Search result for

(60 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疑-, *疑*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj) ไม่แน่ใจ, สงสัย
[ぎもん, gimon] (n ) (เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, S. . questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
[ぎわく, giwaku] ความสงสัย,ความแคลงใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[うたがう, utagau] Thai: สงสัย English: to doubt
[うたがう, utagau] Thai: กังขา English: to suspect

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[疑, yí, ㄧˊ] to doubt, to question, to suspect
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  矢 (shǐ ㄕˇ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] An old man walking 疋 while holding 匕 a cane 矢

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n) doubt; distrust; suspicion (of) [Add to Longdo]
[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
いが晴れる[うたがいがはれる, utagaigahareru] (exp,v1) to be cleared of a charge [Add to Longdo]
いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts [Add to Longdo]
いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion [Add to Longdo]
い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P) [Add to Longdo]
[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]
[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] to doubt; to misbelieve; to suspect [Add to Longdo]
[yí sì, ㄧˊ ㄙˋ, ] deceptive; plausible but fallacious [Add to Longdo]
[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, ] troops deployed to mislead the enemy [Add to Longdo]
[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, ] ignorant; doubt stemming from ignorance; (a summer insect has no word for ice, Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
[yí wèn, ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] a question; sth not understood; to query; interrogative (gramm.) [Add to Longdo]
问代词[yí wèn dài cí, ㄧˊ ㄨㄣˋ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] interrogative pronoun (誰|谁, 甚麼|什么, 哪儿|哪儿 etc) [Add to Longdo]
问句[yí wèn jù, ㄧˊ ㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] a question (gramm.); an interrogative sentence [Add to Longdo]
[yí tuán, ㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] suspicion; doubts and suspicions; a chain of suspicions [Add to Longdo]
[yí xīn, ㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] suspicion [Add to Longdo]
[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, ] jealousy; suspicious and jealous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What time is it?" he wondered.「何時だろうか」と彼はった。
I doubt your good sense.あなたの良識をいます。
They must have suspected me of stealing.あの人達は私が盗みをしたとったにちがいない。
In a way you are right, but I still have doubts.ある意味では君は正しいが、まだ問が残る。 [M]
One thing remains doubtful.いまだにわしいことが一つある。
I had my doubts but this last conversation cleared them all up.いろいろないもあったが、今度の話し合いで、すべてはクリアになった。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念にいの念を持つ物も現れ始めた。
It's doubtful if we'll finish in time for Christmas.クリスマスに間に合って終わるかどうかわしい。
I doubt these generalizations.こういう一般化はわしい。
This aroused her suspicion.このことが彼女に念を持たせた。
It is doubtful whether this machine works well or not.この機械がうまく動くかどうかはわしい。
Any doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.この議論の妥当性に関する問はデータを見れば雲散霧消する。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay.[CN] 你应该不是在怀我吧? Ready (2017)
Hi, Laerte![CN] 去寻找可以改变的面向 去质事情  ()
Police reports say the suspects were armed terrorists.[JA] < 容者は武装テロリスト > Resident Evil: Vendetta (2017)
I find out what people want, what they're afraid of, what makes them tick, and I use it.[CN] 你的老板摧毁了它们 所以我不喜欢 你来质我是否一开始就具有这些品质 Brooklyn Housing (2017)
Where she doesn't use quotation marks, you know?[JA] 何の問も持たない ごく普通の道よ  ()
-[Bill] Tim, Sam and Jamila.[CN] 他們只能漫無目的四處遊走找答案 並聲稱那些可證明出 不相關的事物間存在關連性 對於我們這種 會提出質的人來說很困擾 Malarkey! (2017)
Perhaps we should all be examining what we think we know.[JA] もしかしたら自分たちの常識を うときなのかもしれない The Queen's Justice (2017)
And former president of the D.C. chapter of the American Academy of Pediatrics.[CN] 在世界各地 都有父母對疫苗抱持 Do Some Shots, Save the World (2017)
All right, Peter Quillin, a lot of people want questions answered.[JA] ピーター・クイリン 大勢の問に答えてくれ CounterPunch (2017)
You'd better not be suspecting me![JA] ハッ 私のこと ってんじゃないでしょうね? Ready (2017)
Here I am, arming Lannisters, and I never get a second look.[JA] ラニスターの武器を作っている しかし われたことはない Eastwatch (2017)
You're not sure how you feel about that.[JA] っているようね Eastwatch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
似カラー[ぎじカラー, giji kara-] pseudo color [Add to Longdo]
似コード[ぎじコード, giji ko-do] pseudo code [Add to Longdo]
似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
似乱数[ぎじらんすう, gijiransuu] pseudo random number [Add to Longdo]
問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問符[ぎもんふ, gimonfu] question mark (?) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うたがう, utagau] zweifeln, bezweifeln, Verdacht_hegen, misstrauen [Add to Longdo]
[ぎもん, gimon] -Frage, Zweifel, Problem [Add to Longdo]
[ぎわく, giwaku] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
[ぎごく, gigoku] Skandal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top