ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

离心力

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -离心力-, *离心力*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离心力[lí xīn lì, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, / ] centrifugal force, #57,112 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, at high speed... the centrifugal force... expands the tyre and... it rubs against the frame of the bike.[CN] - 在高速情况下 离心力 使轮胎膨胀 The World's Fastest Indian (2005)
It must be cen-trifugal or centrifugal, which is it?[CN] 这原理叫做离心力, 还是向心力? Witness for the Prosecution (1957)
As the ship spins around, anyone inside ... feels an outward, or centrifugal, force that acts like gravity.[CN] 飞船旋转的时候,里面的人 会感受到一种和重力类似的离心力 Destiny in Space (1994)
Wow, centrifugal force.[CN] 哇 离心力 The Fuzzy Boots Corollary (2007)
The dough is flat because centrifugal force of rotation.[CN] 旋转产生的离心力把面团压扁了 The Hunt for Ringed Planets (2009)
Please allow me to demonstrate the law of centrifugal force.[CN] 请让我示范离心力定律 Short Circuit 2 (1988)
Well, you've got to keep the weight in otherwise when you get to a high speed... the centrifugal force will the tread right off, wouldn't it?[CN] 你得保持重量 否则达到高速的话 离心力会让轮胎和车身产生摩擦 不是么? The World's Fastest Indian (2005)
It's by the principle of centrifugal force[CN] 这是根据离心力原则来的 The Departure (1967)
The earth spins at 1,000 miles an hour as we desperately try to keep from being thrown off.[CN] 当我们在极力阻止自己被离心力甩出去时 地球正以每小时1000英里的速度自转 Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Looks like it was thrown clear by the centrifugal force of the whirling fan.[CN] 看起来是被风扇旋转的离心力甩出来的 The Secrets in the Proposal (2013)
AMF Analysis Company Headquarters[CN] (特生自卫队分析中队总队) 机龙在战斗时会产生强大的离心力 Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
- Listen, I hate to disappoint you, but that is like the centrifugal forces of unsexy daily life plus biology.[CN] 真的? 听着 我不想让你失望 但这就像生物学上说的 平淡生活中 产生的离心力导致性趣缺缺 Inspiration (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top