ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vie

V AY1   
192 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vie-, *vie*
Possible hiragana form: う゛ぃえ
English-Thai: Longdo Dictionary
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vie[VI] แข่งขัน, Syn. compete, rival, strive, compete
vie[VT] นำเข้าแข่งขัน
vier[N] ผู้เข้าแข่งขัน
view[N] การมอง, Syn. look, glimpse
view[N] ระยะที่มองเห็น
view[N] ภาพทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น, Syn. landscape, illustration
view[N] มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view[N] ความคิดเห็น, See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, Syn. belief, viewpoint, opinion
view[N] การสำรวจ, See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view[VT] พิจารณา, See also: เพ่งพินิจ, Syn. observe, inspect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vie(ไว) vi. แข่งขัน,ประชัน,ชิง,แข่ง. vt. นำเข้าแข่งขัน., Syn. contend,compete
vienna(วีเอน'นะ) n. ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของ Austria (capital of Austria)
viennese(วีอะนีซ',-นีส) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของกรุงเวียนนา. n. ชาวเวียนนา
vientiane(เวียนจัน') n. เมืองเวียงจันทน์
vietnam(เวียตนาม',-แนม') n. ประเทศเวียดนามประกอบด้วย Annam Tonkin และ Cochin-China สมัยก่อน, Syn. Viet Nam
vietnamese(เวียตนะมีซ') n. ชาวเวียดนาม,ภาษาเวียดนาม (เป็นภาษาAustroasiaticภาษาหนึ่ง) . adj. เกี่ยวกับเวียดนาม หรือชาวเวียดนาม pl. Vietnamese
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น
cavie(แค'วี) n. กรงเป็ดกรงไก่,ครอบเป็ดครอบไก่

English-Thai: Nontri Dictionary
vie(vi) ชิงดี,ประชัน,แข่งขัน
view(n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย
view(vt) มองดู,สังเกต,พิจารณา,ตรวจดู,เจตนา
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
interview(vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม
movie(n) ภาพยนตร์,หนัง
preview(n) การชมก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การแสดงก่อน
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
review(vt) ทบทวน,วิจารณ์,สังเกตการณ์,พิจารณาใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viewทรรศนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
view๑. ความเห็น๒. ตรวจ, ตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewทรรศนะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewerผู้ตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewerผู้ชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewing the sceneการเดินเผชิญสืบ (โดยศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewpointมุมมอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewpointมุมมอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewpoint; point of viewมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vienna Convention on Consular Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1961 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ตกลงให้จัดการประชุมระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม จากประเทศสมาชิก เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล และได้ประชุมกัน ณ กรุงเวียนนา เมื่อต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 1963 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวน 92 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ส่วนประเทศโบลิเวีย กัวเตมาลา ปละปารากวัย ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ (Observers)มีข้อน่าสังเกตว่า ในข้อ 73 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญานี้ว่า จะไม่มีผลกระทบต่อความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้บังคับระหว่างรัฐภาคีแห่งความตกลงดังกล่าว และไม่มีข้อความใดในอนุสัญญานี้ที่จะตัดหนทางของรัฐในการทำความตกลงระหว่าง ประเทศ เพื่อยืนยันหรือเติมต่อหรือยืดขยายบทแห่งอนุสัญญานี้ออกไปอีก [การทูต]
Vienna Convention on Diplomatic Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ให้จัดการประชุมระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มจากประเทศสมาชิก เพื่อพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการติดต่อและการคุ้มกันทางการทูต และได้เริ่มต้นประชุมกัน ณ กรุงเวียนนา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1961 มีรัฐบาลของประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่วมด้วย 81 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1964 [การทูต]
Vienna Covention for the Protection of the Ozone Layer (1985). Protocols, etc. 1987 Sept. 15อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน (ค.ศ.1985). พิธีสาร, ฯลฯ, 15 กันยายน ค.ศ. 1987 [TU Subject Heading]
Vientiane Action Programmeแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ เป็นแนวปฏิบัติการอาเซียนฉบับที่ 2 ต่อจากแผนปฏิบัติการฮานอย ซึ่งจะช่วยกำหนดกรอบความร่วมมือระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2547 ? 2553) เพื่อการอนุวัติให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 และปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 [การทูต]
Vietnamเวียดนาม [TU Subject Heading]
Vietnameseชาวเวียดนาม [TU Subject Heading]
Vietnamese languageภาษาเวียดนาม [TU Subject Heading]
Vietnamese War, 1961-1975สงครามเวียดนาม, ค.ศ. 1961-1975 [TU Subject Heading]
View camerasกล้องทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
view finderตัวเล็งภาพ, ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  ทำให้มองเห็นขอบเขตของภาพที่ต้องการบันทึกบนฟิล์ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
This way, I shall have a view of the mountains.ทางนี้ ผมจะเห็นทิวทัศน์ของภูเขา The Great Dictator (1940)
And this, a view through the glass ceiling.และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน The Great Dictator (1940)
Well, c'est la vie.โอ้ อนิจจาชีวิต Rebecca (1940)
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า Rebecca (1940)
Of course, there's no view of the sea from here.ที่นี่ไม่มีวิวเห็นทะเล Rebecca (1940)
The only good view of the sea is from the west wing.วิวทะเลที่สวยมีเพียงที่ปีกตะวันตก Rebecca (1940)
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร Night and Fog (1956)
Hey, that's not a bad view, huh?เฮ้นั่นไม่ใช่มุมมองที่ไม่ดีฮะ? 12 Angry Men (1957)
The army didn't bring you to admire the view.ชมวิวอันสวยงาม นอกจากนี้ยัง มีงานที่จะต้องทำคือ How I Won the War (1967)
In view of the personal danger to yourself, 19.ให้กับตัวเอง 19 How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vieA curtain of mist blocked our view.
vieA declaration of political views.
vieAdolescence is viewed as time of transition.
vieA fine view burst upon our sight.
vieA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
vieA glorious sight burst on our view.
vieA large pillar obstructs the view of the lake.
vieAmong these views, the second one is of importance.
vieA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
vieAs it was cloudy, we could not enjoy the view.
vieAs we went around the corner, the lake came into view.
vieA tall tree hid his house from our view.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาบรัศมี[V] scramble for superiority, See also: vie for superiority, Example: ผู้สมัครส.ส.ฉายแววว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มีสิทธิ์จะทาบรัศมีเจ้าของพื้นที่เดิม, Thai definition: ยกตัวขึ้นเทียบ, Notes: (ปาก)
จุดชมวิว[N] view point
วิว[N] view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
หยาม[V] despise, See also: view with contempt, look down on, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, Example: พวกมาเฟียต่างถือศักดิ์ศรี แบบฆ่าได้แต่หยามไม่ได้, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม
หยามหน้า[V] insult, See also: view with contempt, scorn, Syn. หยามน้ำหน้า, ดูถูกเหยียดหยาม, Example: อย่าหยามหน้ากันให้มากนัก, Thai definition: ดูหมิ่นเกียรติ
ความเห็น[N] opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
เวียตนาม[N] Vietnamese, Example: การแทรกแซงดังกล่าวอาจละเมิดต่อหลักอธิปไตยของชาติ ซึ่งทั้งจีนและเวียดนามต่างก็ผวาอยู่, Thai definition: ชื่อประเทศหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร
แง่[N] angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count unit: แง่
มุมมอง[N] view point, See also: angle, aspect, point of view, Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: แม้เวลาผ่านมากว่า 2 ทศวรรษแล้วก็ตามแต่มุมมองของท่านยังร่วมสมัยอยู่ไม่น้อย, Count unit: มุมมอง, Thai definition: ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งแต่ละคนมีต่างกัน
ทรรศนะ[N] viewpoint, See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective, Syn. ความเห็น, ทัศนะ, Example: ในทรรศนะของทางราชการเห็นว่า ชาวบ้านพวกนี้เป็นคนหัวแข็ง, Count unit: ทรรศนะ, Thai definition: ความคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อ่างล้างชาม[n. exp.] (āng lāng chām) EN: sink   FR: évier [m]
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[X] (arai ja koēt kø ja koēt) EN: what will be, will be   FR: advienne que pourra
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāpphayon) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
VIE    V AY1
VIEL    V IY1 L
VIEN    V IY1 N
VIED    V AY1 D
VIEW    V Y UW1
VIET    V IY0 EH1 T
VIES    V AY1 Z
VIERS    V IH1 R Z
VIEAU    V IY0 OW1
VIERA    V IY1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vie    (v) vˈaɪ (v ai1)
Viet    (n) vɪˈɛt (v i e1 t)
vied    (v) vˈaɪd (v ai1 d)
vies    (v) vˈaɪz (v ai1 z)
view    (v) vjˈuː (v y uu1)
views    (v) vjˈuːz (v y uu1 z)
Vienna    (n) vˈɪˈɛnə (v i1 e1 n @)
viewed    (v) vjˈuːd (v y uu1 d)
viewer    (n) vjˈuːər (v y uu1 @ r)
Vietnam    (n) vˌɪɛtnˈaːm (v i2 e t n aa1 m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
越南[Yuè nán, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ, ] Vietnam; Vietnamese, #3,109 [Add to Longdo]
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] viewpoint; angle on sth; opinion, #8,085 [Add to Longdo]
维也纳[Wéi yě nà, ㄨㄟˊ ㄧㄝˇ ㄋㄚˋ, / ] Vienna (capital of Austria), #15,935 [Add to Longdo]
景致[jǐng zhì, ㄐㄧㄥˇ ㄓˋ, ] view; scenery; scene, #25,104 [Add to Longdo]
万象[Wàn xiàng, ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] Vientiane, capital of Laos, #26,102 [Add to Longdo]
越战[Yuè zhàn, ㄩㄝˋ ㄓㄢˋ, / ] Vietnam War, #27,571 [Add to Longdo]
视图[shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] view, #44,033 [Add to Longdo]
京族[Jīng zú, ㄐㄧㄥ ㄗㄨˊ, ] Vietnamese people, #88,803 [Add to Longdo]
面面观[miàn miàn guān, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, / ] view from every aspect, #90,308 [Add to Longdo]
喃字[nán zì, ㄋㄢˊ ㄗˋ, ] Vietnam characters (like Chinese characters but native to Vietnam) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
vielมาก
viel(adj adv) |mehr, am meisten| มาก, See also: A. wenig,
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
vieleหลายๆ
vielen, See also: viele
vielleichtบางที, อาจจะ
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,
vierสี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vielmuch [Add to Longdo]
viel Aufhebens von etw. machento make a great song and dance about sth. [Add to Longdo]
viel Fleiß verwenden aufto take great pains over [Add to Longdo]
viel Geschrei um etw. machento make a lot of noise about sth. [Add to Longdo]
viel Knete machen; einen großen Reibach machen [ugs.]to make a killing [slang] [Add to Longdo]
viel Umstände machen (wegen)to make a lot of fuss (about) [Add to Longdo]
Viehzüchter {m}cowman [Add to Longdo]
Vieh {n}; Viehbestand {m}livestock [Add to Longdo]
Viehausstellung {f}cattle show [Add to Longdo]
Viehbestand {m}live stock [Add to Longdo]
Viehbox {f}cattle stall [Add to Longdo]
Viehbremse {f} | Viehbremsen {pl}gadfly | gadflies [Add to Longdo]
Viehdieb {m} | Viehdiebe {pl}rustler | rustlers [Add to Longdo]
Viehhändler {m}cattle dealer [Add to Longdo]
Viehmarkt {m}cattle market [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
serviette en cuir(n) กระเป๋าหนัง
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
ちゃんばら映画[ちゃんばらえいが, chanbaraeiga] (n) samurai movie [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window [Add to Longdo]
ビューポート[びゅーぽーと, byu-po-to] viewport [Add to Longdo]
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
嘱望[しょくぼう, shokubou] viel_erwarten (von), sich_viel_versprechen (von) [Add to Longdo]
多い[おおい, ooi] viel, viele, gross [Add to Longdo]
多少[たしょう, tashou] viel_oder_wenig, mehr_oder_weniger [Add to Longdo]
多層[たそう, tasou] vielschichtig [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
多才[たさい, tasai] vielseitig_begabt [Add to Longdo]
多辺形[たへんけい, tahenkei] Vieleck [Add to Longdo]
大勢[たいせい, taisei] viele_Leute, eine_grosse_Menge (Menschen) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vie \Vie\ (v[imac]), v. i. [imp. & p. p. {Vied} (v[imac]d); p.
   pr. & vb. n. {Vying} (v[imac]"[i^]ng).] [OE. vien, shortened
   fr. envien, OF. envier to invite, to challenge, a word used
   in gambling, L. invitare to invite; of uncertain origin. Cf.
   {Invite}, {Envie}.]
   1. To stake a sum upon a hand of cards, as in the old game of
    gleek. See {Revie}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To strive for superiority; to contend; to use emulous
    effort, as in a race, contest, or competition.
    [1913 Webster]
 
       In a trading nation, the younger sons may be placed
       in such a way of life as . . . to vie with the best
       of their family.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
       While Waterloo with Cannae's carnage vies. --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vie \Vie\, v. t.
   1. To stake; to wager. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To do or produce in emulation, competition, or rivalry; to
    put in competition; to bandy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She hung about my neck; and kiss on kiss
       She vied so fast.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Nor was he set over us to vie wisdom with his
       Parliament, but to be guided by them. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And vying malice with my gentleness,
       Pick quarrels with their only happiness. --Herbert.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vie \Vie\, n.
   A contest for superiority; competition; rivalry; strife;
   also, a challenge; a wager. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      We 'll all to church together instantly,
      And then a vie for boys.         --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vie
   v 1: compete for something; engage in a contest; measure oneself
      against others [syn: {compete}, {vie}, {contend}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 vie /vi/ 
  life

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top