ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

许可

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -许可-, *许可*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
许可[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit, #5,546 [Add to Longdo]
许可[xǔ kě, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, / ] to allow; to permit, #5,920 [Add to Longdo]
书面许可[shū miàn xǔ kě, ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, / ] written permission; written authorization [Add to Longdo]
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] license [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The Seeing Eye" and "Kitchen Satire": No renewal of license![CN] 《观察眼》和《厨房讽刺作品》,不再批准许可 Baltic Deputy (1937)
Maybe they do, maybe they don't.[CN] 也许可以 也许不行 It Happened One Night (1934)
He might be able to make up some kind of a case, but it would cost money.[CN] 他或许可以想其他办法 但是这需要钱 Ninotchka (1939)
An archer! He's too thin. I might miss him altogether.[CN] 一个射手 他太瘦了 我也许可以躲过他 The Adventures of Robin Hood (1938)
We don't need a warrant when there's a riot.[CN] 暴乱的时候不用许可 The Grapes of Wrath (1940)
With your permission, Your Majesty.[CN] 请求你的许可 陛下 The Scarlet Empress (1934)
- Well, have you got a warrant?[CN] -你有许可证吗? The Grapes of Wrath (1940)
No cop can come in here without a warrant.[CN] 没有许可证,警察不能进这里 The Grapes of Wrath (1940)
Perhaps something to eat.[CN] 或许可以吃点东西 Ninotchka (1939)
Well, I might be able to figure[CN] 我也许可 Bordertown (1935)
you will behave better... so that you may be forgiven by the empress."[CN] 你会表现得更好一点... 那么你也许可以 被女王原谅 The Scarlet Empress (1934)
"I will obtain police authorization to examine the somnambulist."[CN] 我要从警察那获得许可,检查那个梦游者 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top