ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怜-, *怜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[怜, lián, ㄌㄧㄢˊ] to pity, to sympathize with
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,599

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] pitiful; pathetic, #2,983 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to pity, #13,241 [Add to Longdo]
[lián mǐn, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] pity, #19,906 [Add to Longdo]
[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, / ] to take pity on; to feel tenderness toward, #29,527 [Add to Longdo]
[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] show tender affection for, #43,567 [Add to Longdo]
同病相[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company, #48,625 [Add to Longdo]
[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, / ] feel compassion for; pity, #102,167 [Add to Longdo]
[qǐ lián, ㄑㄧˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] to beg for pity, #104,567 [Add to Longdo]
[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悧狡猾[れいりこうかつ, reirikoukatsu] (n,adj-na) cunning; crafty; shrewd; guileful [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I think that against somebody like that, it's when my seemingly-elegant techniques are seen through that I am defeated.そういう相手の前では、私の見せ掛けだけの悧な技術は、見抜かれた時に負けていたと思う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That lady is also a sad lady.[CN] 刚才那个大婶其实也很可 Episode #1.2 (2004)
"l'm a poor, miserable sinner, I beseech thee Lord of life and Death!"[CN] "噢,我是一个可的罪孽深重的人 我祈求生与死的主人! The Phantom Carriage (1921)
She's more likely to use guile or subterfuge or guile than physical violence to achieve the gangs' ends... but keep your eyes on her if she crosses your path.[JA] ずる賢こっく 肉体的暴力より 悧狡猾に振る舞うタイプね 出くわす事があれば 目を離さない事ね Wasting Time (2012)
Poor doggie.[CN] 真可 Trapped in Paradise (1994)
My poor husband is waiting for me at the theatre.[CN] 我可的丈夫正在剧院等我 Seduction (1929)
didn't you?[JA] (央)ねえ上見て エイ Episode #1.5 (2013)
"Don't let those poor, innocent creatures die!"[CN] 不要让这些可的无辜的小家伙们死去!" The Phantom Carriage (1921)
Once there was a poor Salvation Army sister at death's door.[CN] 曾有一个垂死的可的小传道者 The Phantom Carriage (1921)
No.[CN] 如果你香惜玉 Gone with the Wind (1939)
#And she begged for sympathy only #[CN] 她仅仅恳求得到 One Hour with You (1932)
I'm sorry Miss Barkley appears to sympathise with one who has disgraced the uniform we all wear.[CN] 巴特利先生,她只不过... 悯了一个犯错的人 A Farewell to Arms (1932)
Are Saori and Reio already...[JA] 佐緒里と央はもう... Episode #1.1 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top