ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -任-, *任*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[任, rèn, ㄖㄣˋ] to trust, to rely on; to appoint; to bear; duty, office
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  壬 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 186

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, ] to assign; to appoint; office; responsibility; surname Ren, #1,329 [Add to Longdo]
[rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ, ] any; whatever; whichever; whatsoever, #463 [Add to Longdo]
[rèn wu, ㄖㄣˋ ㄨ˙, / ] mission; assignment; task; duty; role, #673 [Add to Longdo]
[zé rèn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility; blame; duty, #732 [Add to Longdo]
[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head, #1,740 [Add to Longdo]
[dān rèn, ㄉㄢ ㄖㄣˋ, / ] to hold a governmental office or post; to assume office of; to take charge of; to serve as, #2,073 [Add to Longdo]
[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] trust; have confidence in, #3,028 [Add to Longdo]
副主[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] deputy director; assistant head, #3,853 [Add to Longdo]
[rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ, ] arbitrarily; at will; random, #4,813 [Add to Longdo]
[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to appoint and nominate, #5,873 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[まかす, makasu] Thai: มอบหมาย English: to entrust
[まかす, makasu] Thai: ปล่อยให้คนอื่นทำ English: to leave to a person
せる[まかせる, makaseru] Thai: ตามใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にん, nin] (n) obligation; duty; charge; responsibility; (P) [Add to Longdo]
じる[にんじる, ninjiru] (v1,vi) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as [Add to Longdo]
[まかす, makasu] (v5s,vt) to entrust; to leave to a person; (P) [Add to Longdo]
ずる[にんずる, ninzuru] (vz) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as [Add to Longdo]
せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像にせる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きにせる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P) [Add to Longdo]
に当たる[にんにあたる, ninniataru] (exp,v5r) to undertake a duty [Add to Longdo]
を果たす[にんをはたす, ninwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's duty; to discharge one's duties [Add to Longdo]
を解かれる[にんをとかれる, ninwotokareru] (exp,v1) to be relieved of one's post [Add to Longdo]
[にんい, nin'i] (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P) [Add to Longdo]
意キャラクタ[にんいキャラクタ, nin'i kyarakuta] (n) {comp} any character [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You can trust him with any job.あいつに仕事をせておけば安心だ。
When you said you'd look after Spot, you knew there'd be responsibilities.あなたがスポットを世話するって言ったとき、そういった責が生じるのは分かっていたはずでしょ。
I'll leave everything to you.あなたにすべてせます。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な支援がなければ、私の務は失敗に終わっていたでしょう。
We ask you to account for your conduct.あなたの行為の責をもってもらおう。
It is you that are to blame for it.あなたはそのことに対して責がある。
You've got to answer for the outcome.あなたはその結果に責をおわなければならない。
You are not to blame for the accident.あなたはその事故に責はありませんよ。
You must answer for your careless conduct.あなたはその不始末に責を取らねばならない。
You are liable for the debt.あなたはその負債に責がある。
You should awake to your responsibilities.あなたは自分の責を自覚しなければならない。
If you want it done well, I'm your man.うまくそれをやらせたいと思うなら私こそその適者です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ren![CN]  Avengers Confidential: Black Widow & Punisher (2014)
Karev.[CN] 是 主 Superfreak (2010)
Captain, I wish you'd let Chuck and me handle this case.[JA] この件は チャックと俺に せてください He Walked by Night (1948)
I'll live with you. Come to me.[CN] 我会对你负起责 Episode #1.2 (2004)
Karev.[CN] 主 Superfreak (2010)
that you were responsible for the death by hanging of one Edward Seaton.[JA] 死刑判決に責がある And Then There Were None (1945)
As you know, Mr Owen's saying that I was responsible for the death of one Edward Seaton.[JA] ご承知のように、オウエンは 私がエドワード・シートンの死に 責があると言った And Then There Were None (1945)
"Keep your food![CN] "不,不要给我拿何食物! The Phantom Carriage (1921)
Got it.[JA] せて Spend (2015)
Let me handle this.[JA] 俺にせろ Pinocchio (1940)
Please help me hide it.[JA] 隠すの手伝ってよ それから後は せるから Too Late for Tears (1949)
Evidently, Mr Owen believes we are guilty of certain crimes, which the law cannot touch and appointed himself to execute justice.[JA] オウエンは明らかに 私たちの有罪を確信している 法の手の届かぬ犯罪について 正義を行うことをもって自らじた And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
意キャラクタ[にんいキャラクタ, nin'i kyarakuta] any character [Add to Longdo]
意型[にんいがた, nin'igata] any type [Add to Longdo]
意信号[にんいしんごう, nin'ishingou] optional [Add to Longdo]
意選択構成要素[にんいせんたくこうせいようそ, nin'isentakukouseiyouso] optional (O) component [Add to Longdo]
意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute [Add to Longdo]
意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にん, nin] Pflicht, Aufgabe, -Amt [Add to Longdo]
[まかす, makasu] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
せる[まかせる, makaseru] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
[にんむ, ninmu] Amtspflicht, -Amt, Aufgabe [Add to Longdo]
[にんめい, ninmei] Ernennung [Add to Longdo]
[にんい, nin'i] freiwillig, beliebig [Add to Longdo]
[にんき, ninki] Amtszeit [Add to Longdo]
期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] Ablauf_der_Amtszeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top