ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

许可证

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -许可证-, *许可证*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit, #5,546 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you go and get a warrant and search for the bullet.[CN] 为什么不去拿个 搜查子弹的许可证再来 The Hidden Room (1949)
Through ways of my own, I provide them with exit visas.[CN] 我提供他们出境许可证 Casablanca (1942)
- Done. No matter how clever he is, he still needs an exit visa.[CN] 成交,不管他多聪明 他仍然需要一份出境许可证 Casablanca (1942)
Here, the fortunate ones, through money or influence or luck might obtain exit visas and scurry to Lisbon.[CN] 来到法属摩洛哥的卡萨布兰卡 在这里幸运的人,借着钱,影响力 或运气,可能拿到出境许可证 Casablanca (1942)
We'll have a warrant just as soon as we check with headquarters.[CN] 跟总部打个招呼我们就可以拿到许可证 The Grapes of Wrath (1940)
We don't need a warrant when there's a riot.[CN] 暴乱的时候不用许可证 The Grapes of Wrath (1940)
You have no right to arrest anybody without a warrant, you know.[CN] 没有许可证的话你谁也不能逮捕 The Grapes of Wrath (1940)
- Well, have you got a warrant?[CN] -你有许可证吗? The Grapes of Wrath (1940)
No cop can come in here without a warrant.[CN] 没有许可证,警察不能进这里 The Grapes of Wrath (1940)
I didn't bring a warrant with me Mrs Palmer.[CN] 帕默夫人,我没带许可证 Too Late for Tears (1949)
Got a work permit?[CN] 有工作许可证 Breathless (1960)
You'd have been screaming for a warrant and sending wires to your congressman.[CN] 你会要求出示许可证,并打电话给老公 Too Late for Tears (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top