ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perspective

P ER0 S P EH1 K T IH0 V   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perspective-, *perspective*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perspective[N] ทัศนคติ, See also: ความคิด, ทัศนะ, มุมมอง, Syn. aspect, attitude, outlook
perspective[N] ทัศนียภาพ, See also: ทิวทัศน์, Syn. panorama, scene, view, vista
perspective[N] ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น, Syn. picture
perspective[N] เทคนิควาดภาพแบบที่มีสัดส่วนอย่างที่มองเห็น
perspective[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพตามสัดส่วนที่มองเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
perspective(adj) เขียนให้เห็นเป็นทางไกล
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perspectiveทัศนมิติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perspectiveทัศนมิติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it's the perspective. I never can get it right.เปอสเป็คทีฟของภาพนะคะ ฉันไม่เคยวาดได้สัดส่วนสักที Rebecca (1940)
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้ Rebecca (1940)
When one prefers men, it is difficult to change one's perspectiveเมื่อสิ่งชอบมากกว่าคน, มันคือ difficult to การเปลี่ยนแปลงเทคนิคภาพเหมือนจริงของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Everybody in line knows you're not the hero! That's a racist perspective.ไอกู โชคดีจิงเลยที่เราได้เจอกันอีก Hero (1992)
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง The Lawnmower Man (1992)
for let the form of an object be what it may, light, shade and perspective will always make it beautiful."มันเป็นเพียงความแตกต่างของรูปลักษณ์" "แสง สี และสัดสัวนเท่านั้น" "ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกอย่างล้วนสวยงามในตัวของมัน" The Cement Garden (1993)
Kind of puts that whole pillow thing in perspective, huh, Mon?วิธีกลับหมอนของเธอช่วยไม่ได้แล้วโมนิก้า The One with the Sonogram at the End (1994)
But if time was what you needed just to gain a little perspective...แต่เธอคงต้องการเวลา ในการกลับตัวกลับใจ The One with the Jellyfish (1997)
How these events helped shape your present perspective... concerning life in contemporary America.เหตุการณ์เหล่านั้น มีิอิทธิพล ต่อความคิดของคุณ... เกี่ยวกับชีวิต ในอเมริกา ร่วมสมัย American History X (1998)
Listen to your wife, she'll give you perspective. Meaning, you need a break.เธอต้องฟังเมียของเธอ หล่อนจะมีคำแนะนำให้ Pi (1998)
...no matter how global a perspective we take the 21st century will bring many problems and the ability to solve them......ไม่สำคัญว่าโลกจะมองอย่างไร เราจะต้อง... ...ศตวรรษที่ 21 จะนำมาปัญหามามากมาย... ...และเราจะต้องแก้ไขมัน... April Story (1998)
You're looking at this from entirely the wrong perspective.นี่เธอกำลังมองมันผิดนะ 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perspectiveA common theme underlies both perspectives.
perspectiveAs he grew up, he learned to put things in perspective.
perspectiveDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
perspectiveI share his political perspective.
perspectiveThe perspective for the defense program is dismal.
perspectiveThe picture looks strange because it has no perspective.
perspectiveWe must see the matter in its proper perspective.
perspectiveWe should survey the problem in a wide perspective.
perspectiveYou should always keep a broad perspective on the work you do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพรวม[N] overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาพรวม[N] overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātwang) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวังข้างหน้า[n. exp.] (khwāmwang khāng-nā) EN: prospect   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m]
มองโลก[v. exp.] (møng lōk) EN: have the perspective of ; have a outlook   FR: avoir une vision

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSPECTIVE    P ER0 S P EH1 K T IH0 V
PERSPECTIVES    P ER0 S P EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perspective    (n) pˈəspˈɛktɪv (p @1 s p e1 k t i v)
perspectives    (n) pˈəspˈɛktɪvz (p @1 s p e1 k t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透视法[tòu shì fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄈㄚˇ, / ] perspective (in drawing), #150,486 [Add to Longdo]
投影图[tóu yǐng tú, ㄊㄡˊ ˇ ㄊㄨˊ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]
透视学[tòu shì xué, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] perspective (in drawing) [Add to Longdo]
透视画[tòu shì huà, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]
透视画法[tòu shì huà fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンクレティズム[, shinkureteizumu] (n) syncretism (interworking of two or more cultural perspectives into one system) [Add to Longdo]
パース[, pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P) [Add to Longdo]
パースペクティブ[, pa-supekuteibu] (n) perspective [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]
井蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp,n) narrow perspective [Add to Longdo]
遠近[えんきん;おちこち, enkin ; ochikochi] (n) distance; perspective; far and near; here and there [Add to Longdo]
遠近法[えんきんほう, enkinhou] (n) perspective; (P) [Add to Longdo]
遠景[えんけい, enkei] (n) vista; background; perspective; distant view [Add to Longdo]
外教[がいきょう;げきょう, gaikyou ; gekyou] (n) (1) (がいきょう only) foreign religion (from Japan's perspective, esp. Christianity); (2) {Buddh} (esp. げきょう) (ant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection [Add to Longdo]
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspective \Per*spec"tive\ (p[~e]r*sp[e^]k"t[i^]v), a. [L.
   perspicere, perspectum, to look through; per + spicere,
   specere, to look: cf. F. perspectif; or from E. perspective,
   n. See {Spy}, n.]
   1. Of or pertaining to the science of vision; optical. [Obs.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to the art, or in accordance with the laws, of
    perspective.
    [1913 Webster]
 
   {Perspective plane}, the plane or surface on which the
    objects are delineated, or the picture drawn; the plane of
    projection; -- distinguished from the {ground plane},
    which is that on which the objects are represented as
    standing. When this plane is oblique to the principal face
    of the object, the perspective is called {oblique
    perspective}; when parallel to that face, {parallel
    perspective}.
 
   {Perspective shell} (Zool.), any shell of the genus
    {Solarium} and allied genera. See {Solarium}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspective \Per*spec"tive\, n. [F. perspective, fr. perspectif:
   cf. It. perspettiva. See {Perspective}, a.]
   1. A glass through which objects are viewed. [Obs.] "Not a
    perspective, but a mirror." --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is seen through an opening; a view; a vista.
    "The perspective of life." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. The effect of distance upon the appearance of objects, by
    means of which the eye recognizes them as being at a more
    or less measurable distance. Hence, a["e]rial perspective,
    the assumed greater vagueness or uncertainty of outline in
    distant objects.
    [1913 Webster]
 
       A["e]rial perspective is the expression of space by
       any means whatsoever, sharpness of edge, vividness
       of color, etc.            --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   4. The art and the science of so delineating objects that
    they shall seem to grow smaller as they recede from the
    eye; -- called also {linear perspective}.
    [1913 Webster]
 
   5. A drawing in linear perspective.
    [1913 Webster]
 
   {Isometrical perspective}, an inaccurate term for a
    mechanical way of representing objects in the direction of
    the diagonal of a cube.
 
   {Perspective glass}, a telescope which shows objects in the
    right position.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perspective
   n 1: a way of regarding situations or topics etc.; "consider
      what follows from the positivist view" [syn: {position},
      {view}, {perspective}]
   2: the appearance of things relative to one another as
     determined by their distance from the viewer [syn:
     {perspective}, {linear perspective}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 perspective /pɛʀspɛktiv/ 
  perspective

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top