ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interview

IH1 N T ER0 V Y UW2   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interview-, *interview*
English-Thai: Longdo Dictionary
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interview[N] การสัมภาษณ์, Syn. conversation, conference, meeting
interview[VT] สัมภาษณ์, See also: สนทนา, ซักถาม, Syn. talk, question

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting

English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
interview(vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interviewerผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interviewer biasอคติของผู้สัมภาษณ์, ความลำเอียงของผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interviewingการสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]
Interviewingการสัมภาษณ์ [การแพทย์]
Interviewing in child abuseการสอบปากคำคดีการทารุณกรรมเด็ก [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Interviewing in law enforcementการสอบปากคำในการบังคับใช้กฎหมาย [TU Subject Heading]
Interviewing in psychiatryการสัมภาษณ์ทางจิตเวช [TU Subject Heading]
Interviewing in social serviceการสัมภาษณ์ในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Interviewing on radioการสัมภาษณ์ในวิทยุ [TU Subject Heading]
Interviewing on televisionการสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Interviewsสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ The Great Dictator (1940)
-Sir, there's an interview that I--ผมต้องไปนัดสัมภาษณ์ Oh, God! (1977)
I have an interview with.... You have a what?ผมมีนัดสัมภาษณ์กับพระเจ้า Oh, God! (1977)
Okay, the last interview he ever gave was in 1973. Guess what it's about.เขาให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายในปี 1973 ทายซิว่าเรื่องอะไร Field of Dreams (1989)
I read an interview you gave a long time ago ... about how you always dreamed of playing at Ebbets Field ... and how sad you felt when they tore it down.ผมอ่านสัมภาษณ์ที่คุณให้ไว้นานมาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องความฝันที่จะได้เล่น ที่สนามเอ๊บเบ็ต... และคุณเสียใจแค่ไหนตอนที่สนามถูกรื้อ Field of Dreams (1989)
They're gonna repeat the interview at 5 and 6.พวกเขากำลังจะทำซ้ำสัมภาษณ์ที่ 5 และ 6 Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I was laughed out of 12 interviews today.ฉันสอบสัมภาษณ์ตกหมดเลยวันนี้ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Now, Sophie, my bright diamond, surely you can think of some way to arrange a brief interview with the Dowager?โซฟี อัญมณีของผม คุณคิดหาหนทางที่จะจัดการ การสัมภาษณ์สั้นๆกับราชินีได้ไหม Anastasia (1997)
This is no joke. My interview is in an hour!ไม่ตลกนะ ฉันต้องไปสัมภาษณ์แล้ว Gattaca (1997)
I've been takin' all these jobs interviews and stuff, so I'm not gonna be just a construction worker.ผมจะไปสัมภาษณ์แล้วทำงานเลย จะได้ไม่ต้องเป็นกรรมกรอยู่อย่างนี้ Good Will Hunting (1997)
Who hasn't sat in the john and had an imaginary interview on TV?น่าทรูแมนใครบ้างที่ไม่เคยนั่งสุขา ตาลอยฝันหวานว่าได้ออกรายการโชว์ ใครบ้างที่ไม่อยากดัง The Truman Show (1998)
An exclusive interview with the show's creator.สัมภาษณ์สดผู้สร้างสรรค์รายการนี้ เชิญตามผมมาเลยครับ The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interviewA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
interviewAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.
interviewAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
interviewA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
interviewHe had an interview with the Prime Minister.
interviewHe interviewed the suspect today.
interviewHe was interviewed for the job, but couldn't get it.
interviewHe was the first man I interviewed for the job.
interviewI became accustomed to public speaking, so I think that's been useful when taking job interviews.
interviewI'd like to have an interview with your father about the matter.
interviewI have to have an interview before taking the examination.
interviewI interviewed a lady who works to protect the environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สัมภาษณ์[N] interviewer, See also: investigator, Syn. คนสัมภาษณ์, Example: นางสาวไทยทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สอบถามเรื่องราวเพื่อต้องการทราบเรื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่
สัมภาษณ์[V] interview

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า[n. exp.] (kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: face-to-face interview   
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การสัมภาษณ์ที่เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า[n. exp.] (kān samphāt thī trīem khamthām wai lūang-nā) EN: structured interview   
ผู้สัมภาษณ์[n. exp.] (phū samphāt) EN: interviewer   FR: intervieweur [m] ; intervieweuse [f] ; interviewer [m]
สัมภาษณ์[n.] (samphāt) EN: interview   FR: entretien [m] ; interview [ f, m] ; entrevue [f]
สัมภาษณ์[v.] (samphāt) EN: interview   FR: s'entretenir avec ; soumettre à un(e) interview
สอบสัมภาษณ์[v. exp.] (søp samphāt) EN: go for an interview ; have an interview ; be interviewed ; give an interview   FR: accorder un entretien

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERVIEW IH1 N T ER0 V Y UW2
INTERVIEWS IH1 N T ER0 V Y UW2 Z
INTERVIEWED IH1 N T ER0 V Y UW2 D
INTERVIEWEE IH2 N T ER0 V Y UW0 IY1
INTERVIEWER IH1 N T ER0 V Y UW2 ER0
INTERVIEWEES IH2 N T ER0 V Y UW0 IY1 Z
INTERVIEWERS IH1 N T ER0 V Y UW2 ER0 Z
INTERVIEWING IH1 N T ER0 V Y UW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interview (v) ˈɪntəvjuː (i1 n t @ v y uu)
interviews (v) ˈɪntəvjuːz (i1 n t @ v y uu z)
interviewed (v) ˈɪntəvjuːd (i1 n t @ v y uu d)
interviewer (n) ˈɪntəvjuːər (i1 n t @ v y uu @ r)
interviewers (n) ˈɪntəvjuːəz (i1 n t @ v y uu @ z)
interviewing (v) ˈɪntəvjuːɪŋ (i1 n t @ v y uu i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访问者[fǎng wèn zhě, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] interviewer, #56,787 [Add to Longdo]
晤面[wù miàn, ㄨˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interview, #90,330 [Add to Longdo]
面试会[miàn shì huì, ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] interview meeting [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interview {n}interview [Add to Longdo]
Interviewer {m}; Interviewerin {f}poller; pollster [Add to Longdo]
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview [Add to Longdo]
interviewen (zu) | interviewend | interviewt | er/sie interviewt | ich/er/sie interviewteto interview (on; about) | interviewing | interviewed | he/she interviews | I/he/she interviewed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer [Add to Longdo]
グループインタビュー[, guru-puintabyu-] (n) group interview [Add to Longdo]
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview [Add to Longdo]
デプスインタビュー[, depusuintabyu-] (n) depth interview [Add to Longdo]
ヒヤリング(P);ヒアリング[, hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P) [Add to Longdo]
リクルートスーツ[, rikuru-tosu-tsu] (n) type of standard formal wear worn by students, usu. when going to interviews (wasei [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会見[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interview \In"ter*view\, n. [F. entrevue, fr. entrevoir to see
   imperfectly, to have a glimpse of, s'entrevoir to visit each
   other. See {Inter-}, and {View}.]
   [1913 Webster]
   1. A mutual sight or view; a meeting face to face; usually, a
    formal or official meeting for consultation; a conference;
    as, the secretary had an interview with the President.
    [1913 Webster]
 
   2. A conversation, or questioning, for the purpose of
    eliciting information for publication; the published
    statement so elicited.
    [1913 Webster]
 
   Note: A recent use, originating in American newspapers, but
      apparently becoming general.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interview \In"ter*view\, v. t.
   To have an interview with; to question or converse with,
   especially for the purpose of obtaining information for
   publication. [Recent]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interview
   n 1: the questioning of a person (or a conversation in which
      information is elicited); often conducted by journalists;
      "my interviews with teenagers revealed a weakening of
      religious bonds"
   2: a conference (usually with someone important); "he had a
     consultation with the judge"; "he requested an audience with
     the king" [syn: {consultation}, {audience}, {interview}]
   v 1: conduct an interview in television, newspaper, and radio
      reporting [syn: {interview}, {question}]
   2: discuss formally with (somebody) for the purpose of an
     evaluation; "We interviewed the job candidates"
   3: go for an interview in the hope of being hired; "The job
     candidate interviewed everywhere"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 interview /ɛ̃tɛʀvju/ 
  interview

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Interview /intrvjuː/ 
  interview

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interview /intərvjuw/
  interview

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 interview
  interview

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top