ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envie

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envie-, *envie*
Possible hiragana form: えんう゛ぃえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envied(เอน'วิดฺ) adj. ซึ่งถูกอิจฉา,ซึ่งถูกริษยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one envies us anymore.- ไม่มีใครอิจฉาเราแล้วนี่ Schindler's List (1993)
She envies me... She's being sarcastic?เธออิจฉาฉัน เธอพูดประชดหรือเปล่า The Bank Job (2008)
After living for so long, there's actually someone who says she envies me?เป็นครั้งแรกที่มีคนบอกว่าอิจฉาพี่นะเนี่ย Episode #1.2 (2010)
Mayu envies you a lot.มายุอิจฉาเธอมากเลยนะ To tsuki to oka (2012)
charity envies not; charity brags not itself;การให้ความรักนั้นไม่อิจฉา ไม่อวดตัว The Doll in the Derby (2013)
♫ The world envies us ♫~โลกใบนี้อิจฉาเรา~ Episode #1.5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envieHe envied my success.
envieI envied him his good fortune.
envieI envied him his new house.
envieNobody envied the old man, who was a millionaire.
envieShe has such a fine car that her friends envied her.
envieThe clumsy man envied her extraordinary talent.
envieThe clumsy man envied her unusual talent.
envieThey all envied my new car.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave   FR: avoir faim de ; avoir très envie de
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉา[adj.] (itchā) EN: jealous ; envious   FR: jaloux, envieux
อิจฉาตาร้อน[adv.] (itchā tā røn) EN: enviously ; jealously   FR: par envie ; par jalousie
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for   FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ขี้อิจฉา[adj.] (khī-itchā) EN: envious ; jealous   FR: envieux ; jaloux
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความอิจฉา[n.] (khwām itchā) EN: jealousy ; envy   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need   FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIED EH1 N V IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envied (v) ˈɛnvɪd (e1 n v i d)
envies (v) ˈɛnvɪz (e1 n v i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Japanese-English: EDICT Dictionary
痣(P);黶[あざ, aza] (n) (1) birthmark; nevus; (2) bruise; (3) tache de vin; envie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Envie \En*vie"\, v. i. [See {Vie}.]
     To vie; to emulate; to strive. [Obs.] --Spenser.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  envie /ɑ̃vi/ 
   envy; jealousy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top