ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陰-, *陰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陰, yīn, ㄧㄣ] the female principle; dark, shaded; hidden, implicit, secret
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  侌 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] The shaded side of a hill 阝; 侌 provides the pronunciation,  Rank: 4,925

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, / ] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda, #2,871 [Add to Longdo]
[Yīn, ㄧㄣ, / ] surname Yin, #2,871 [Add to Longdo]
阴谋[yīn móu, ㄧㄣ ㄇㄡˊ, / ] plot; conspiracy, #6,570 [Add to Longdo]
阴影[yīn yǐng, ㄧㄣ ㄧㄥˇ, / ] shadow, #6,850 [Add to Longdo]
阴性[yīn xìng, ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] feminine, #8,114 [Add to Longdo]
阴道[yīn dào, ㄧㄣ ㄉㄠˋ, / ] vagina, #9,686 [Add to Longdo]
阴阳[yīn yáng, ㄧㄣ ㄧㄤˊ, / ] yin and yang, #10,933 [Add to Longdo]
阴天[yīn tiān, ㄧㄣ ㄊㄧㄢ, / ] cloudy day; overcast sky, #15,525 [Add to Longdo]
阴茎[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]
阴暗[yīn àn, ㄧㄣ ㄢˋ, / ] dim; somber, #16,797 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かげ, kage] (n) เงา
[いんき, inki] (adv ) มืดมน หม่นหมอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほと, hoto] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
[ほと, hoto] (n) (arch) female private parts; female genitals [Add to Longdo]
(P);蔭;翳[かげ, kage] (n) (1) shade; shadow; (2) other side; back; background; (P) [Add to Longdo]
[かげで, kagede] (exp) behind one's back [Add to Longdo]
で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]
で糸を引く[かげでいとをひく, kagedeitowohiku] (exp,v5k) to pull wires; to pull strings [Add to Longdo]
で動く[かげでうごく, kagedeugoku] (v5k) to act behind the scenes [Add to Longdo]
と陽[いんとよう, intoyou] (exp) the positive and the negative [Add to Longdo]
[いんに, inni] (adv) (ant [Add to Longdo]
にこもる;に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A cat appeared from behind the curtain.1匹の猫がカーテンのから現れた。
You make life worth living.あなたのおで私は生き甲斐を感じます。
Let's sit down in the shade of that tree.あの木のに腰をおろしましょう。
Every dog is a lion at home.うちの前のやせ犬・弁慶。
Who is hiding behind the curtain?カーテンのに隠れているのは誰。
Christine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn.クリスティーンは1日中日にいました。なぜなら彼女は日焼けしたくないからです。
There must be someone behind this affair.この事件のに誰か黒幕がいるに違いない。
This highway saves us lot of time.この主要道路のおでずいぶん時間が節約できる。
This product brought us a large margin.この製品のおで我が社は大きな利益をあげた。
Then one day the boy came to the tree and the tree said, "Come, Boy, come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apples and play in my shade and be happy."そして、ある日男の子が来たとき、木が言いました、「おいでおいで、そして幹に登って枝にぶら下がってりんごを食べて遊んで、私の木で眠ってくれたら幸せです」
And when he was tired, he would sleep in her shade. [Story, Silverstein]そして、かれは疲れて、彼女の木でねむりました。
The house looked very dismal.その家は見かけがたいへん気だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, that road it ends up in the hell.[JA] だが その行き着く先は 府の淵なり Scarlet Street (1945)
You may even deceive yourself.[CN] 你太險邪惡了 Les Visiteurs du Soir (1942)
What about that treacherous little tramp with him?[CN] 跟他一起的那個險女人呢? North by Northwest (1959)
Conspirators. Scum.[JA] 大した謀だろ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Each word coming from our lips cracked like a whip.[JA] 空気が鬱になり 我々のしゃべる言葉が... Detour (1945)
We're fine, thank God.[JA] お様でね Tikhiy Don (1957)
There's a conspiracy, you know.[JA] これが謀ってものさ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Right! That's him.[JA] そいつのおで とんだ目に遭わされた Tikhiy Don (1957)
I said, "For nothing. "[JA] 「とんだおを被った」って言ったんだ Kansas City Confidential (1952)
Thanks for nothing.[JA] とんだおを被ったぜ Kansas City Confidential (1952)
Then you can put your foot down pull out of the slipstream and maybe overtake two, three cars at once.[JA] "ちょいとアクセルを踏めば... スリップストリームのおで たぶん、一度に2、3台は抜けるんだ" Grand Prix (1966)
Good you told me to come here.[JA] 君のおだ。 Live for Life (1967)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[いんえい, in'ei] hatch(ing), shading [Add to Longdo]
影をつける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch [Add to Longdo]
影を付ける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch [Add to Longdo]
極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT [Add to Longdo]
付け処理[かげつけしょり, kagetsukeshori] shading [Add to Longdo]
[いんせい, insei] negative- [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かげ, kage] NEGATIV, VERBORGEN, SCHATTEN, GEHEIMNIS [Add to Longdo]
[かげ, kage] Schatten, Rueckseite [Add to Longdo]
[かげる, kageru] dunkel_werden, bewoelkt_werden [Add to Longdo]
[いんせい, insei] negativ, verborgen, latent [Add to Longdo]
[いんき, inki] Dunkelheit, Truebsinn, Melancholie [Add to Longdo]
[いんけい, inkei] Penis, Phallus [Add to Longdo]
[いんぼう, inbou] Anschlag, Intrige, Verschwoerung [Add to Longdo]
[いんよう, inyou] Yin_und_Yang, das_Positive_und_Negative [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top