Search result for

interview

(95 entries)
(0.0406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interview-, *interview*
English-Thai: Longdo Dictionary
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interview[N] การสัมภาษณ์, Syn. conversation, conference, meeting
interview[VT] สัมภาษณ์, See also: สนทนา, ซักถาม, Syn. talk, question

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting

English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
interview(vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interviewerผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interviewer biasอคติของผู้สัมภาษณ์, ความลำเอียงของผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interviewingการสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]
Interviewingการสัมภาษณ์ [การแพทย์]
Interviewing in child abuseการสอบปากคำคดีการทารุณกรรมเด็ก [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Interviewing in law enforcementการสอบปากคำในการบังคับใช้กฎหมาย [TU Subject Heading]
Interviewing in psychiatryการสัมภาษณ์ทางจิตเวช [TU Subject Heading]
Interviewing in social serviceการสัมภาษณ์ในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Interviewing on radioการสัมภาษณ์ในวิทยุ [TU Subject Heading]
Interviewing on televisionการสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Interviewsสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right after their interviews, I'm a shoo-in.หลังจากที่พวกเขาสัมภาษณ์ ฉันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้น New Haven Can Wait (2008)
If there's one thing I know, it's that I give good interview.เรื่องนึงที่ฉันรู้คือ ฉันตอบคำถามได้ดีนะ New Haven Can Wait (2008)
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
There's no record of arthritis. Did you interview all the tuba students?ไม่มีบันทึกเรื่องข้ออักเสบ คุณสอบถามลูกศิษย์เขาหมดแล้ว Not Cancer (2008)
You might want it for those job interviews.คุณอาจต้องการมัน สำหรับการสัมภาษณ์งานใหม่ Dying Changes Everything (2008)
This Nick Burnham,Horatio's already interviewed him.นิค เบอร์แนม โฮราชิโอสอบสวนเขาไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Oh! there's Jack being interviewed right now.โอ้ว นั่น Jack กำลังถูกสัมภาษณ์ ในขณะนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Sydney, I can't talk right know, I gotta go to interviewได้ The Eye (2008)
Dude, relax. I have a med school interview in ten minutes.เพื่อน ใจเย็น ฉันก็มีสัมภาษณ์ ที่โรงเรียนหมออีก 10 นาที Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Newspaper articles, television interviews, and the story of the village.ข่าวในหนังสือพิมพ์, สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์, และเรื่องราวของหมู่บ้าน. Episode #1.8 (2008)
Mike asked me to let you have a look. So let's go for an interview.ไมค์บอกให้ฉัน มาดูคุณหน่อย งั้น เราไปสัมภาษณ์เพื่องาน, กันดีกว่า Episode #1.8 (2008)
I saw an interview of you sending gas as a temporary job, so I wanted to visit.ฉันเห็นบทสัมภาษณ์ของคุณ ที่คุณของส่งแก๊ส เป็นงานชั่วคราว, ดังนั้น ฉันเลยอยากจะแวะมาเยี่ยม Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interviewA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
interviewAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.
interviewAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
interviewA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
interviewHe had an interview with the Prime Minister.
interviewHe interviewed the suspect today.
interviewHe was interviewed for the job, but couldn't get it.
interviewHe was the first man I interviewed for the job.
interviewI became accustomed to public speaking, so I think that's been useful when taking job interviews.
interviewI'd like to have an interview with your father about the matter.
interviewI have to have an interview before taking the examination.
interviewI interviewed a lady who works to protect the environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สัมภาษณ์[N] interviewer, See also: investigator, Syn. คนสัมภาษณ์, Example: นางสาวไทยทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สอบถามเรื่องราวเพื่อต้องการทราบเรื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่
สัมภาษณ์[V] interview

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า[n. exp.] (kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: face-to-face interview   
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การสัมภาษณ์ที่เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า[n. exp.] (kān samphāt thī trīem khamthām wai lūang-nā) EN: structured interview   
ผู้สัมภาษณ์[n. exp.] (phū samphāt) EN: interviewer   FR: intervieweur [m] ; intervieweuse [f] ; interviewer [m]
สัมภาษณ์[n.] (samphāt) EN: interview   FR: entretien [m] ; interview [ f, m] ; entrevue [f]
สัมภาษณ์[v.] (samphāt) EN: interview   FR: s'entretenir avec ; soumettre à un(e) interview
สอบสัมภาษณ์[v. exp.] (søp samphāt) EN: go for an interview ; have an interview ; be interviewed ; give an interview   FR: accorder un entretien

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERVIEW    IH1 N T ER0 V Y UW2
INTERVIEW    IH1 N ER0 V Y UW2
INTERVIEWS    IH1 N ER0 V Y UW2 Z
INTERVIEWS    IH1 N T ER0 V Y UW2 Z
INTERVIEWER    IH1 N ER0 V Y UW2 ER0
INTERVIEWER    IH1 N T ER0 V Y UW2 ER0
INTERVIEWEE    IH2 N ER0 V Y UW0 IY1
INTERVIEWEE    IH2 N T ER0 V Y UW0 IY1
INTERVIEWED    IH1 N ER0 V Y UW2 D
INTERVIEWED    IH1 N T ER0 V Y UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interview    (v) (i1 n t @ v y uu)
interviews    (v) (i1 n t @ v y uu z)
interviewed    (v) (i1 n t @ v y uu d)
interviewer    (n) (i1 n t @ v y uu @ r)
interviewers    (n) (i1 n t @ v y uu @ z)
interviewing    (v) (i1 n t @ v y uu i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interview {n}interview [Add to Longdo]
Interviewer {m}; Interviewerin {f}poller; pollster [Add to Longdo]
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview [Add to Longdo]
interviewen (zu) | interviewend | interviewt | er/sie interviewt | ich/er/sie interviewteto interview (on; about) | interviewing | interviewed | he/she interviews | I/he/she interviewed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer [Add to Longdo]
グループインタビュー[, guru-puintabyu-] (n) group interview [Add to Longdo]
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview [Add to Longdo]
デプスインタビュー[, depusuintabyu-] (n) depth interview [Add to Longdo]
ヒヤリング(P);ヒアリング[, hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P) [Add to Longdo]
リクルートスーツ[, rikuru-tosu-tsu] (n) type of standard formal wear worn by students, usu. when going to interviews (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晤面[wù miàn, ˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interview [Add to Longdo]
访问者[fǎng wèn zhě, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] interviewer [Add to Longdo]
面试会[miàn shì huì, ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] interview meeting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会見[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interview \In"ter*view\, n. [F. entrevue, fr. entrevoir to see
   imperfectly, to have a glimpse of, s'entrevoir to visit each
   other. See {Inter-}, and {View}.]
   [1913 Webster]
   1. A mutual sight or view; a meeting face to face; usually, a
    formal or official meeting for consultation; a conference;
    as, the secretary had an interview with the President.
    [1913 Webster]
 
   2. A conversation, or questioning, for the purpose of
    eliciting information for publication; the published
    statement so elicited.
    [1913 Webster]
 
   Note: A recent use, originating in American newspapers, but
      apparently becoming general.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interview \In"ter*view\, v. t.
   To have an interview with; to question or converse with,
   especially for the purpose of obtaining information for
   publication. [Recent]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interview
   n 1: the questioning of a person (or a conversation in which
      information is elicited); often conducted by journalists;
      "my interviews with teenagers revealed a weakening of
      religious bonds"
   2: a conference (usually with someone important); "he had a
     consultation with the judge"; "he requested an audience with
     the king" [syn: {consultation}, {audience}, {interview}]
   v 1: conduct an interview in television, newspaper, and radio
      reporting [syn: {interview}, {question}]
   2: discuss formally with (somebody) for the purpose of an
     evaluation; "We interviewed the job candidates"
   3: go for an interview in the hope of being hired; "The job
     candidate interviewed everywhere"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 interview
   interview
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 interview [ɛ̃tɛrvju]
   interview
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 interview [intərvjuw]
   interview
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Interview [intrvjuː] (n) , s.(n )
   interview
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top