo]
[かくり, kakuri] (n,vs,adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) [Add to Longdo]
[かくりせつ, kakurisetsu] (n) isolation theory [Add to Longdo]
病舎[かくりびょうしゃ, kakuribyousha] (n) isolation ward [Add to Longdo]
病棟[かくりびょうとう, kakuribyoutou] (n) isolation ward [Add to Longdo]
命令[かくりめいれい, kakurimeirei] (n) isolation order [Add to Longdo]
掛けれる;掛れる;懸れる;懸けれる;かけれる[かけはなれる, kakehanareru] (v1,vi) to be very far apart from; to be remote; to be quite different from [Add to Longdo]
活字[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature [Add to Longdo]
寒垢[かんごり, kangori] (n) cold-water ablutions performed in winter [Add to Longdo]
軌道の心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
軌道心率[きどうりしんりつ, kidourishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
[きゃくばなれ, kyakubanare] (n) customers losing interest in product or shop [Add to Longdo]
[きょり, kyori] (n) distance; range; (P) [Add to Longdo]
を開く[きょりをひらく, kyoriwohiraku] (exp,v5k) to open the distance [Add to Longdo]
[きょりかん, kyorikan] (n) sense of distance (physical or emotional); feeling of distance [Add to Longdo]
空間[きょりくうかん, kyorikuukan] (n) {math} metric space [Add to Longdo]
[きょりけい, kyorikei] (n) range finder [Add to Longdo]
[きょりひょう, kyorihyou] (n) distance mark; milepost [Add to Longdo]
協議[きょうぎりこん, kyougirikon] (n) divorce by consent [Add to Longdo]
極距[きょくきょり, kyokukyori] (n) polar distance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离开[lí kāi, ㄌㄧˊ ㄎㄞ, / ] to depart; to leave, #915 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] to leave; to depart; to go away; from, #1,272 [Add to Longdo]
距离[jù lí, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] distance; to be apart, #1,571 [Add to Longdo]
分离[fēn lí, ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] to separate, #3,279 [Add to Longdo]
离婚[lí hūn, ㄌㄧˊ ㄏㄨㄣ, / ] to divorce; to be divorced from (one's wife or husband), #3,984 [Add to Longdo]
脱离[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, / ] separate; break away, #4,605 [Add to Longdo]
远离[yuǎn lí, ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ, / ] removed from, #5,301 [Add to Longdo]
离子[lí zǐ, ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] ion, #5,330 [Add to Longdo]
离去[lí qù, ㄌㄧˊ ㄑㄩˋ, / ] to leave; to exit, #6,079 [Add to Longdo]
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, / ] inseparable; inevitably linked to, #6,853 [Add to Longdo]
隔离[gé lí, ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] to separate; to isolate, #6,962 [Add to Longdo]
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] withdraw from; evacuate, #8,359 [Add to Longdo]
游离[yóu lí, ㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] to disassociate; to drift away; to leave (a collective); free (component), #11,296 [Add to Longdo]
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, / ] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped, #12,425 [Add to Longdo]
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, / ] deviate; diverge; wander, #13,141 [Add to Longdo]
离别[lí bié, ㄌㄧˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] to leave (on a long journey); to part from sb, #13,521 [Add to Longdo]
离职[lí zhí, ㄌㄧˊ ㄓˊ, / ] retire; leave office; quit a job, #13,668 [Add to Longdo]
背离[bèi lí, ㄅㄟˋ ㄌㄧˊ, / ] deviate from; depart from, #14,590 [Add to Longdo]
离心[lí xīn, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ, / ] centrifugal (force), #15,360 [Add to Longdo]
离奇[lí qí, ㄌㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] odd, #16,786 [Add to Longdo]
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, / ] excessive; beyond reasonable limits; irregular, #17,410 [Add to Longdo]
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, / ] blurred; hard to make out distinctly, #21,635 [Add to Longdo]
离休[lí xiū, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄡ, / ] to retire; to leave work and rest (euphemism for compulsory retirement of old cadres), #21,693 [Add to Longdo]
离任[lí rèn, ㄌㄧˊ ㄖㄣˋ, / ] to leave office; to leave one's post, #22,539 [Add to Longdo]
离异[lí yì, ㄌㄧˊ ㄧˋ, / ] divorce, #23,803 [Add to Longdo]
离散[lí sàn, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ, / ] discrete; scatter; disperse, #24,100 [Add to Longdo]
别离[bié lí, ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧˊ, / ] take leave of; leave, #24,763 [Add to Longdo]
离队[lí duì, ㄌㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] leave one's post, #28,662 [Add to Longdo]
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] scattered and smashed (成语 saw), #30,950 [Add to Longdo]
离合器[lí hé qì, ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ, / ] clutch, #31,622 [Add to Longdo]
离心机[lí xīn jī, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, / ] centrifuge, #33,792 [Add to Longdo]
离合[lí hé, ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, / ] clutch (in car gearbox), #34,103 [Add to Longdo]
等离子体[děng lí zǐ tǐ, ㄉㄥˇ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄊㄧˇ, / ] plasma (phys.), #34,287 [Add to Longdo]
悲欢离合[bēi huān lí hé, ㄅㄟ ㄏㄨㄢ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, / ] joys and sorrows; partings and reunions; the vicissitudes of life, #34,483 [Add to Longdo]
形影不离[xíng yǐng bù lí, ㄒㄧㄥˊ ˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] inseparable (as form and shadow), #34,621 [Add to Longdo]
电离[diàn lí, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ, / ] ion; ionized (e.g. gas), #36,068 [Add to Longdo]
负离子[fù lí zǐ, ㄈㄨˋ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] negative ion (phys.), #36,937 [Add to Longdo]
阳离子[yáng lí zǐ, ㄧㄤˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] cation (chem.); positive ion, #38,953 [Add to Longdo]
短距离[duǎn jù lí, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] short distance; a stone's throw away, #39,180 [Add to Longdo]
阴离子[yīn lí zǐ, ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] negative ion, #42,704 [Add to Longdo]
背井离乡[bèi jǐng lí xiāng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ, / ] to leave one's native place, esp. against one's will (成语 saw), #44,280 [Add to Longdo]
流离失所[liú lí shī suǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄙㄨㄛˇ, / ] destitute and homeless (成语 saw); forced from one's home and wandering about; displaced, #44,408 [Add to Longdo]
挑拨离间[tiǎo bō lí jiàn, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to sow dissension (成语 saw); to drive a wedge between, #44,883 [Add to Longdo]
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee, #46,709 [Add to Longdo]
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift, #49,912 [Add to Longdo]
光怪陆离[guāng guài lù lí, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] monstrous and multicolored; grotesque and variegated, #54,008 [Add to Longdo]
种族隔离[zhǒng zú gé lí, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] apartheid, #54,421 [Add to Longdo]
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] abandon, #56,144 [Add to Longdo]
离岛[lí dǎo, ㄌㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] outlying islands, #56,684 [Add to Longdo]
离心力[lí xīn lì, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, / ] centrifugal force, #57,112 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴直し は 靴型 から れる な[3]
"How far is it from here to the station?" "It is about two miles."「ここから駅までどのくらい距がありますか」「約2マイルです」
"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"「汗でびしょ濡れだよ」「れてっ。臭いわっ!」 [F]
"Now and then I think of divorcing him." "You must be kidding!"「時々、彼と婚しようと思うの」「冗談だろう!」
Ten miles is not a short distance.10マイルと言えば短い距ではない。
I left Japan for the first time in ten years.10年ぶりに日本をれた。
Let go of me!私から手をせ!
Twenty miles is a long distance to walk.20マイルは、歩くのに長い距だ。
Flight 226 takes off at 10:30.226便は10時30分に陸します。
Forty miles is a good distance.40マイルといえばかなりの距だ。
Four miles is a good distance.4マイルはかなりの距だ。
Five miles is a suitable distance for a picnic.5マイルはピクニックに適した距だ。
Five miles is a long distance to walk.5マイルは歩くには長い距だ。
I had retinal detachment five years ago.5年前に網膜剥を起こしました。
The seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.70才の老人は20才の妻をつねに家においてさなかった。その老人は底意地が悪かった。
Look! There's a plane taking off.ああ飛行機が陸する。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分がれたのと同じ方法で戻ってくると約束していた。
I had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.あと50000マイルほど走行距を出してみたかったのだが、高速道路で故障してしまった。修理となるとえらく金がかかってとても無理だろう。
I want to split up, but I know I couldn't even if I tried.あなたかられようと思っているのにいざそうしようとしてもうまくいかない。
We will terribly miss you if you leave Japan.あなたが日本をれたら、私たちはとてもさびしく思うでしょう。
I will badly miss you if you leave Japan.あなたが日本をれると私はとてもさびしくなる。
You should have your son independent of you.あなたの息子さんを親れさせるべきです。
What time is your plane due to take off?あなたの飛行機は何時に陸する予定ですか。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたはれる前に必ず火を消しなさい。
The professional skier liked to "hot-dog" down the mountain.あのプロのスキーヤーはれ業をしながら山をおりるのが好きだった。
That plane will take off at five.あの飛行機は5時に陸します。
Compared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.アメリカの場合に比べれば、日本人の結婚は、婚に終わることはまれである。
You have to be outside something, able to experience it from a distance, before it makes sense.あるものの意味がわかるためには、そのものの外に出て、れたところからそれを経験することができなければならない。
Under no circumstances must you leave the room.いかなる状況でも部屋をれてはならない。
The fact that nowadays fewer men smoke is a headache for the Japanese tobacco industry.いま、日本のたばこ産業界は、大人の男たちのたばこれに頭をいためている。
The Catholic Church is opposed to divorce.カトリック教会は婚に反対している。
Cathy, please stay out of my way for a while.キャッシー、しばらく邪魔にならないようにれていて下さい。
Kate left this place for good.ケイトは、これを最後に永久にここをれていった。
I'd like seats about fifty yards from the court.コートから約50ヤードくらいれた席がいいです。
How far is it from here to your house?ここからあなたの家までどれくらいの距がありますか。
How far is it from here to the hotel?ここからそのホテルまでどのくらいの距ですか。
How far is it from here to the station?ここからその駅までどれくらいの距がありますか。
How far is it from here?ここからどのくらいの距がありますか。
How far is it from here?ここからどれくらいの距ですか。
How far is it from here to the station?ここから駅からまでどのくらい距がありますか。
How far is it from here to the station?ここから駅までどのくらいの距ですか。
How far is it from here to the station?ここから駅までどのくらいれていますか。
How far is it from here to the station?ここから駅までどれくらい距がありますか。
How far is it from here to the station?ここから駅までどれくらいれていますか。
What is the distance from here to the station?ここから駅までの距はどのくらいですか。
How far is it from here to your school?ここから学校までどのくらいの距ですか。
How far is it from here to your house?ここから君の家までどのくらい距がありますか。 [M]
How far is it from here to your school?ここから君の学校まではどれほどれていますか。 [M]
How far is it from here to Tokyo?ここから東京までどのくらいの距ですか。
It is no less than two hours' walk from here.ここから歩いて2時間もの距だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not that far from here.[CN] 保持安全距 Tunnel (2016)
I want to see their world.[CN] 但我們的目標是逃這里 The goal is to escape. The Bicameral Mind (2016)
He could've walked away and left poor Ser Gregor to die.[JA] グレゴー卿かられて 死ぬのを待てばよかった The Queen's Justice (2017)
Pull it away from Hugh.[JA] ヒューから引きすんだ Life (2017)
I thought being as far away from home as possible was just where you wanted to be.[JA] 船の操縦が最高だったから きっと見つからないわ 家から遠くれたいっていう 君の望みを叶えただけさ Stalker's Prey (2017)
For one final round.[CN] 你從未逃 You never did escape. The Bicameral Mind (2016)
The most important thing for you kids to know is that this divorce is not your fault.[JA] 「婚における 子供への配慮」 「婚における 子供への配慮」 婚は あなたたちの せいじゃないわ 婚は あなたたちの せいじゃないわ Smell the Weakness (2017)
Right.[CN] 我們等等就能開這裡了 Tunnel (2016)
Indeed.[CN] 但她的開對這兒的朋友及公司 But it is a devastating loss for all of her friends here 更是慘痛的損失 and the company as a whole. Trace Decay (2016)
I didn't even think of stopping.[JA] 頭かられなかったわ  ()
And I knew that they had little clipped dicks, little-- little neat...[CN] 我十歲的時候父母異 我爸變成猶太人 Louis C.K. 2017 (2017)
Speak to us.[CN] 揭開將你我世界分的面紗 Be Our Guest (2016)
We are standing in room 64 of the Hotel Cortez, where the notorious Ten Commandments Killer lived when he terrorized Los Angeles many years ago.[CN] 日落只剩三小時了 Be Our Guest (2016)
I don't give a shit about your fucking quarantine![JA] - 隔なんてくそくらえ! Life (2017)
We're getting a divorce.[JA] 婚するのよ The Secret of Sales (2017)
Didn't I say I needed some space?[JA] 距を置いてくれないの? Stalker's Prey (2017)
How do I look?[CN] 才能開這個地方 if you ever want to leave this place? The Bicameral Mind (2016)
But there is no profit accentuating the limitations.[CN] 比如不能開這座旅館的范圍 Battle Royale (2016)
Look, sweetheart, there are loads of reasons why couples break up.[JA] 婚は いろんな理由の積み重ねだ Smell the Weakness (2017)
You don't want to be, but the thought just won't go away.[JA] 考えたくなくても 考えが頭かられない Eastwatch (2017)
Our intent is to isolate and destroy it in compliance with protocol.[JA] 私たちはそれを分し破壊する それは規定事項に準している Life (2017)
Wait a minute.[CN] 開這里 Start Digging (2016)
Drink up, darling.[CN] 她快要永遠開這里了 我不能允許這種事的發生 Battle Royale (2016)
I'm not going anywhere.[CN] 答應我你不會 Battle Royale (2016)
Promise me you won't leave me.[CN] 他們都開了 Battle Royale (2016)
Send it by delivery bike.[CN] 它這裡沒有那麼遠啊 Tunnel (2016)
I am.[CN] 爸爸 我得趕緊開這塊礁石 但是我希望你知道 我會戰斗到底 The Shallows (2016)
So unless you start selling windows for me, the only thing you'll get from me is a fucking P-45![JA] 窓を売らないかぎり お前が受け取れるのは 職証明書だけだ Smell the Weakness (2017)
Location classified."[JA] 「 して保管 」 Resident Evil: Vendetta (2017)
Just tell them it was a domestic.[CN] 真的 他說他需要暫時開 等什么事平息 Start Digging (2016)
Pleasure to see you.[CN] 別開你的舞伴 Stay with your partner. Trace Decay (2016)
- Now.[CN] 好了 我得請你開了 Be Our Guest (2016)
Split up into three teams.[JA] 3班に分 Resident Evil: Vendetta (2017)
Now, are you on the old diet pills because I've lost mine and I'm starting to shake like a fucking leaf right now.[JA] あのサプリを持ってないか? 脱症状が出てるんだ Smell the Weakness (2017)
It was a way of segregating black people from white people.[JA] 黒人と白人の分政策だ Barbecue (2017)
But notice how it's approaching and not retreating.[JA] どうして近づいてきて れないんだろ 気をつけて Life (2017)
That phone call Rebecca got before she took off...[JA] その電話Rebecca 彼女が陸する前に... 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Because I'm getting divorced.[JA] 俺は婚する Smell the Weakness (2017)
-Now try holding it over the flame.[CN] 不要開這個房間 Malarkey! (2017)
Fuck them, Rick.[JA] 30キロもれた施設に 引っ越すことになる Smell the Weakness (2017)
As time went by, and freedom arrived, townships changed, and have become a place where black people can have fun.[JA] だが時代が変わり 自由がやってきた 分政策が撤廃され 黒人も 安住できるようになった Barbecue (2017)
We were all-[CN] 她有很多觀點都錯得 Malarkey! (2017)
If you say company car one more time I'm divorcing you. - What's the better job?[JA] もう一度 言ったら婚する マシな仕事って? Sexy Rollercoasters (2017)
Always emigrating.[JA] 大勢が世界に散した Barbecue (2017)
Thank you, Commander.[CN] 這政策的一部分 是將積極的警察 調外勤崗位 Start Digging (2016)
Liz knew just the place.[CN] 但必須遠我們 Be Our Guest (2016)
Just me and my baby boy.[CN] 我想 Battle Royale (2016)
They're a free trial, although you should know that there might be some withdrawal symptoms.[JA] 脱症状が 出るかもしれないけど Smell the Weakness (2017)
Keep an eye on him, Carol.[JA] 目をすな Sexy Rollercoasters (2017)
- All right. Clear.[JA] - わかった れて Life (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルス隔[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
グループ分キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
チャネル間分[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] interchannel isolation [Add to Longdo]
ファイル分キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] file separator (FS) [Add to Longdo]
フィールド分文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
ユニット分キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] unit separator (US) [Add to Longdo]
引数分[ひきすうぶんりし, hikisuubunrishi] parameter separator [Add to Longdo]
[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
使用距[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber) [Add to Longdo]
切り[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
長距キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier [Add to Longdo]
長距会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
長距電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
長距電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]
[ぶんり, bunri] separation (vs), decollation [Add to Longdo]
記号[ぶんりきごう, bunrikigou] separator [Add to Longdo]
[ぶんりし, bunrishi] separator [Add to Longdo]
子文字[ぶんりしもじ, bunrishimoji] separator character [Add to Longdo]
[ぶんりふ, bunrifu] separator [Add to Longdo]
[はなす, hanasu] to release [Add to Longdo]
散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform [Add to Longdo]
散フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT [Add to Longdo]
散的[りさんてき, risanteki] discrete [Add to Longdo]
散的データ[りさんてきデータ, risanteki de-ta] discrete data [Add to Longdo]
散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中距競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]
[ぶんり, bunri] Trennung, Teilung, Isolierung [Add to Longdo]
切り[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
短距[たんきょり, tankyori] kurze_Strecke, kurze_Entfernung [Add to Longdo]
[きょり, kyori] Entfernung, Distanz, Abstand [Add to Longdo]
近距[きんきょり, kinkyori] kurze_Strecke, kurze_Entfernung [Add to Longdo]
遠距[えんきょり, enkyori] grosse_Entfernung, weite_Entfernung [Add to Longdo]
長距[ちょうきょり, choukyori] grosse_Entfernung, weite_Entfernung [Add to Longdo]
[かくり, kakuri] Isolierung [Add to Longdo]
[はなす, hanasu] trennen, entfernen [Add to Longdo]
れる[はなれる, hanareru] sich_trennen [Add to Longdo]
[りはん, rihan] Entfremdung, Abtruennigkeit, Aufstand [Add to Longdo]
[りこん, rikon] Scheidung, Ehescheidung [Add to Longdo]
婚訴訟[りこんそしょう, rikonsoshou] Scheidungsprozess [Add to Longdo]
[りしょう, rishou] (wieder) flott_werden [Add to Longdo]
[りだつ, ridatsu] Austritt (aus einer Organisation) [Add to Longdo]
[りりく, ririku] das_Starten, das_Abheben, Abflug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top