ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥离

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥离-, *剥离*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, / ] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped, #12,425 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh Dum-Dum , there appears to be a tiny flake of something ... stucked your ring .[CN] 嘿姆姆,似乎有 剥离小左右 The Flintstones in Viva Rock Vegas (2000)
Give him the Salmon Stripper, call it the Bass Basher. They don't read English anyway.[CN] 给他鲑鱼剥离器, 就说是巴斯照明灯 他们不懂英文 I Heart Huckabees (2004)
The Wing's coming off![CN] 机翼要剥离 Foreign Correspondent (1940)
The only way to study sex with any scientific accuracy... is to strip away everything but its physiological functions.[CN] 科学而精确的研究性的唯一办法 就是剥离其他所有的,只留下它的生理功能 Kinsey (2004)
It begins with growing "blanks" animal drones stripped of characteristic DNA in embryonic tanks at the RePet factory.[CN] 一切由"空白"开始... ...在克隆宠物工厂... ...动物的特征DNA被剥离出来, 放置在胚胎的容器里 The 6th Day (2000)
This technology has peeled back a layer... to reveal another universe.[CN] 这项技术已经剥离,沉醉于另一宇宙 The Lawnmower Man (1992)
I found a way to pull the voice track on the phone call you had with Saunders.[CN] 我找到丛你和桑德斯的对话录音中剥离音频的办法了 Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2004)
Neurons got... Got... Got exposed and circuits got rewired.[CN] 剥离出脑细胞,将神经回路重新搭接 The Manchurian Candidate (2004)
This completely took the human factor out of it.[CN] 这样就可以把人为因素剥离出去 (失误,失败) Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. (1999)
First, the present and all its supports must be stripped away.[CN] 首先,他当前 所有意识必须剥离 La Jetée (1962)
STRIP.[CN] 剥离 Earth Girls Are Easy (1988)
Now strip.[CN] 现在剥离 Welcome to the Dollhouse (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top