ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vieux

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vieux-, *vieux*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉา[adj.] (itchā) EN: jealous ; envious   FR: jaloux, envieux
แก่[adj.] (kaē) EN: old ; aged   FR: vieux ; âgé
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
ข้าเก่า[n. exp.] (khā kao) EN: old servant   FR: vieux serviteur [m]
คำโบราณ[n. exp.] (kham bōrān) FR: mot ancien [m] ; vieux mot [m]
ขี้อิจฉา[adj.] (khī-itchā) EN: envious ; jealous   FR: envieux ; jaloux
คร่ำ[adj.] (khram) EN: older ; aged   FR: très vieux

French-Thai: Longdo Dictionary
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  vieux /vjø/ 
   decayed; decrepit; dilapidated; lapsed; rickety; old

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top